Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Thanh Duoc Thứ bảy, Tháng 3 11, 2017 - 17:13
2 Nguyen Thanh Duoc Thứ bảy, Tháng 3 11, 2017 - 17:13
3 Nguyen Thanh Duoc Thứ bảy, Tháng 3 11, 2017 - 17:13
4 Nguyen Thanh Duoc Thứ hai, Tháng 3 20, 2017 - 15:29
5 Nguyen Thanh Duoc Thứ hai, Tháng 3 20, 2017 - 15:29
6 Nguyen Thanh Duoc Thứ hai, Tháng 3 20, 2017 - 15:29

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 48 | Loại file: PDF
 • 1
  CHƢƠNG 1.
  TNG QUAN LÝ THUYT V HIU QU SN XUT KINH DOANH CA
  DOANH NGHIP
  Tng quan lý thuyết 1.1.
  Khái nim hiu qu sn xut kinh doanh 1.1.1.
  Trong chế th trưng hin nay nước ta, mc tiêu lâu dài bao trùm ca các
  doanh nghip kinh doanh hiu qu tối đa h lợi nhuận. Môi trường kinh
  doanh luôn biến đổi đòi hỏi mi doanh nghip phi có chiến lược thích hp. Công vic
  kinh doanh mt ngh thuật đòi hỏi s tính toán nhanh nhy, biết nhìn nhn vấn đề
  tm chiến lược. Hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh luôn gn lin vi hoạt động
  kinh doanh, th xem xét trên nhiều góc độ. Để hiểu được khái nim hiu qu
  hot đng sn xut kinh doanh cần xét đến hiu qu kinh tế ca mt hiện tượng.
  “Hiu qu kinh tế ca mt hin ng (hoc quá trình) kinh tế mt phm trù
  kinh tế phản ánh trình độ s dng các ngun lc (nhân lc, tài lc, vt lc, tin vn)
  để đạt được mục tiêu xác định” [3, tr.408], biu hin mi quan h tương quan giữa
  kết qu thu được toàn b chi phí b ra để kết qu đó, phản ánh đưc chất lượng
  ca hot đng kinh tế đó.
  T định nghĩa về hiu qu kinh tế ca mt hiện tượng như trên ta có thể hiu hiu
  qu hoạt động sn xut kinh doanh mt phm trù kinh tế phản ánh trình đ s dng
  các ngun lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra, biu hin mối tương quan gia kết
  qu thu được nhng chi phí b ra để được kết qu đó, độ chênh lch giữa hai đại
  ng y càng ln thì hiu qu càng cao. Trên góc độ này thì hiu qu đồng nht vi
  li nhun ca doanh nghip kh năng đáp ng v mt chất lượng ca sn phm đối
  vi nhu cu ca th trưng.
  Vai trò ca hiu qu sn xut kinh doanh 1.1.2.
  Để tiến hành bt k hoạt động sn xut kinh doanh nào con người cũng cần phi
  kết hp yếu t con người yếu t vt cht nhm thc hin công vic phù hp vi ý
  đồ trong chiến lược kế hoch sn xut kinh doanh của mình trên sở ngun lc
  sẵn có. Để thc hiện điều đó bộ phn qun tr doanh nghip s dng rt nhiu công c
  trong đó công cụ hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh. Vic xem xét tính
  toán hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh không nhng ch cho biết vic sn xut
  đạt được trình độ nào còn cho phép các nhà qun tr m ra các nhân t để đưa ra
  nhng các bin pháp thích hp trên c hai phương diện ng kết qu gim chi phí
  kinh doanh nhm nâng cao hiu qu.
  Thang Long University Library
 • 2
  Bn cht ca hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh phản ánh trình độ s
  dng các ngun lc đầu vào, do đó xét trên phương diện lun thc tin, phm trù
  hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh qu đóng vai trò rất quan trng trong vic
  đánh giá, so sánh, phân tích kinh tế nhm tìm ra mt gii pháp tối ưu nhất để đạt được
  mc tiêu tối đa hoá lợi nhun. Với vai trò là phương tiện đánh giá và phân tích kinh tế,
  hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh không ch được s dng mức độ tng hp,
  đánh giá chung trình độ s dụng đầu vào toàn b doanh nghiệp còn đánh giá
  được trình độ s dng tng yếu t đầu vào phm vi toàn doanh nghiệp cũng như
  đánh giá được tng b phn ca doanh nghip.
  Nhng yếu t tác động đến hiu qu sn xut kinh doanh 1.1.3.
  Nhng nhân t bên ngoài 1.1.3.1.
  Môi trưng pháp lý
  "Môi trường pháp bao gm luật, văn bản dưới lut, quy trình, quy phm k
  thut sn xut... Tt c các quy phm k thut sn xuất kinh doanh đểu tác động trc
  tiếp đến hiu qu và kết qu hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghip"
  [3,tr.422]. Đó các quy định của nhà nước v nhng th tc, vấn đề liên quan đến
  phm vi hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghiệp, đòi hỏi mi doanh nghip
