Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:55

Pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 85 | Loại file: DOC
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  ThÞ Ngäc Linh
  L i m đ u
  H n n a th k đã trôi qua k t ngày đ t n c ta giành đ c đ cơ ế ể ừ ướ ượ
  l p, t do sau hai cu c chi n tranh ch ng pháp ch ng m . Nh ng v t ế ế
  th ng chi n tranh đã đang đ c kh c ph c, đ t n c b c vào th i kỳươ ế ượ ướ ướ
  m i - th i kỳ xây d ng kinh t v ng m nh, ti n k p các n c trên th gi i. ế ế ướ ế
  Có đ c nh ng thành qu đó, dân t c ta không th quên n nh ng ng i conượ ơ ườ
  đã c ng hi n c cu c đ i, hy sinh x ng máu c a mình vì đ c l p, t do c a ế ươ
  đ t n c. m t trong s đó nh ng th ng binh, ng i h ng chính sách ướ ươ ườ ưở
  nh th ng binh.ư ươ
  Theo th ng kê v T ng k t cu c chi n tranh Cách m ng Vi t Nam c a ế ế
  B Chính tr - Trung ng Đ ng c ng s n Vi t Nam, hi n nay n c ta ươ ướ
  kho ng 600.000 th ng binh, ng i h ng chính sách nh th ng binh. ươ ườ ưở ư ươ
  Trong cu c s ng đ i th ng hi n nay, h đã đang ph n đ u tr thành ườ
  ng i công dân ích, nêu g ng sáng v nh ng ng i th ng binh "tànườ ươ ườ ươ
  nh ng không ph " theo l i d y c a Bác H . H đang đ c h ng u đãiư ế ượ ưở ư
  c a Nhà n c cùng s giúp đ c a toàn th c ng đ ng, đ m b o cu c s ng ướ
  ngang b ng v i m c s ng trung bình c a xã h i.
  Su t th i gian v a qua, nh ng quy đ nh v u đãi đ i v i th ng binh, ư ươ
  ng i h ng chính sách nh th ng binh đã nhi u ti n b đáng k , v iườ ưở ư ươ ế
  h n 1400 văn b n pháp lu t quy đ nh v ch đ u đãi ng i công v iơ ế ế ư ườ
  cách m ng mà m t ph n trong đó có quy đ nh ch đ u đãi v i th ng binh, ế ư ươ
  ng i h ng chính sách nh th ng binh. H th ng văn b n này đã liên t cườ ưở ư ươ
  đ c s a đ i, b sung cho phù h p h n v i th c t c a h i. Nh ng quyượ ơ ế
  đ nh c th c a pháp lu t v u đãi đ i v i th ng binh, ng i h ng chính ư ươ ườ ưở
  sách nh th ng binh đã khá hoàn ch nh v i nh ng quy đ nh c th v đi uư ươ
  ki n công nh n, th t c xác nh n l p h s , các ch đ u đãi, qu n lý, ơ ế ư
  - 1 -
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  ThÞ Ngäc Linh
  x vi ph m gi i quy t tranh ch p. Các quy đ nh này góp ph n t o đi u ế
  ki n t t nh t cho cu c s ng c a th ng binh, ng i h ng chính sách nh ươ ườ ưở ư
  th ng binh cùng gia đình h . ươ
  Bên c nh đó, pháp lu t u đãi đ i v i th ng binh, ng i h ng chính ư ươ ườ ưở
  sách nh th ng binh v n còn nhi u v n đ c n l u ý. Th c t cho th yư ươ ư ế
  cu c s ng c a th ng binh, ng i h ng chính sách nh th ng binh v n ươ ườ ưở ư ươ
  g p nhi u khó khăn. Pháp lu t quy đ nh u đãi đ i v i th ng binh, ng i ư ươ ườ
  h ng chính sách nh th ng binh còn ch a đáp ng đ c nh ng yêu c uưở ư ươ ư ượ
  c n thay đ i cho phù h p v i n n kinh t th tr ng nh hi n nay. V n còn ế ườ ư
  khá nhi u quy đ nh ch mang tính thuy t ch a đ c đ a vào áp d ng ế ư ượ ư
  có hi u qu trong th c t . ế
  V i mong mu n góp ph n nghiên c u rõ pháp lu t u đãi th ng binh, ư ươ
  ng i h ng chính sách nh th ng binh, trên c s tìm hi u th c ti n th cườ ưở ư ươ ơ ở
  hi n pháp lu t u đãi th ng binh, ng i h ng chính sách nh th ng binh ư ươ ườ ưở ư ươ
  mong mu n góp ph n nh kh c ph c nh ng h n ch còn t n t i c a ế
  ch đ u đãi này, em đã ch n đ tài "ế ư Pháp lu t u đãi th ng binh, ư ươ
  ng i h ng chính sách nh th ng binh - m t s v n đ lu n ườ ưở ư ươ
  th c ti n " đ th c hi n khoá lu n t t nghi p c a mình.
  Khoá lu n nh m m c đích làm sáng t nh ng v n đ lý lu n chung v
  pháp lu t u đãi th ng binh, ng i h ng chính sách nh th ng binh v i ư ươ ườ ưở ư ươ
  các n i dung: khái ni m, đ c đi m, nguyên t c, ý nghĩa, quy đ nh trong m t
  s n c, l ch s hình thành phát tri n. Trên c s nghiên c u th c ti n ướ ơ
  th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành, khoá lu n đ a ra m t s ư
  ki n ngh c th nh m hoàn thi n h n n a pháp lu t u đãi th ng binh,ế ơ ậ ư ươ
  ng i h ng chính sách nh th ng binh. ườ ưở ư ươ
  Đ gi i quy t nh ng n i dung khoá lu n đ a ra, em đã d a trên c s ế ư ơ ở
  đ ng l i, quan đi m c a Đ ng Nhà n c ta v chính sách h i, tườ ướ ư
  t ng c a Ch t ch H Chí Minh, k t h p s d ng các ph ng pháp nghiêmưở ế ươ
  - 2 -
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  ThÞ Ngäc Linh
  c u nh : ph ng pháp h i c u l ch s , ph ng pháp th ng kê, ph ng pháp ư ươ ươ ươ
  so sánh, ph ng pháp phân tích và t ng h p...ươ
  V i nh ng n i dung đã nêu, ngoài L i nói đ u, K t lu n, kèm theo ế
  M c l c và Danh m c tài li u tham kh o, khoá lu n có k t c u 3 ch ng: ế ươ
  Ch ng 1:ươ M t s v n đ lu n v pháp lu t u đãi th ng binh, ậ ư ươ
  ng i h ng chính sách nh th ng binh.ườ ưở ư ươ
  Ch ng 2:ươ Quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v u đãi đ i v i ư
  th ng binh, ng i h ng chính sách nh th ng binh.ươ ườ ưở ư ươ
  Ch ng 3:ươ th c ti n th c hi n m t s ki n ngh nh m hoàn thi n ế
  pháp lu t u đãi th ng binh, ng i h ng chính sách nh th ng binh. ư ươ ườ ưở ư ươ
  Trong quá trình nghiên c u, đã c g ng nhi u nh ng do nh ng h n ư
  ch khoá lu n không tránh kh i nh ng thi u sót. R t mong đ c s quanế ế ượ
  tâm, h ng d n t n tình c a các th y giáo nh ng ng i quan tâm đướ ườ
  khoá lu n đ c hoàn thi n h n. ượ ơ
  Em xin trân tr ng c m n! ơ
  - 3 -

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:14

Mô tả tài liệu:

Pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tin mới nhất

Trang