Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 phương văn trọng Thứ ba, Tháng 3 22, 2016 - 09:06
2 phương văn trọng Thứ ba, Tháng 3 22, 2016 - 09:06

Phân tích chương trình quảng cáo trên truyền hình về sản phẩm Heniken

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • L I M Đ U
  Qu ng cáo trên truy n hình m t hình th c qu ng cáo hi n đ i .Trong
  th i đ i c a n n kinh t th tr ng thì truy n hình là m t ph ng ti n không ế ườ ươ
  th thi u đ c t t c m i nhà , m i qu c gia lãnh th , chính v y hình ế ượ
  th c qu ng cáo truy n hình th bao quát đ c nhi u nh t , làm cho ng i ượ ườ
  b t kì đâu cũng có th theo dõi đ c . ượ
  Hi n nay qu ng cáo trên truy n hình đ c nhi u doanh nghi p áp d ng ượ
  đ qu ng cáo , trình đ nh n th c c a con ng i ngày càng tăng cao , ườ
  nhi u n i xa xôi , xa trung m nh ng b ng ph ng ti n qu ng cáo truy n ơ ư ươ
  hình thì thông tin đ n v i h s là nhanh nh t . Qu ng cáo trên truy n hình tuyế
  th i gian ng n nh ng di n t đ c nhi u ý t ng c a nhà kinh doanh ư ượ ưở
  nh ng ý t ng đ thuy t ph c khách hàng , làm cho khách hàng quan m ưở ế
  h ng thú v i s n ph m c a mình . Đ hi u h n v qu ng cáo trên truy n ơ
  hình chúng ta s đi phân tích : ch ng trình qu ng cáo trên truy n hình vươ
  s n ph m heineken ” .
  N i dung bài vi t : ế
  Ch ng I : Nh ng v n đ chung v qu ng cáo .ươ
  Ch ng II : Phân tích ch ng trình qu ng cáo trên truy n hình v s nươ ươ
  ph m bia heineken.
 • CH NG I : NH NG V N Đ CHUNG V QU NG CÁO ƯƠ
  I ) Các v n đ chung v qu ng cáo
  1.Khái ni m : Qu ng cáo nói chung đ c hi u là vi c s d ng các ph ng ượ ươ
  ti n không gian và th i gian đ chuy n đ n khách hàng ti m năng thông tin ế
  v s n ph m c a doanh nghi p .
  2.Vai trò c a qu ng cáo
  Đ i v i ng i s n xu t ườ :
  B o đ m th l c trong kinh doanh . ế
  Chi phí s n xu t th p , luân chuy n v n nhanh , gi m hàng hóa t n kho ,
  nâng cao hi u qu s n xu t .
  Qu ng cáo giúp cho l u thông đ t n kém . ư
  Qu ng cáo cho phép ng i s n xu t thông tin cho th tr ng nhanh chóng ườ ườ
  v b t c thay đ i nào c a s n ph m ho c d ch v .
  Đ i v i ng i tiêu dùng : ườ
  Qu ng cáo cung c p m t s thông tin v s n ph m m i :tính năng , giá c
  ch t l ng . ượ
  Qu ng cáo giúp b o v ng i tiêu dùng :H n ch tình tr ng đ c quy n v ườ ế
  giá , v s n ph m có h i cho ng i tiêu dùng .Qu ng cáo trang b cho ườ
  ng i tiêu dùng nh ng ki n th c c n thi t đ có s l a ch n cho mình .ườ ế ế
  3.Ch c năng c a qu ng cáo
  Ch c năng truy n bá
  Qu ng cáo k p th i truy n các thông tin t i ng i tiêu dùng giúp ng i tiêu ườ ườ
  dùng nh n bi t hàng hóa và d ch v . Nh có các ph ng ti n truy n thông ế ươ
  khác nhau vi c truy n thông tin kh c ph c đ c s h n ch v không gian ượ ế
  và th i gian , truy n đ c t i các khu v c tiêu dùng và các nhóm tiêu dùng ượ
  khác nhau .
  Ch c năng g i d n :
 • Qu ng cáo gây ra s chú ý c a ng i tiêu dùng , gây d ng ho c thay đ i ườ
  thái đ c a h v i doanh nghi p , kích thích nhu c u mua hàng ti m tàng
  c a h , g i d n nhu c u tiêu dùng m i .
  Ch c năng giáo d c :
  Qu ng cáo áp d ng các hình th c và n i dung văn minh đ o đ c cho nên
  có tác d ng giáo d c trong lĩnh v c truy n bá tri th c , làm phong phú đ i
  s ng tinh th n , ch đ o tiêu dùng m t cách khoa h c .
  Ch c năng ti t ki m : ế
  Qu ng cáo k p th i truy n bá thông tin hàng hóa nhi u l n giúp cho ng i ườ
  tiêu dùng có đ c nhi u t li u đ tính toán , so sánh tr c khi mua ượ ư ướ
  hàng ,do đó ti t ki m đ c th i gian , gi m đ c r i ro .ế ượ ượ
  Ch c năng thúc đ y tiêu dùng :
  Qu ng cáo truy n thông tin t i đông đ o ng i tiêu dùng làm cho ng i ườ ườ
  tiêu dùng có nh n th c sâu s c v hàng hóa qua đó giúp các doanh nghi p
  đ y nhanh quá trình tiêu th hàng hóa .
  4. Nh ng quy t đ nh c b n trong ho t đ ng qu ng cáo ế ơ
  4.1 Xác đ nh m c tiêu qu ng cáo
  M c tiêu s chi ph i toàn b quá trình ho t đ ng qu ng cáo , chúng th ng ườ
  xu t phát t nh ng quy t đ nh v th tr ng m c tiêu , v đ nh v s n ph m ế ườ
  hàng hóa c a công ty trên th tr ng và v marketing mix . ườ
  M c tiêu qu ng cáo c a công ty th ng bao g m : ư
  Tăng s l ng hàng tiêu th trên th tr ng truy n th ng . ượ ườ
  M ra th tr ng m i . ườ
  Gi i thi u s n ph m m i .
  Xây d ng và c ng c uy tín c a nh ng nhãn hi u hàng hóa và uy tín
  c a công ty .

