Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ năm, Tháng 5 12, 2016 - 19:14

Phân tích sự phát triển đường lối công nghiệp hóa ở nước ta (Từ đại hội III đến XI)

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 41 | Loại file: DOC
 • H tên : Đ H ng Minh
  L p : Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng S n Vi t ườ
  Nam(210)_5
  Mã SV : CQ501734
  Bài thu ho ch
  Phân tích s phát tri n đ ng l i công nghi p hóa n c ta ườ ướ
  (t đ i h i III đ n XI) ế
  Đ T V N Đ
  T đ i h i Đ ng l n th III, Đ ng ta luôn coi công nghi p hoá,
  hi n đ i hoá (CNH-HĐH) nhi m v trung tâm c a th i kỳ quá
  đ , Đ ng ta đã xác đ nh th c ch t c a CNH h i ch nghĩa
  “Quy t tâm th c hi n cách m ng k thu t, th c hi n phân côngế
  m i v lao đ ng h i quá trình tích lu h i ch nghĩa đ
  không ng ng th c hi n tái s n xu t m r ng“. Th c ti n l ch s
  đã ch rõ đ th tiêu tình tr ng l c h u v kinh t h i, khai thác ế
  t i u các ngu n l c l i th , b o đ m tăng tr ng nhanh n ư ế ưở
  đ nh, n c ta ph i xác đ nh rõ c c u kinh t h p lý, trang thi t b ướ ơ ế ế
  ngày càng hi n đ i cho các ngành kinh t . M t khác, n c ta ế ướ
  n c đang phát tri n v y quá trình y g n li n v i quá trìnhướ
  công nghi p hoá đ t đó hi n đ i hoá đ t n c. Tuy nhiên, trong ướ
  quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá c a ta tr c đây do nhi u ướ
  nguyên nhân trong đó nguyên nhân nóng v i chúng ta đã m c
  1
 • ph i m t s sai l m khuy t đi m đ i h i Đ ng l n th VI ế
  VII đã v ch ra.
  Vi c xây d ng đúng đ n nh ng quan đi m CNH-HĐH Vi t
  Nam hi n nay có v trí r t quan tr ng đ i v i quá trình CNH-HĐH.
  B i xây d ng đ y đ các quan đi m CNH-HĐH s c s đúng ơ
  đ n cho vi c đ nh h ng, đ nh l ng ch đ o t ch c th c ướ ượ
  hi n các n i dung các b c đi c a CNH-HĐH phù h p v i b i ướ
  c nh xã h i ch nghĩa n c ta. ướ
  Ngh quy t đ i h i VIII c a Đ ng đã đ a s nghi p đ i m i ế ư
  lên t m cao m i, đ y m nh CNH-HĐH. M t khác, CNH-HĐH đ t
  n c ph i ch a đ ng đ c m c tiêu, chi n l c, n i dung, hìnhướ ượ ế ượ
  th c, ph ng h ng cách m ng c a đ ng ta trong th i kỳ đ i ươ ướ
  m i. Đ đ t m c tiêu nh t quán xuyên su t đó dân gi u
  n c m nh, h i dân ch , công b ng văn minh thì Đ ng taướ
  ph i trung thành v i ch nghĩa Mác-Lê Nin, t t ng H Chí ư ưở
  Minh, k th a 15 năm đ i m i đ t n c.ế ướ
  CNH-HĐH m t m c tiêu chi n l c b i l ngày nay ế ượ
  đang đ c th a nh n xu h ng phát tri n chung c a các n cượ ướ ướ
  trên th gi i Vi t Nam cũng không n m ngoài xu h ng đó.ế ướ
  Cũng chính xu t phát t vai trò c a trong quá trình đ a kinh t ư ế
  phát tri n qua th i kỳ quá đ lên ch nghĩa h i em ch n đ
  tài "CNH-HĐH vai trò c a trong s nghi p xây d ng ch
  nghĩa xã h i n c ta ướ ".
  2
 • N I DUNG
  1S c n thi t ph i ti n hành CNH-HĐH trong s nghi p xây ế ế
  d ng ch nghĩa xã h i Vi t Nam
  1.1Khái ni m CNH-HĐH
  Cho đ n nay, có nhi u cách di n đ t khác nhau v CNH-ế
  HĐH.
  Năm 1963, t ch c phát tri n công nghi p c a liên h p qu c
  (UNID) đã đ a ra đ nh nghĩa sau đây: CNH quá trình phát tri nư
  kinh t , trong quá trình này m t b ph n ngày càng tăng các ngu nế
  c a c i qu c dân đ c đ ng viên đ phát tri n c c u kinh t ượ ơ ế
  nhi u ngành trong n c v i k thu t hi n đ i. Đ c đi m c a c ướ ơ
  c u kinh t này m t b ph n ch bi n luôn thay đ i đ s n ế ế ế
  xu t ra nh ng t li u s n xu t hàng tiêu dùng, kh năng ư
  đ m b o cho toàn b n n kinh t phát tri n v i nh p đ cao, b o ế
  đ m đ t t i s ti n b v kinh t và xã h i. ế ế
  Hi n đ i hoá quá trình chuy n đ i căn b n toàn di n các
  ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v qu n kinh t h i ế
  t ch theo nh ng qui trình công ngh ph ng ti n ph ng pháp ươ ươ
  tiên ti n hi n đ i, d a trên s phát tri n c a ti n b khoa h c kế ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016 , 18:22

