Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 13:30

Phân tích thống kê biến động vốn đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2001 – 2005

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 94 | Loại file: DOC
 • Sinh viên: Tr n Th Hông Nhung Th ng kê 45
  L i m đ u.
  Đ u t phát tri n nhân t quan tr ng đ phát tri n kinh t , chìa ư ế
  khoá c a s tăng tr ng. M i n c, m i đ a ph ng mu n tăng tr ng đ u ưở ướ ươ ưở
  c n ph i thu hút đ c v n đ u t c trong và ngoài n c, đi u này không ch ượ ư ướ
  đúng v i các n c đang phát tri n mà còn đúng v i các n c công nghi p phát ướ ướ
  tri n. B i tăng tr ng t hu hút v n đ u t m i quan h nhân qu v i ưở ư
  nhau. Th nh t, năng l c tăng tr ng đ c đ m b o, năng l c tích lu c a ưở ượ
  n n kinh t s kh năng ra tăng. Khi đó quy các ngu n v n trong n c ế ướ
  th huy đ ng s đ c c i thi n. Th hai, tri n v ng tăng tr ng phát ượ ưở
  tri n càng cao cũng s tín hi u t t thu hút các ngu n v n đ u t n c ư ướ
  ngoài.
  Đ u t vai trò to l n trong vi c thay đ i kinh t c a đ t n c, c a ư ế ướ
  đ a ph ng theo chi u h ng t t h n giúp nâng cao đ i s ng c a nhân dân ươ ướ ơ
  ( n u s d ng v n đ u t có hi u qu ).ế ư
  Chính vai trò quan tr ng c a đ u t trong tăng tr ng kinh t nên ư ưở ế
  m i t nh c a n c ta đ u có s k ho ch và đ u t có nhi m v qu n lý ho t ướ ế ư
  đ ng đ u t c a t nh; phân ph i s d ng ngu n v n đ u t hi u qu ; đ ư ư
  ra các ph ng án nh m thu hút v n đ u t vào t nh.ươ ư
  Do nh n th c đ c ph n nào vai trò c a đ u t đ i v i n n kinh t ựơ ư ế
  c a đ t n c, c a đ a ph ng nên trong th i gian th c t p t t nghi p ướ ươ
  Phòng t ng h p thu c C c Th ng t nh Thái Bình em đã tìm hi u đ c đi m
  kinh t c a t nh quy t đ nh ch n đ tài ế ế Phân tích th ng bi n đ ng ế
  v n đ u t phát tri n t nh Thái Bình giai đo n 2001 2005” ư cho chuyên
  đ th c t p c a mình.
  Chuyên đ g m ba ch ng: ươ
  Chuyên đ th c t p t t ngh êp Kinh T Qu c Dân ế
  1
 • Sinh viên: Tr n Th Hông Nhung Th ng kê 45
  Ch ng I: M t s v n đ chung v v n đ u t phát tri nươ ư
  Ch ng II: H th ng ch tiêu ph ng pháp th ng phân tíchươ ươ
  v n đ u t phát tri n. ư
  Ch ng III: V n d ng m t s ph ng pháp th ng phân tích sươ ươ
  bi n đ ng v n đ u t phát tri n t nh Thái Bình giai đo n 2001 – 2005.ế ư
  Em xin chân thành c m n th y TS.Ph m Đ i Đ ng và các cô chú trong ơ
  phòng t ng h p C c th ng kê Thái Bình đã giúp em hoàn thành bài vi t . ế
  Chuyên đ th c t p t t ngh êp Kinh T Qu c Dân ế
  2
 • Sinh viên: Tr n Th Hông Nhung Th ng kê 45
  Ch ng Iươ
  M T S V N Đ CHUNG V V N Đ U T PHÁT TRI N Ư
  1.1. Khái ni m và các lo i đ u t trong ph m vi qu c gia . ư
  1.1.1. Khái ni m đ u t . ư
  Đ u t theo nghĩa r ng ,là s hy sinh ngu n l c hi n t i đ ti n ư ế
  hành các lo i ho t đ ng nào đó nh m thu l i cho ng i đ u t các k t qu ườ ư ế
  nh t đ nh trong t ng lai l n h n các ngu n l c đã b ra đ đ t đ c các k t ươ ơ ượ ế
  qu đó .
  Theo nghĩa h p, đ u t ch bao g m nh ng ho t đ ng s d ng các ư
  ngu n l c hi n t i ,nh m đem l i cho n n kinh t h i nh ng k t qu ế ế
  trong t ng lai l n h n các ngu n l c đã s d ng đ đ t đ c các k t quươ ơ ượ ế
  đó .
  1.1.2.B n ch t c a đ u t . ư
  Đ u t s d ng các ngu n l c hi n t i vào nh ng ho t đ ng ư
  nh m thu đ c nh ng k t qu l n h n trong t ng lai. ượ ế ơ ươ
  Ngu n l c th ti n, tài nguyên thiên nhiên, s c lao đ ng
  trí tu .
  Nh ng k t qu đó th s tăng thêm các tài s n tài chính (ti n ế
  v n), tài s n v t ch t(nhà máy, đ ng sá, các c a c i v t ch t khác…) ườ
  Chuyên đ th c t p t t ngh êp Kinh T Qu c Dân ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 17:26

Mô tả tài liệu:

Phân tích thống kê biến động vốn đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2001 – 2005

Phân tích thống kê biến động vốn đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2001 – 2005

Tin mới nhất

Trang