Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:11
2 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:11

Pháp luật về hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 94 | Loại file: DOC
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò Ph¬ng §«ng – KT28D
  Lêi më ®Çu
  i. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
  ¤ng cha ta c©u “TÊc ®Êt tÊc vµng”. Tõ xa ®Õn nay,
  ®Êt ®ai lu«n nguån tµi nguyªn cïng quý gi¸ cÇn ®îc o
  vÖ vµ qu¶n lý. Hi n pháp năm1992 quy đ nhế : « Nhà n c th ng nh t qu nướ
  toàn b đ t đai theo quy ho ch pháp lu t, b o đ m s d ng đúng m c
  đích hi u qu » (Đi u 18). C th hoá quy đ nh này, Lu t đ t đai năm
  1987, Lu t đ t đai năm 1993 Lu t đ t đai năm 2003 đ u các quy đ nh
  v h th ng c quan qu n lý đ t đai n c ta. H th ng c quan qu n lý đ t ơ ướ ơ
  đai đ c thành l p theo 4 c p đ n v hành chínhượ ơ : c p trung ng, c p t nh, ươ
  c p huy n c p xã. Chính ph UBND các c p ch u trách nhi m qu n
  nhà n c v đ t đai trong ph m vi c n c và t ng đ a ph ng. Bên c nh đó,ướ ướ ươ
  h th ng c quan qu n lý đ t đai chuyên ngành cũng đ c thành l p theo 4 ơ ượ
  c p đ n v hành chính nhi m v tham m u, giúp Chính ph UBND các ơ ư
  c p th c hi n t t ch c năng qu n đ t đai. K t năm 1986 đ n nay, h ế
  th ng c quan qu n nhà n c v đ t đai không ng ng đ c c ng c ơ ướ ượ
  ki n toàn đã góp ph n đ c l c hoàn thành nhi m v đ c giao, đ a công tác ượ ư
  qu n lý đ t đai đi vào n n n p ế ;
  Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u đã đ t đ c, công tác qu n đ t ượ
  đai v n còn b c l nhi u h n ch nh tình tr ng ch ng chéo trong qu n lý, ế ư
  n n tham nhũng... mà m t trong nh ng nguyên nhân c b n c a tình tr ng này ơ
  h th ng c quan qu n đ t đai đ c t ch c ch a h p lý, c ng k nh, ơ ượ ư
  ho t đ ng ch a hi u qu . Đi u này ch a đáp ng đ c yêu c u c a công tác ư ư ượ
  qu n đ t đai trong đi u ki n ti p t c đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i ế
  hoá; đ c bi t là khi n c ta đã tr thành thành viên chính th c th 150 c a T ướ
  ch c Th ng m i th gi i (WTO). Đây do đ chúng ta ti p t c nghiên ươ ế ế
  c u, đánh giá th c tr ng h th ng c quan qu n đ t đai; trên c s đó, đ ơ ơ
  xu t các gi i pháp nh m c ng c hoàn thi n đ h th ng c quan qu n ơ
  1
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò Ph¬ng §«ng – KT28D
  đ t đai n c ta đ kh năng hoàn thành nhi m v đ t n c đã giao ướ ướ
  phó. V i ý nghĩa đó, em l a ch n đ tài: "Pháp lu t v h th ng c quan ơ
  qu n đ t đai n c ta hi n nay ướ " làm khóa lu n t t nghi p c nhân lu t
  h c;
  II. §èi tîng nghiªn cøu vµ môc ®Ých nghiªn cøu
  1. Đ i t ng nghiên c u ượ
  H th ng c quan qu n đ t đai n c ta bao g m ơ ướ : (i) H th ng c ơ
  quan qu n đ t đai th m quy n chung, đó : Chính ph , UBND c p
  t nh, UBND c p huy n UBND c p ; (ii) H th ng c quan qu n đ t ơ
  đai th m quy n riêng (còn đ c g i h th ng c quan qu n th m ượ ơ