  khi tham gia vào môi trưng kinh doanh cn phi nghiên cu, tìm hiu chp hành
  đúng theo những quy định đó.
  Tính công bng nghiêm minh ca lut pháp bt k mức đ o đều nh
  hưởng đến hiu qu hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Nếu môi trường
  kinh doanh mọi thành viên đều tuân th pháp lut thì hiu qu tng th s lớn hơn,
  ngược li, nhiu doanh nghip s tiến hành nhng hoạt động kinh doanh bt chính, sn
  xut hàng gi, trn lu thuế, gian lận thương mại, vi phạm các quy định v bo v môi
  trưng làm hi ti xã hi.
  Môi trưng chính trị, văn hoá- xã hi
  Môi trường văn hoá- hi bao gm các nhân t điều kin hi, phong tc tp
  quán, trình độ, li sng của người dân... Đây những yếu t rt gần gũi nh
  hưởng trc tiếp hay gián tiếp đến hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghip.
  Doanh nghip ch có th duy trì thu được li nhun khi sn phm m ra phù hp
  vi nhu cu, th hiếu khách hàng, php vi li sng của người dân nơi tiến hành
  hoạt động sn xut. nhng yếu ty do các nhân t thuộc môi trường văn hoá- xã
  hội quy định.
  Hình thc, th chế đường li chính tr của Đảng Nhà nước quyết định các
  chính sách, đưng li kinh tế chung, t đó quyết định các lĩnh vực, loi hình hoạt động
  sn xut kinh doanh ca các doanh nghiệp. Môi trường chính tr ổn đnh s có tác dng
 • 3
  thu hút các hình thức đầu c ngoài liên doanh, liên kết tạo thêm được ngun vn
  ln cho doanh nghip m rng hoạt động sn xut kinh doanh của mình. Ngược li,
  nếu môi trường chính tr ri ren, thiếu ổn định thì không nhng hoạt đng hp tác sn
  xut kinh doanh vi c doanh nghiệp nước ngoài hầu như không ngay hot
  động sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong nước cũng gặp nhiu bt n.
  Môi trưng kinh tế
  “Môi trưng kinh tế mt nhân t bên ngoài tác động rt ln đến hiu qu sn
  xut kinh doanh ca doanh nghiệp. Tăng trưởng kinh tế quc dân, chính sách kinh tế
  ca Chính ph, tốc độ tăng trưởng, chất lượng ca s tăng trưởng hàng năm ca nn
  kinh tế, t l lm phát, tht nghiệp, cán cân thương mại... luôn là các nhân t tác động
  trc tiếp đến các quyết định cung cu t đó tác động trc tiếp đến kết qu hiu
  qu hot đng sn xut kinh doanh ca tng doanh nghip[3, tr.424].
  Môi trường kinh tế tiền đề để Nhà nước xây dng các chính sách kinh tế vĩ mô
  như chính sách tài chính, các chính sách ưu đãi vi c doanh nghiệp, chính sách ưu
  đãi các hoạt động đầu tư... ảnh ng rt c th đến kế hoch sn xut kinh doanh
  kết qu sn xut kinh doanh ca mi doanh nghip.
  Môi trưng thông tin
  Trong nn kinh tế th trường cuc cách mng v thông tin đang din ra mnh m
  bên cnh cuc ch mng khoa hc k thut. Để làm bt k mt khâu nào ca quá
  trình sn xut kinh doanh cn phi có thông tin, vì thông tin bao trùm lên các lĩnh vực,.
  Doanh nghip mun hoạt động sn xut kinh doanh ca mình hiu qu thì phi
  mt h thống thông tin đầy đủ, kp thời, chính xác. Ngày nay thông tin được coi đối
  ng kinh doanh, nn kinh tế th trưng là nn kinh tế thông tin hoá.
  Môi tng quc tế
  Trong xu thế toàn cu hoá nn kinh tế như hiện nay thì môi trường quc tế có sc
  ảnh hưởng lớn đến kết qu hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Các xu
  hướng, chính sách bo h hay m ca, s ổn định hay biến đng v chính tr, nhng
  cuc bạo động, khng b, nhng khng hong v tài chính, tin tệ, thái độ hp tác làm
  ăn của các quc gia, nhu cu xu thế s dụng hàng hoá liên quan đến hoạt đng
  ca doanh nghiệp đều ảnh ởng đến hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh
  nghip, không ch vi nhng doanh nghiệp. Môi trường quc tế ổn định là cơ sở để các
  doanh nghip tiến hành nâng cao hiu qu hot đng sn xut kinh doanh ca mình.
  Nhng nhân t bên trong 1.1.3.2.
  Ngoài các nhân t với s ảnh hưởng như đã nói trên, hiu qu hot động
  sn xut kinh doanh ca doanh nghiệp được quyết định bi các nhân t bên trong
  Thang Long University Library

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2016 , 19:50

Mô tả tài liệu:

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn

Tin mới nhất

Trang