Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • M Đ U
  B o đ m cho pháp ch đ c c ng c , tăng c ng hoàn ế ượ ườ
  thi n yêu c u khách quan c a quá trình xây d ng Nhà n c c a ướ
  dân, do dân dân, đ ng th i, cũng yêu c u c a quá trình hoàn
  thi n con ng i các quy n c a h trong xã h i, đ c bi t là trong quá ườ
  trình qu n hành chính nhà n c. đó, pháp ch tr thành m t ướ ế
  trong nh ng nguyên t c c b n c a qu n hành chính nhà n c. ơ ướ
  Nói đ n pháp ch trong qu n hành chính nhà n c nh n m nhế ế ướ
  đ n tr t t pháp lu t nh m b o v phát tri n quy n l i íchế
  h p pháp c a công dân, c ng c duy trì đ a v pháp hành chính
  c a các c quan nhà n c và t ch c xã h i. ơ ướ
  Xu t phát t t m quan tr ng đó c a vi c b o đ m pháp ch ế
  trong qu n lí hành chính nhà n c, trong ph m vi bài t p này, em xin ướ
  l a ch n đ bài Phân tích vai trò c a các c quan hành chính nhà ơ
  n c đ i v i vi c đ m b o pháp ch trong qu n hành chính nhàướ ế
  n c.ướ
  N I DUNG
  I. Các khái ni m
  1. C quan hành chính nhà n cơ ướ
  C quan hành chính nhà n c m t b ph n h p thành c aơ ướ
  b máy nhà n c, đ c thành l p đ th c hi n ch c năng qu n lí ướ ượ
  hành chính nhà n c. đi u này, bên c nh nh ng d u hi u chungướ
  c a các c quan nhà n c, c quan hành chính cũng nh ng đ c ơ ướ ơ
  1
 • tr ng riêng v ch c năng, h th ng, th m quy n, s ph thu c ư
  h th ng đ n v c s tr c thu c. ơ ơ
  Tóm l i, c quan hành chính nhà n c b ph n c u thành ơ ướ
  c a b máy nhà n c, tr c thu c tr c ti p ho c gián ti p c quan ướ ế ế ơ
  quy n l c nhà n c cùng c p, ph ng di n ho t đ ng ch y u ướ ươ ế
  ho t đ ng ch p hành đi u hành, c c u t ch c ph m vi ơ
  th m quy n do pháp lu t quy đ nh.
  2. Qu n lí hành chính nhà n c ướ
  Qu n hành chính nhà n c m t hình th c ho t đ ng c a ướ
  Nhà n c đ c th c hi n tr c h t ch y u b i các c quanướ ượ ướ ế ế ơ
  hành chính nhà n c, n i dung b o đ m s ch p hành phápướ
  lu t, pháp l nh, ngh quy t c a các c quan quy n l c nhà n c, ế ơ ướ
  nh m t ch c ch đ o m t cách tr c ti p th ng xuyên công ế ườ
  cu c xây d ng kinh t , văn hóa h i hành chính chính tr . ế
  Nói cách khác, qu n hành chính nhà n c ho t đ ng mang tính ướ
  ch p hành và đi u hành.
  Qu n lí hành chính n c ta có nh ng đ c đi m: là ho t đ ng ướ
  mang quy n l c nhà n c; đ c ti n hành b i nh ng ch th ướ ượ ế
  quy n năng hành pháp; tính th ng nh t, đ c t ch c ch t ch ; ượ
  có tính ch p hành – đi u hành và là ho t đ ng mang tính liên t c.
  3. Đ m b o pháp ch trong qu n lí hành chính nhà n c ế ướ
  Nguyên t c pháp ch h i ch nghĩa m t trong nh ng ế
  nguyên t c c b n trong t ch c và ho t đ ng c a các c quan trong ơ ơ
  b máy nhà n c, trong đó các c quan hành chính nhà n c. ướ ơ ướ
  2
 • Th c hi n nguyên t c này, các ch th qu n lí hành nhà n c s ướ
  d ng pháp lu t v i tính ch t là ph ng ti n quan tr ng đ đ m b o ươ
  th c hi n hi u qu các nhi m v c a mình. Đi u 12 Hi n pháp ế
  năm 1992 (s a đ i, b sung năm 2001) quy đ nh: “Nhà n c qu n líướ
  h i b ng pháp lu t, không ng ng tăng c ng pháp ch h i ườ ế
  ch nghĩa” . Đ m b o th c hi n nguyên t c này trong qu n hành
  chính nhà n c nghĩa ph i th c hi n đ y đ các yêu c u đ iướ
  v i t ng lĩnh v c ho t đ ng khác nhau, trong ho t đ ng ban hành
  văn b n pháp lu t, và trong ho t đ ng t ch c th c hi n pháp lu t.
  B o đ m pháp ch trong qu n hành chính nhà n c suy cho ế ướ
  cùng làm cho ho t đ ng th c thi pháp lu t ngày càng hi u qu
  trong th c t . Nói cách khác, b o đ m pháp ch là t ng th các bi n ế ế
  pháp, ph ng ti n t ch c pháp do c quan nhà n c, t ch cươ ơ ướ
  h i công dân áp d ng nh m th c hi n ch c năng, quy n h n,
  nhi m v c a các c quan nhà n c t ch c y cũng nh vi c ơ ướ ư
  th c hi n quy n và nghĩa v c a công dân.
  II. Vai trò c a các c quan hành chính nhà n c đ i v i vi c ơ ướ
  đ m b o pháp ch trong qu n lí hành chính nhà n c ế ướ
  Nh đã nói, c quan hành chính nhà n c b ph n h pư ơ ướ
  thành c a b máy nhà n c, đ c thành l p đ th c hi n ch c năng ướ ượ
  qu n hành chính nhà n c. Trong t ch c ho t đ ng c a mình, ướ
  các c quan hành chính luôn ph i đ m b o các nguyên t c c b nơ ơ
  c a ho t đ ng qu n lí hành chính nhà n c, mà trong đó, nguyên t c ướ
  pháp ch h i ch nghĩa đóng vai trò cùng quan tr ng, b i Nhàế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2015 , 00:31

Mô tả tài liệu:

Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Bảo đảm cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, đồng thời, cũng là yêu cầu của quá trình hoàn thiện con người các quyền của họ trong xã hội, đặc biệt là trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. Vì đó, pháp chế trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước. Nói đến pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước là nhấn mạnh đến trật tự pháp luật nhằm bảo vệ và phát triển quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố và duy trì địa vị pháp lí hành chính của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng đó của việc bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước, trong phạm vi bài tập này, em xin lựa chọn đề bài Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước. NỘI DUNG I. Các khái niệm 1. Cơ quan hành chính nhà nước Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước, được thành lập để thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước. Vì điều này, bên cạnh những dấu hiệu chung của các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính cũng có những đặc trưng riêng về chức năng, hệ thống, thẩm quyền, sự phụ thuộc và hệ thống đơn vị cơ sở trực thuộc.

Tin mới nhất

Trang