Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƯỜNG ĐẠI HC GIÁO DC
  ________________________________________
  NGUYN CHÍ THANH
  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
  TRƯNG CÁN B QUN LÝ GIÁO DC THÀNH PH H CHÍ MINH
  ĐÁP NG YÊU CẦU ĐỔI MI GIÁO DC HIN NAY
  LUẬN VĂN THC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DC
  Chuyên ngành: Qun lý giáo dc
  Mã s: 60 14 01 14
  Ngươ
  ̀
  i hươ
  ́
  ng dâ
  ̃
  n khoa ho
  ̣
  c: PGS. TS NGUYN XUÂN T
  HÀ NI 2015
 • ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƯỜNG ĐẠI HC GIÁO DC
  ________________________________________
  NGUYN CHÍ THANH
  PHÁT TRIN ĐI NGŨ GING VIÊN
  TRƯNG CÁN B QUN LÝ GIÁO DC THÀNH PH H CHÍ MINH
  ĐÁP NG U CU ĐI MI GIÁO DC HIN NAY
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DC
  Chuyên ngành: Qun lý giáo dc
  Mã s: 60 14 01 14
  Ngươ
  ̀
  i hươ
  ́
  ng dâ
  ̃
  n khoa ho
  ̣
  c: PGS. TS NGUYN XUÂN T
  HÀ NI 2015
 • 1
  M ĐẦU
  1. Lý do chọn đềi
  Giáo dc quốc sách ng đầu, giáo dc gi mt vai trò quan trng
  trong việc nâng cao dân trí, đào to nhân lc, bi dưỡng nhân tài, góp phn hình
  thành nn kinh tế tri thc. c vào k nguyên mi, k nguyên ca nn kinh tế
  tri thc, ca xu thế toàn cu hóa, k nguyên sc mnh ca s bùng n khoa hc
  công ngh, cht xám, ngun nhân lực con người tr thành đặc trưng cho hội
  mi, nền văn minh mới, văn minh trí tuệ. Ch th 40/CT-TW ngày 15/6/2004 ca
  Ban thư Trung ương Đảng v vic xây dng, nâng cao chất lượng đội ngũ
  nhà giáo (ĐNNG) cán b qun giáo dc (CBQLGD) đã nêu mục tiêu
  xây dng ĐNNG CBQLGD đưc chuẩn hoá, đm bo chất lượng, đ v s
  ợng, đồng b v cấu, đặc bit chú trng nâng cao bản lĩnh chính trị, phm
  cht, li sống, lương tâm, tay nghề ca nhà giáo. Văn kin Đại hi Đảng ln th
  XI đã khng định cùng vi đổi mi chế qun lí, phát trin ĐNNG và
  CBQLGD khâu then cht ca đổi mi căn bn, toàn din giáo dc đào to.
  Ngh quyết Trung ương 2, khóa VIII v đổi mới căn bản, toàn din giáo dc
  đào tạo, đáp ng yêu cu công nghip hóa, hiện đại hóa trong điu kin kinh tế
  th trường định hướng xã hi ch nghĩa hi nhp quc tế cũng đã khẳng định
  vai trò quyết định chất ng giáo dc đào tạo ca ĐNNG CBQLGD.
  Như vy, th thy nhân t vai tquan trọng đ phát trin giáo dc và
  đào tạo chính nhà giáo, nhà giáo gi vai trò quan trng trong vic nâng cao
  chất lượng giáo dc và đào tạo.
  Để các hoạt động giáo dục được tổ chức thực hiện đáp ứng với lợi ích,
  nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến được với mọi người dân thì cần
  biện pháp quản định hướng, tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát...;
  cùng với khoa học quản lý, chuyên ngành Khoa học QLGD đã được đưa vào
  giảng dạy trong các cơ sở GDĐH với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực khoa học
  giáo dục nói chung, QLGD nói riêng, xây dựng phương pháp luận để giải quyết

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016 , 16:25

Mô tả tài liệu:

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Tin mới nhất

Trang