Mô tả tài liệu:

Phân tích sự phát triển đường lối công nghiệp hóa ở nước ta (Từ đại hội III đến XI)

Bài thu hoạch Phân tích sự phát triển đường lối công nghiệp hóa ở nước ta (từ đại hội III đến XI) ĐẶT VẤN ĐỀ T ừ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. Mặt khác, nước ta là nước đang phát triển vì vậy quá trình ấy gắn liền với quá trình công nghiệp hoá để từ đó hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của ta trước đây do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân nóng vội chúng ta đã mắc phải một số sai lầm khuyết điểm mà đại hội Đảng lần thứ VI và VII đã vạch ra. Việc xây dựng đúng đắn những quan điểm CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay có vị trí rất quan trọng đối với quá trình CNH-HĐH. Bởi xây dựng đầy đủ các quan điểm CNH-HĐH sẽ là cơ sở đúng đắn cho việc định hướng, định lượng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung và các bước đi của CNH-HĐH phù hợp với bối cảnh xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết đại hội VIII của Đảng đã đưa sự nghiệp đổi mới lên tầm cao mới, đẩy mạnh CNH-HĐH. Mặt khác, CNH-HĐH đất nước phải chứa đựng được mục tiêu, chiến lược, nội dung, hình thức, phương hướng cách mạng của đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Để đạt mục tiêu nhất quán và xuyên suốt đó là dân giầu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thì Đảng ta phải trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa 15 năm đổi mới đất nước. CNH-HĐH là một mục tiêu chiến lược bởi lẽ ngày nay nó đang được thừa nhận là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Cũng chính xuất phát từ vai trò của nó trong quá trình đưa kinh tế phát triển qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà em chọn đề tài "CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta". NỘI DUNG 1Sự cần thiết phải tiến hành CNH-HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1.1Khái niệm CNH-HĐH Cho đến nay, có nhiều cách diễn đạt khác nhau về CNH-HĐH. Năm 1963, tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc (UNID) đã đưa ra định nghĩa sau đây: CNH là quá trình phát triển kinh tế, trong quá trình này một bộ phận ngày càng tăng các nguồn của cải quốc dân được động viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành ở trong nước với kỹ thuật hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là một bộ phận chế biến luôn thay đổi để sản xuất ra những tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, có khả năng đảm bảo cho toàn bộ nền kinh tế phát triển với nhịp độ cao, bảo đảm đạt tới sự tiến bộ về kinh tế và xã hội. Hiện đại hoá lá quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ chỗ theo những qui trình công nghệ phương tiện phương pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo ra năng xuất lao động hiệu quả và trình độ văn minh kinh tế xã hội cao. Ở nước ta, theo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam thì CNH xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “ quá trình thực tiễn cách mạng khoa học kỹ thuật, thực sự phân công mới về lao động xã hội và quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng “ Theo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám ban chấp hành trung ương khoá VIII thì CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thử công là chính sang sử dụng phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học, công nghệ, tạo ra năng xuất lao động