Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trịnh Hồng Huệ Chủ nhật, Tháng 4 3, 2016 - 21:07
2 Thùy Dung Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 08:13
3 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:25
4 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:25
5 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:25
6 nguyen hung Chủ nhật, Tháng 6 18, 2017 - 19:58
7 Nguyễn Tấn Thứ bảy, Tháng 3 10, 2018 - 11:06
8 nguyet anh Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 10:23
9 Nguyễn Xuân` Tấn Thứ hai, Tháng 4 9, 2018 - 16:26
10 phương thu Thứ tư, Tháng 4 11, 2018 - 10:59

Trang

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 115
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  KHOA TIN H C KINH T
  N I DUNG CHI TI T
  Tên đ tài: Phân tích, thi t k và xây d ng h th ng thông ế ế
  tin chăm sóc khách hàng t i công ty c ph n t p đoàn
  Công ngh CMC.
  H và tên sinh viên: Lê Bình Nguyên
  L p: Tin h c kinh t 53A ế Khóa: 53
  Tên c quan th c t p: Công ty c ph n t p đoàn Công ơ
  ngh CMC
  Đ a ch c quan th c t p: Tòa nhà CMC, Duy Tân, C u ơ
  Gi y, Hà N i
  Tên gi ng viên h ng d n: Ths. Nguy n Văn Th ướ ư
  Tên cán b h ng d n: T ng H Dân ướ
  I. N i dung công vi c
  CH NG I: T NG QUAN V CÔNG TY C PH N ƯƠ
  T P ĐOÀN CÔNG NGH CMC
 • 1.1 Thông tin chung v công ty c ph n t p đoàn Công
  ngh CMC
  1.2 S đ c c u t ch cơ ơ
  1.3 L ch s hình thành và t m nhìn chi n l c ế ượ
  1.3.1 L ch s hình thành
  1.3.2 T m nhìn chi n l c ế ượ
  1.3.3 S n ph m và d ch v
  1.4 ng d ng tin h c hóa t i công ty
  1.5 T ng quan đ tài nghiên c u
  1.5.1 Tên đ tài l a ch n
  1.5.2 Tính c p thi t c a đ tài ế
  CH NG II: C S PH NG PHÁP LU N VÀ ƯƠ Ơ ƯƠ
  NH NG CÔNG C C N THI T Đ XÂY D NG H
  TH NG THÔNG TIN QU N LÝ KHÁCH HÀNG
  2.1 Các khái ni m c s trong h th ng thông tin ơ
  2.1.1 Thông tin
 • 2.1.2 H th ng và t ch c
  2.2 T ng quan v h th ng thông tin qu n lý
  2.2.1 H th ng thông tin
  2.2.2 H th ng thông tin qu n
  2.2.3 Ph ng pháp phát tri n m t h th ng thông tinươ
  2.3 Nh ng ph ng pháp nghiên c u và công c c n ươ
  thi t đ xây d ng h th ng thông tin chăm sóc khách ế
  hàng
  2.3.1 Ph ng pháp nghiên c uươ
  2.3.2 Công c c n thi t đ xây d ng HTTT chăm sóc ế
  khách hàng
  CH NG III: PHÂN TÍCH , THI T K VÀ XÂY ƯƠ
  D NG H TH NG THÔNG TIN CHĂM SÓC
  KHÁCH HÀNG T I CÔNG TY C PH N T P ĐOÀN
  CÔNG NGH CMC
  3.1 Bài toán chăm sóc khách hàng t i công ty

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016 , 11:38

Mô tả tài liệu:

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC

CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ NHỮNG CÔNG CỤ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 2.1 Các khái niệm cơ sở trong hệ thống thông tin 2.1.1 Thông tin 2.1.2 Hệ thống và tổ chức 2.2 Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý 2.2.1 Hệ thống thông tin 2.2.2 Hệ thống thông tin quản lý 2.2.3 Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 2.3 Những phương pháp nghiên cứu và công cụ cần thiết để xây dựng hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 2.3.2 Công cụ cần thiết để xây dựng HTTT chăm sóc khách hàng CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH , THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC 3.1 Bài toán chăm sóc khách hàng tại công ty 3.2 Phân tích hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng 3.2.1 Phân tích yêu cầu 3.2.2 Sơ đồ chức năng 3.2.3 Sơ đồ IFD 3.2.4 Sơ đồ DFD 3.3 Thiết kế hệ thống thông tin 3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tin mới nhất

Trang