Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:01
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 11 4, 2016 - 16:11
3 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 08:42
4 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 08:42

Phan tich noi dung quan diem cua mac ve loi nhuan.Y nghia cua viec nghien cuu

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  BÀI T P L N
  MÔN: NH NG NGUYÊN LÝ C B N C A CH Ơ
  NGHĨA MÁC – LÊ NIN (H C PH N II)
  Đ BÀI: Phân tích n i dung lý lu n c a C.Mác v l i nhu n. Ý
  nghĩa c a vi c nghiên c u (c v lí lu n và th c ti n).
  H TÊN SINH VIÊN: PHAN NG C TRUNG
  L P: NH NG NGUYÊN LÝ C B N C A CH NGHĨA MÁC – LÊ NIN Ơ
  2_4
  MÃ SINH VIÊN:11124301
  1
 • HÀ N I 2013
  M C L C
  Trang
  I. Lý lu n c a Mác v l i nhu n 3
  1. Giá tr th ng d ư 3
  1.1 Quá trình s n xu t giá tr th ng d . ư 3
  1.2 T su t và kh i l ng giá tr th ng d . ượ ư 4
  1.3 Giá tr th ng d tuy t đ i, t ng đ i, siêu ng ch. ư ươ 5
  2. Các hình th c bi u hi n c a giá tr th ng d . ư 6
  2.1 L i nhu n, t su t l i nhu n, l i nhu n bình quân. 6
  2.1.1 L i nhu n và t su t l i nhu n. 6
  2.1.2 S hình thành t su t l i nhu n bình quân – quy lu t l i
  nhu n bình quân.
  7
  2.2 L i nhu n th ng nghi p. ươ 8
  2.3 L i t c cho vay. 8
  2.3.1 L i t c cho vay. 8
  2
 • 2.3.2 Ngân hàng và l i nhu n ngân hàng. 9
  2.4 Đ a tô t b n ch nghĩa. ư 9
  II. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u trên lý lu n và th c ti n. 10
  1. Trên lý lu n. 10
  2. Trên th c ti n. 10
  I. Lý lu n c a Mác v l i nhu n.
  C.Mác (1818 - 1883) và F. Ănghen (1820 - 1895) là hai nhà t t ng vĩ đ i đãư ưở
  có công sáng l p ra ch nghĩa Mác, vũ khí t t ng s c bén c a giai c p công ư ưở
  nhân trên toàn th gi i. Hai ông đã vi t r t nhi u tác ph m phân tích n n kinhế ế
  t TBCN, ch rõ nh ng đ c đi m, nh ng qui lu t kinh t , nh ng xu h ng v nế ế ướ
  đ ng, nh ng u th và h n ch c a nó, mà trong đó n i ti ng nh t là b t b n ư ế ế ế ư
  "tác ph m kinh t chính tr h c n i ti ng nh t c a th k chúng ta" theo nh ế ế ế ư
  Lênin đã vi t. Trong b t b n này Mác đã nêu lên m t trong nh ng phát ki n vĩế ư ế
  đ i nh t c a ông đó là h c thuy t v giá tr th ng d và ch ra r ng ngu n g c ế ư
  và b n ch t c a l i nhu n chính là xu t phát t giá tr th ng d . Do v y, mu n ư
  làm rõ đ c ngu n g c, b n ch t và vai trò c a l i nhu n chúng ta ph i đi tượ
  quá trình s n xu t giá tr th ng d , quy lu t kinh t c b n c a ch nghĩa t ư ế ơ ư
  b n.
  1. Giá tr th ng d . ư
  1.1 Quá trình s n xu t giá tr th ng d . ư
  Mác vi t: Tôi là ng i đ u tiên phát hi n ra tính ch t hai m t c a lao đ ngế ườ
  bi u th trong hàng hoá”. S dĩ hàng hoá có hai thu c tính là giá tr s d ng và
  giá tr vì lao đ ng s n xu t có hai thu c tính là lao đ ng c th và lao đ ng tr u
  t ng. Theo Má c, lao đ ng c th là lao đ ng hao phí d i m t hình th c cượ ướ
  th c a m t ngh nghi p chuyên môn nh t đ nh, có m c đích riêng, đ i t ng ượ
  riêng, thao tác riêng, đ i t ng riêng và cho m t k t qu riêng. K t qu lao ượ ế ế
  đ ng c th t o ra giá tr s d ng cho hàng hoá. Vì v y, lao đ ng c th là m t
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:23

Mô tả tài liệu:

Phan tich noi dung quan diem cua mac ve loi nhuan.Y nghia cua viec nghien cuu

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ Ạ Ọ Ế ỐBÀI T P L NẬ ỚMÔN: NH NG NGUYÊN LÝ C B N C A CHỮ Ơ Ả Ủ ỦNGHĨA MÁC – LÊ NIN (H C PH N II)Ọ ẦĐ BÀI:Ề Phân tích n i dung lý lu n c a C.Mác v l i nhu n. Ýộ ậ ủ ề ợ ậnghĩa c a vi c nghiên c u (c v lí lu n và th c ti n).ủ ệ ứ ả ề ậ ự ễH TÊN SINH VIÊN:Ọ PHAN NG C TRUNGỌL P:Ớ NH NG NGUYÊN LÝ C B N C A CH NGHĨA MÁC – LÊ NIN Ữ Ơ Ả Ủ Ủ2_4MÃ SINH VIÊN:111243011

Tin mới nhất

Trang