Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:03
2 Kim Ngân Thứ bảy, Tháng 3 12, 2016 - 23:50
3 Van tc Thứ bảy, Tháng 10 8, 2016 - 00:04
4 La Op Thứ năm, Tháng 11 23, 2017 - 15:36
5 La Op Thứ năm, Tháng 11 23, 2017 - 15:36
6 La Op Thứ năm, Tháng 11 23, 2017 - 15:36
7 La Op Thứ năm, Tháng 11 23, 2017 - 15:36
8 La Op Thứ năm, Tháng 11 23, 2017 - 15:36
9 Trường Sinh Thứ năm, Tháng 7 19, 2018 - 06:56

Phân tích từ vựng của ngôn ngữ lập trình

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 42
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  B MÔN CÔNG NGH THÔNG TIN
  * *
  *
  Đ tài nghiên c u: Phân tích t v ng
  c a ngôn ng l p trình.
  Sinh viên : Nguy n Th Nh Quỳnh ư
  Mã SV : CQ502196
  L p : CNTTK50
  Giáo viên : L u Minh Tu nư
  Hà N i
  1
 • Trong ngành khoa h c máy tính , phân tích t v ng (en:Lexical Analysis,
  còn đ c g i ượ scanning ho c lexing) m t quá trình chuy n đ i chu i
  t ngu n thành m t chu i liên ti p các đo n t ng n h n đã đ c ế ơ ượ
  phân lo i, g i là tokens. Ch ng trình dùng đ phân tích t v ng đ c g i ươ ượ
  b phân tích t v ng (ti ng Anh là ế Lexer).
  Token: M t token m t t p h p các xâu t m t nghĩa xác
  đ nh, d identifier token t p h p t t c các identifier. Token chính
  các hi u k t thúc (terminal) trong đ nh nghĩa văn ph m c a m t ế
  ngôn ng , d : Các t khoá, đ nh danh, toán t , h ng, xâu t , d u
  ngo c đ n, d u ph y, d u ch m ph y... ơ
  Tokens t ng t nh lo i t trong ươ ư ngôn ng h c . T ng t nh danh ươ ư
  t hay tính t , đ ng t , tokens s đ c đ nh nghĩa g m t khóa ượ
  (keyword), đ nh danh (identifier), s nguyên, s ch m đ ng tùy theo đ c
  đi m c a trình biên d ch .
  Đ bi u di n các tokens, ng i ta dùng ườ bi u th c chính quy .
  a : có xu t hi n ký t 'a'
  ab : có xu t hi n ký t 'b' theo sau ký t 'a' (theo đúng th t )
  a|b : có 'a' ho c có 'b'
  a* : xu t hi n nhi u ho c không xu t hi n ký t 'a'
  a+ : xu t hi n nhi u ho c ít nh t là m t ký t 'a'
  a3 : xu t hi n 3 ký t a
  a? : xu t hi n a ho c không xu t hi n
  Phân tích t v ng giúp cho các giai đo n biên d ch ti p theo d dàng ế
  h n, ví d : Giai đo n phân tích cú pháp không ph i quan tâm đ n ơ ế
  các kho ng tr ng cũng nh các l i chú trích vì nó đã đ c lo i b ư ượ
  khi khi phân tích t v ng
  Gi m đáng k th i gian đ c ch ng trình ngu n và nhóm thành các ươ
  token nh m t s ch ng trình x chuyên d ng ươ
  I. B ng ch ,phân tích t v ng c a ngôn ng Pascal
  1. B ng ch
  1.1. B ký t
  2
 • - B 26 ch Latin:
  Ch in: A, B, C, ..., X, Y, Z
  Ch th ng: a, b, c, ..., x, y, z ườ
  - B ch s th p phân: 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9
  - Ký t g ch ni dư i: _
  - Các ký hi u toán h c: +, -, *, /, =, <, >, (, ), [, }
  -Các ký t khác: ; # ^ $ @ & . ,
  1.2. T khóa
  Là các t riêng c a Pascal, có ng nghĩa đã đ c xác đ nh, không ượ
  đ c dùng nó vào các vi c khác ho c đ t tên m i trùng v i các t khóa.ượ
  - T khóa chung:
  PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION
  - T khóa đ khai báo:
  CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE,
  LABEL
  - T khóa c a l nh l a ch n:
  IF ... THEN ... ELSE, CASE ... OF
  - T khóa c a l nh l p:
  FOR... TO... DO, FOR... DOWNTO... DO, WHILE... DO,
  REPEAT... UNTIL
  - T khóa đi u khi n:
  WITH, GOTO, EXIT, HALT
  - T khóa toán t :
  AND, OR, NOT, IN, DIV, MOD
  1.3.Tên chu n
  Tên chu n là tên đã đ c đ nh nghĩa s n trong Pascal, nh ng ng i ta ượ ư ườ
  có th đ nh nghĩa l i n u mu n. Trong Pascal có các tên chu n sau đây: ế
  Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text
  False, True, MaxInt
  Abs, Arctan, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln
  Exp, Ln, Odd, Ord
  Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ
  Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,
  Write, Writeln Reset, Rewrite
  a. Danh hi u t đ t
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/02/2016 , 17:34

Mô tả tài liệu:

Phân tích từ vựng của ngôn ngữ lập trình

TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ Ạ Ọ Ế ỐB MÔN CÔNG NGH THÔNG TINỘ Ệ* **Đ tài nghiên c u: Phân tích t v ngề ứ ừ ực a ngôn ng l p trình.ủ ữ ậSinh viên : Nguy n Th Nh Quỳnhễ ị ưMã SV : CQ502196L p : CNTTK50ớGiáo viên : L u Minh Tu nư ấ Hà N iộ1

Tin mới nhất

Trang