Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM HỌC

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 0
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  ----------------------------------------
  PHI U ĐĂNG KÝ Đ A ĐI M H C
  H tên thí sinh: ........................................................ S đi n tho i: …………..…. ……
  Sinh ngày ................... tháng ……... năm ...........
  Đã d thi tuy n sinh vào Tr ng Đ i h c Kinh t qu c dân h liên thông đ t 2 năm ườ ế
  2011 .
  S báo danh: ….……. Chuyên ngành d thi K toán t ng h p / Ngân hàng. ế
  Nay tôi có nguy n v ng đăng ký h c t i đ a đi m:
  1. Tr ng ĐH Kinh t qu c dân ườ ế
  ………………………………………………………..
  2. - Tr ng CĐ Đ i Vi t i v i sinh viên chuyên ngành Ngân hàng)ườ
  ………………
  - Tr ng TC Bách Khoa (đ i v i sinh viên chuyên ngành K toán t ng h p)...ườ ế
  …..
  Hà N i, ngày…….. tháng …… năm 2012
  Ng i làm đ nườ ơ
  (Ký, ghi rõ h và tên)
 • Ghi chú: Sinh viên trúng tuy n tick vào 1 trong 3 ô trên đ đăng ký ho c tick sai đ i
  t ng ượ
  Nhà tr ng s b trí đ a đi m h c.ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:40

Mô tả tài liệu:

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Tin mới nhất

Trang