  quy n chuyên ngành ho c th m quy n chuyên môn), g m : B Tài nguyên
  Môi tr ng, S Tài nguyên Môi tr ng, Phòng Tài nguyên Môi tr ngườ ườ ườ
  cán b đ a chính c p xã, ph ng, th tr n. Trong khuôn kh c a b n Khoá ườ
  lu n này, em ch t p trung đi sâu nghiên c u các quy đ nh v c c u, t ch c; ơ
  ch c năng, nhi m v và quy n h n c a h th ng c quan qu n đ t đai có th m ơ
  quy n riêng.
  2. M c đích nghiên c u
  Khoá lu n này theo đu i nh ng m c đích nghiên c u c b n sau đây ơ :
  (i) Nghiên c u c s lu n s c n thi t c a vi c thành l p h ơ ế
  th ng c quan qu n đ t đai n c ta ơ ướ ; khái quát quá trình hình thành
  phát tri n pháp lu t v h th ng c quan qu n đ t đai qua các giai đo n ơ
  l ch s phát tri n c a đ t n c ướ ;
  (ii) Nghiên c u, đánh giá pháp lu t hi n hành v c c u, t ch c; ch c ơ
  năng, nhi m v quy n h n c a h th ng c quan qu n đ t đai n c ơ ướ
  ta ;
  (iii) Đánh giá hi u qu th c tr ng ho t đ ng c a h th ng c quan ơ
  qu n đ t đai nh m ch ra nh ng t n t i, h n ch ; nguyên nhân c a nh ng ế
  t n t i, h n ch này ế ;
  2
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò Ph¬ng §«ng – KT28D
  (iv) Đ xu t m t s gi i pháp góp ph n hoàn thi n pháp lu t v h
  th ng c quan qu n lý đ t đai n c ta ơ ướ ;
  III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
  Đ đ t đ c các m c đích đ tài đ t ra, khoá lu n đã d a trên ượ
  ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c duy v t bi n ch ng và duy v t l ch sươ
  c a Ch nghĩa Mác - Lenin; quan đi m lu n, đ ng l i c a Đ ng; t ườ ư
  t ng H Chí Minh v xây d ng nhà n c pháp quy n trong đi u ki nưở ướ
  kinh t th tr ng h i nh p kinh t qu c t . Đ c bi t, khoá lu n đã sế ườ ế ế
  d ng m t s ph ng pháp nghiên c u c th ươ : ph ng pháp phân tích, đánhươ
  giá, bình lu n ; ph ng pháp so sánh lu t h cươ ; ph ng pháp t ng h pươ ;
  ph ng pháp l ch s v.v trong quá trình nghiên c u đ tài.ươ
  IV. Bè côc cña kho¸ luËn
  côc cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn chÝnh: phÇn ®Çu,
  phÇn néi dung, phÇn kÕt luËn. Trong ®ã phÇn néi dung lµ phÇn
  quan träng nhÊt chøa ®ùng c¸c vÊn ®Ò b¶n cña kho¸ luËn
  ®îc chia lµm 3 ch¬ng
  Ch¬ng 1: Tæng quan nh÷ng vÊn ®Ò luËn
  thèng c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë níc ta.
  Ch¬ng 2: Ph¸p luËt thèng quan qu¶n
  ®Êt ®ai ë níc ta
  Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn pháp
  lu t v thèng quan qu¶n ®Êt ®ai ë níc ta hiÖn
  nay
  m t sinh viên l n đ u tiên ti p c n v i công tác nghiên c u khoa ế
  h c nên không tránh kh i nh ng khó khăn, b ng . H n n a, do s h n chơ ế
  v th i gian, ngu n thông tin, tài li u tham kh o s h n ch v kh năng ế
  b n thân; nên m c đã r t c g ng trong nghiên c u song Khoá lu n v n
  không tránh kh i nh ng h n ch , thi u xót; tác gi cùng c m n m i ý ế ế ơ
  ki n đóng góp c a th y giáo, giáo các b n sinh viên cùng nh ng ai quanế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2016 , 15:52

