Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 20:12
2 Nguyễn Đào Thứ tư, Tháng 5 3, 2017 - 15:50

phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • PHÂN C P TRONG QU N LÝ NHÀ N C ƯỚ
  Đ I V I T CH C PHI CHÍNH PH VI T NAM
  T I VI T NAM HI N NAY.
  A.M Đ U:
  I. LÝ DO CH N Đ TÀI:
  T ch c phi chính ph Vi t Nam và qu n lý T ch c phi chính ph Vi t
  Nam là v n đ m i, luôn mang tính th i s trong tình hình hi n nay n c ướ
  ta. Đ các T ch c phi chính ph Vi t Nam ho t đ ng có hi u qu xã h i
  cao thì vi c qu n lý v v n đ này c a Nhà n c là đ c bi t quan tr ng. ướ
  Trong đó c n chú tr ng đ n v n đ : Phân c p trong qu n lý T ch c phi ế
  chính ph Vi t Nam Vi t Nam hi n nay.
  II.M C ĐÍCH NGHIÊN C U:
  -H th ng hóa c s lý lu n v phân c p trong qu n lý nhà n c đ i v i t ơ ướ
  ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n nay.
  -Phân tích đánh giá v th c tr ng vi c phân c p trong qu n lý nhà n c đ i ướ
  v i t ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n nay.
  a ra m t s gi i pháp đ i v i công tác phân c p c p trong qu n lý nhà ư
  n c đ i v i t ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n nay.ướ
  III. Đ I T NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U: ƯỢ
  i t ng nghiên c u: Là c s lý lu n và th c ti n c a phân c p trong ượ ơ
  qu n lý nhà n c đ i v i t ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n ướ
  nay.
  -Ph m vi nghiên c u: Trên toàn h th ng c quan Nhà n c C ng hòa xã ơ ướ
  h i ch nghĩa Vi t Nam.
  IV. PH NG PHÁP NGHIÊN C U:ƯƠ
  -Ph ng pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s .ươ
  -Ph ng pháp thu th p thông tin, kh o sát.ươ
  -Ph ng pháp th ng kê, t ng h p, đ i chi u, so sánh.ươ ế
  1
 • B. N I DUNG:
  CH NG I: M T S V N Đ CHUNG V T CH CƯƠ
  PHI CHÍNH PH VI T NAM:
  I. KHÁI QUÁT CHUNG:
  1.Khái ni m:
  -T ch c phi chính ph Vi t Nam: Là t ch c t nguy n c a nhân dân Vi t
  Nam, có t cách pháp nhân; cùng ngành, ngh , gi i, nhu c u,… ho t đ ng ư
  m t cách th ng xuyên đ th c hi n m c tiêu chung, không vì m c tiêu phân ườ
  chia l i nhu n và ho t đ ng trong khuôn kh c a pháp lu t Vi t Nam.
  -Qu n lý nhà n c: Là ho t đ ng th c hi n quy n l c nhà n c c a các c ướ ướ ơ
  quan trong b máy nhà n c nh m th c hi n các ch c năng đ i n i và đ i ướ
  ngo i c a Nhà n c trên c s các quy lu t phát tri n xã h i, nh m m c đích ướ ơ
  n đ nh và phát tri n đ t n c. ướ
  -Qu n lý nhà n c v t ch c phi chính ph : Là quá trình nhà n c s ướ ướ
  d ng các ph ng th c qu n lý đ tác đ ng, đi u ch nh các ho t đ ng c a t ươ
  ch c phi chính ph di n ra theo quy đ nh c a pháp lu t.
  -Phân c p trong qu n lý nhà n c đ i v i t ch c phi chính ph Vi t Nam: ướ
  Là s phân đ nh nhi m v , th m quy n, trách nhi m gi a các c p chính
  quy n trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà n c đ i vi c t ch c và ướ
  ho t đ ng c a các t ch c phi chính ph Vi t Nam.
  2.S l c v t ch c phi chính ph :ơ ượ
  a. C s hình thành t ch c phi chính ph :ơ
  -C s lý lu n:ơ
  +Lý lu n v vai trò quy t đ nh c a nhân dân trong quá trình phát tri n c a ế
  l ch s loài ng i. ườ
  +Con ng i là trung tâm, m c đích c a qu n lý và ho t đ ng xã h i.ườ
  +Th c hi n ch c năng c a nhà n c. ướ
  -C s th c ti n:ơ
  +C c u xã h i.ơ
  +N n kinh t . ế
  +Đi u ki n l ch s , văn hóa.
  +Yêu c u gi i quy t nh ng v n đ xã h i c a các ho t đ ng t thi n: ế
  2
 • S phát tri n, phân hóa và phân t ng xã h i.
  Anhr h ng c a các đi u ki n t nhiên và kinh t xã h i.ưở ế
  b.T ch c phi chính ph Vi t nam hi n nay g m có:
  -T ch c phi chính ph n c ngoài. ướ
  -T ch c phi chính ph Vi t Nam.
  c.Các lo i hình t ch c phi chính ph Vi t Nam n c ta hi n nay: ướ
  -H i: là t ch c t nguy n c a công dân, t ch c Vi t Nam cùng ngành
  ngh , cùng s thích, cùng gi i, có chung m c đích t p h p, đoàn k t h i viên, ế
  ho t đ ng th ng xuyên, không v l i nh m b o v quy n, l i ích h p pháp ườ
  c a h i, h i viên, c a c ng đ ng ; h tr nhau ho t đ ng có hi u qu , góp
  ph n vào vi c phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n c. ế ướ
  -Qũy xã h i, qu t thi n: là t ch c phi chính ph có t cách pháp nhân do ư
  m t ho c nhi u cá nhân, t ch c t nguy n dành m t kho n tài s n nh t
  đ nh đ thành l p ho c thành l p thông qua h p đ ng, hi n t ng, di chúc, ế
  nh m m c đích h tr văn hóa, giáo d c, y t , th d c th thao, khoa h c, t ế
  thi n, nhân đ o và các ho t đ ng vì l i ích c ng đ ng không vì m c đích l i
  nhu n, qu đ c c quan nhà n c có th m quy n cho phép thành l p, công ượ ơ ướ
  nh n Đi u l .
  -C s b o tr h i t nhân: do các t ch c, nhân trong ngoài n cơ ư ướ
  đ u t xây d ng c s v t ch t b o đ m kinh phí cho các nhi m v chi ư ơ
  th ng xuyên c a c s b o tr xã h i.ườ ơ
  -Các t ch c khoa h c công ngh : : t ch c do m t ng i ho c m t s ườ
  ng i t thành l p.ườ
  đ. Tính ch t c a t ch c phi chính ph :
  -Tính xã h i.
  -Tính t nguy n.
  -Tính ngh nghi p,gi i, s thích và nhân đ o.
  -Tính th i đ i.
  -Tính phi l i nhu n.
  e. Vai trò c a t ch c phi chính ph :
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2015 , 23:20

