Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49

PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG XOÀI TẠI TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 29 | Loại file: PDF
 • PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG XOÀI TI TNH
  TIN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP
  Đỗ Minh Hin, Nguyn Thanh Tùng, Hunh Văn Vũ
  Vin Nghiên cu Cây ăn qu min Nam
  02/2006
 • ii
  MC LC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GII THIU 1
  I. Bi cnh 1
  II. Mc tiêu nghiên cu 1
  III. Phương pháp nghiên cu 1
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHUI GIÁ TR CHO XOÀI HAI TNH
  TIN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP
  2
  I. Phn tóm tt 2
  II. Thông tin chung 3
  2.1. Gii thiu v hai tnh Tin Giang và Đồng Tháp 3
  2.2. Gii thiu v xoài 4
  III. Thông tin th trường và tính cnh tranh 6
  3.1. Xu hướng v th trường xoài 6
  3.2. Tim năng phát trin xoài Tin Giang và
  Đồng Tháp 6
  IV. Sơ đồ ca chui cung ng xoài 8
  Phân tích SWOT 10
  V. Mô t các thành viên trong chui cung ng/quan h ln nhau 10
  5.1. Nông dân trng xoài 10
  5.2. Người thu gom 12
  5.3. Va đóng gói địa phương 12
  5.4. Va phân phi ngoài tnh 13
  5.5. Người bán l, siêu th 14
  5.6. Nhà xut khu/chế biến 14
  5.7. Người tiêu dùng/khách hàng 15
  5.8. Các nhà cung cp đầu vào 15
  5.9. Vai trò ca các t chc khác đối vi s phát trin ca ngành 18
  VI. Quá trình hình thành giá 18
  VII. Khó khăn/cơ hi 19
  VIII. Kết lun và
  đề ngh: 20
  8.1. Kết lun 20
  8.2. Kiến ngh 20
  IX. Ph lc 22
 • iii
  CÁC CH VIT TT
  TPHCM : Thành ph H Chí Minh
  ĐBSCL : Đồng bng sông Cu Long
  HTX : Hp tác xã
  GTZ : T chc hp tác k thut Đức
  SOFRI : Southern Fruit Research Institute (Vin Nghiên cu cây ăn qu
  min Nam
  VSATTP : V sinh an toàn thc phm
  MoT : Ministry of Trade (B Thương mi)
  EC : European Commission
  TQ : Trung Quc
  DNNVV : Doanh nghip nh và va

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015 , 15:43

Mô tả tài liệu:

PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG XOÀI TẠI TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP

PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG XOÀI TẠI TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP Đỗ Minh Hiền, Nguyễn Thanh Tùng, Huỳnh Văn Vũ Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam 02/2006

Tin mới nhất

Trang