Mô tả tài liệu:

Pháp luật về hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nay

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò Ph¬ng §«ng – KT28DLêi më ®Çui. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi¤ng cha ta cã c©u “TÊc ®Êt tÊc vµng”. Tõ xa ®Õn nay,®Êt ®ai lu«n lµ nguån tµi nguyªn v« cïng quý gi¸ cÇn ®îc b¶ovÖ vµ qu¶n lý. Hi n pháp năm1992 quy đ nhế ị : « Nhà n c th ng nh t qu nướ ố ấ ảlý toàn b đ t đai theo quy ho ch và pháp lu t, b o đ m s d ng đúng m cộ ấ ạ ậ ả ả ử ụ ụđích và có hi u quệ ả » (Đi u 18). C th hoá quy đ nh này, Lu t đ t đai nămề ụ ể ị ậ ấ1987, Lu t đ t đai năm 1993 và Lu t đ t đai năm 2003 đ u có các quy đ nhậ ấ ậ ấ ề ịv h th ng c quan qu n lý đ t đai n c ta. H th ng c quan qu n lý đ tề ệ ố ơ ả ấ ở ướ ệ ố ơ ả ấđai đ c thành l p theo 4 c p đ n v hành chínhượ ậ ấ ơ ị : c p trung ng, c p t nh,ấ ươ ấ ỉc p huy n và c p xã. Chính ph và UBND các c p ch u trách nhi m qu n lýấ ệ ấ ủ ấ ị ệ ảnhà n c v đ t đai trong ph m vi c n c và t ng đ a ph ng. Bên c nh đó,ướ ề ấ ạ ả ướ ừ ị ươ ạh th ng c quan qu n lý đ t đai chuyên ngành cũng đ c thành l p theo 4ệ ố ơ ả ấ ượ ậc p đ n v hành chính có nhi m v tham m u, giúp Chính ph và UBND cácấ ơ ị ệ ụ ư ủc p th c hi n t t ch c năng qu n lý đ t đai. K t năm 1986 đ n nay, hấ ự ệ ố ứ ả ấ ể ừ ế ệth ng c quan qu n lý nhà n c v đ t đai không ng ng đ c c ng c vàố ơ ả ướ ề ấ ừ ượ ủ ốki n toàn đã góp ph n đ c l c hoàn thành nhi m v đ c giao, đ a công tácệ ầ ắ ự ệ ụ ượ ưqu n lý đ t đai đi vào n n n pả ấ ề ế ;Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u đã đ t đ c, công tác qu n lý đ tạ ữ ự ạ ượ ả ấđai v n còn b c l nhi u h n ch nh tình tr ng ch ng chéo trong qu n lý,ẫ ộ ộ ề ạ ế ư ạ ồ ản n tham nhũng... mà m t trong nh ng nguyên nhân c b n c a tình tr ng nàyạ ộ ữ ơ ả ủ ạlà h th ng c quan qu n lý đ t đai đ c t ch c ch a h p lý, c ng k nh,ệ ố ơ ả ấ ượ ổ ứ ư ợ ồ ềho t đ ng ch a hi u qu . Đi u này ch a đáp ng đ c yêu c u c a công tácạ ộ ư ệ ả ề ư ứ ượ ầ ủqu n lý đ t đai trong đi u ki n ti p t c đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ iả ấ ề ệ ế ụ ẩ ạ ệ ệ ạhoá; đ c bi t là khi n c ta đã tr thành thành viên chính th c th 150 c a Tặ ệ ướ ở ứ ứ ủ ổch c Th ng m i th gi i (WTO). Đây là lý do đ chúng ta ti p t c nghiênứ ươ ạ ế ớ ể ế ục u, đánh giá th c tr ng h th ng c quan qu n lý đ t đai; trên c s đó, đứ ự ạ ệ ố ơ ả ấ ơ ở ềxu t các gi i pháp nh m c ng c và hoàn thi n đ h th ng c quan qu n lýấ ả ằ ủ ố ệ ể ệ ố ơ ả1

Tin mới nhất

Trang