Mô tả tài liệu:

phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam

PHÂN C P TRONG QU N LÝ NHÀ N CẤ Ả ƯỚ Đ I V I T CH C PHI CHÍNH PH VI T NAM Ố Ớ Ổ Ứ Ủ Ệ T I VI T NAM HI N NAY.Ạ Ệ Ệ A.M Đ U:Ở Ầ I. LÝ DO CH N Đ TÀI:Ọ Ề T ch c phi chính ph Vi t Nam và qu n lý T ch c phi chính ph Vi t ổ ứ ủ ệ ả ổ ứ ủ ệNam là v n đ m i, luôn mang tính th i s trong tình hình hi n nay n c ấ ề ớ ờ ự ệ ở ướta. Đ các T ch c phi chính ph Vi t Nam ho t đ ng có hi u qu xã h i ể ổ ứ ủ ệ ạ ộ ệ ả ộcao thì vi c qu n lý v v n đ này c a Nhà n c là đ c bi t quan tr ng. ệ ả ề ấ ề ủ ướ ặ ệ ọTrong đó c n chú tr ng đ n v n đ : Phân c p trong qu n lý T ch c phi ầ ọ ế ấ ề ấ ả ổ ứchính ph Vi t Nam Vi t Nam hi n nay.ủ ệ ở ệ ệ II.M C ĐÍCH NGHIÊN C U:Ụ Ứ -H th ng hóa c s lý lu n v phân c p trong qu n lý nhà n c đ i v i tệ ố ơ ở ậ ề ấ ả ướ ố ớ ổch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n nay.ứ ủ ệ ạ ệ ệ -Phân tích đánh giá v th c tr ng vi c phân c p trong qu n lý nhà n c đ iề ự ạ ệ ấ ả ướ ốv i t ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n nay.ớ ổ ứ ủ ệ ạ ệ ệ -Đ a ra m t s gi i pháp đ i v i công tác phân c p c p trong qu n lý nhà ư ộ ố ả ố ớ ấ ấ ản c đ i v i t ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n nay.ướ ố ớ ổ ứ ủ ệ ạ ệ ệ III. Đ I T NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U:Ố ƯỢ Ạ Ứ -Đ i t ng nghiên c u: Là c s lý lu n và th c ti n c a phân c p trong ố ượ ứ ơ ở ậ ự ễ ủ ấqu n lý nhà n c đ i v i t ch c phi chính ph Vi t Nam t i Vi t Nam hi n ả ướ ố ớ ổ ứ ủ ệ ạ ệ ệnay. -Ph m vi nghiên c u: Trên toàn h th ng c quan Nhà n c C ng hòa xã ạ ứ ệ ố ơ ướ ộh i ch nghĩa Vi t Nam.ộ ủ ệ IV. PH NG PHÁP NGHIÊN C U:ƯƠ Ứ -Ph ng pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s .ươ ậ ệ ứ ậ ị ử -Ph ng pháp thu th p thông tin, kh o sát.ươ ậ ả -Ph ng pháp th ng kê, t ng h p, đ i chi u, so sánh.ươ ố ổ ợ ố ế1

Tin mới nhất

Trang