cao. 1.2 Tầm quan trọng của CNH-HĐH với sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta a.Bối cảnh trong và ngoài nước Nền kinh tế của nước ta trong quá trình phát triển gặp rất nhiều khó khăn: chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, sự chủ quan ỷ lại của lãnh đạo trong khôi phục kinh tế sau chiến tranh bằng máy móc dập khuôn mô hình kinh tế Liên Xô cũ. Bởi vậy, trong một thời gian nền kinh tế nước ta lâm vào tình trạng trì trệ và lạc hậu.Sự nghiệp CNH-HĐH lại được tiến hành sau một loạt nước trong khu vực và trên thế giới .Đó là một khó khăn và thiệt thòi lớn nhưng đồng thời nó cũng tạo ra cho chúng ta những thuận lợi nhất định. Khó khăn là trang thiết bị của chúng ta đã bị lạc hậu đến 40,50 năm so với các nước tiên tiến trên thế giới. Còn thuận lợi được thể hiện trước hết ở chỗ thông qua những kinh nghiệm thành công và không thành công của các nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. b.CNH-HĐH là một tất yếu khách quan Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ, để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm nhịp độ tăng trưởng ổn định, nước ta phải xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế, quá trình ấy gắn liền với quá trình CNH. Để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, Việt Nam phải tìm cho mình một con đường đặc thù, vừa phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội trong nước vừa bảo đảm xu thế phát triển chung của thế giới. Theo dự thảo báo cáo chính trị của đại hội VII trình lên đại hội VIII của Đảng dự kiến từ nay đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đây là lối thoát duy nhất cho nền kinh tế Việt Nam song cũng là một thách thức mới. Tuy nhiên điểm xuất phát CNH-HĐH ở nước ta hiện nay là tiền công nghiệp với những đặc điểm chủ yếu là nền kinh tế dựa vào các hoạt động thương mại khai thác tài nguyên lao động, quản lý còn nặng về kinh nghiệm. Mặt khác nước ta là một nước nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là bộ phận của kinh tế nông thôn. Kinh tế nông thôn nước ta chủ yếu là kinh tế thuần nông. Nhìn một cách tổng quát, nếu xét về chỉ tiêu kinh tế như tỷ trọng giữa công nghiệp và nông nghiệp, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) đặc biệt là khoa học kĩ thuật và công nghệ, mức sống của nhân dân ... thì Việt Nam vẫn là một nước nghèo nàn, khó khăn và lạc hậu, đang ở trình độ văn minh nông nghiệp. Để tiến hành sản xuất lớn, hiện đại, nước ta phải thực hiện quá trình công nghiệp hoá. Đây là một quá trình nhảy vọt của LLSX và của khoa học kĩ thuật. Trong thời kỳ CNH,HĐH LLSX phát triển một cách mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, chủng loại và quy mô. LLSX được tạo ra trong thời kỳ này là cái “cốt“ vật chất kĩ thuật rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nó làm thay đổi cách thức sản xuất chuyển người lao động từ sử dụng công cụ thủ công sang sử dụng công cụ cơ giới và nhờ đó làm mà sức lao động của con người được giải phóng, năng xuất lao động xã hội ngày càng tăng, sản phẩm xã hội được sản xuất ra ngày càng nhiều, càng đa dạng và phong phú, đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân. Ở nước ta CNH XHCN được coi là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Đảng ta đã xác định được thực chất của CNH XHCN là “quá trình thực hiện sự phân công mới về lao động và là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng tái

Tin mới nhất

Trang