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2016 , 00:15

Mô tả tài liệu:

Phân tích chương trình quảng cáo trên truyền hình về sản phẩm Heniken

L I M Đ UỜ Ở ẦQu ng cáo trên truy n hình là m t hình th c qu ng cáo hi n đ i .Trongả ề ộ ứ ả ệ ạth i đ i c a n n kinh t th tr ng thì truy n hình là m t ph ng ti n khôngờ ạ ủ ề ế ị ườ ề ộ ươ ệth thi u đ c t t c m i nhà , m i qu c gia lãnh th , chính vì v y hìnhể ế ượ ở ấ ả ọ ọ ố ổ ậth c qu ng cáo truy n hình có th bao quát đ c nhi u nh t , làm cho ng iứ ả ề ể ượ ề ấ ườ b t kì đâu cũng có th theo dõi đ c .ở ấ ể ượHi n nay qu ng cáo trên truy n hình đ c nhi u doanh nghi p áp d ngệ ả ề ượ ề ệ ụđ qu ng cáo , trình đ nh n th c c a con ng i ngày càng tăng cao , dù ể ả ộ ậ ứ ủ ườ ởnhi u n i xa xôi , xa trung tâm nh ng b ng ph ng ti n qu ng cáo truy nề ơ ư ằ ươ ệ ả ềhình thì thông tin đ n v i h s là nhanh nh t . Qu ng cáo trên truy n hình tuyế ớ ọ ẽ ấ ả ềth i gian ng n nh ng nó di n t đ c nhi u ý t ng c a nhà kinh doanhờ ắ ư ễ ả ượ ề ưở ủnh ng ý t ng đ thuy t ph c khách hàng , làm cho khách hàng quan tâm vàữ ưở ể ế ụh ng thú v i s n ph m c a mình . Đ hi u rõ h n v qu ng cáo trên truy nứ ớ ả ẩ ủ ể ể ơ ề ả ềhình chúng ta s đi phân tích : “ẽ ch ng trình qu ng cáo trên truy n hình vươ ả ề ềs n ph m heineken ” .ả ẩN i dung bài vi t :ộ ế Ch ng I : Nh ng v n đ chung v qu ng cáo .ươ ữ ấ ề ề ả Ch ng II : Phân tích ch ng trình qu ng cáo trên truy n hình v s nươ ươ ả ề ề ảph m bia heineken.ẩ

Tin mới nhất

Trang