Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Phân biệt “some time”, “sometime”, “sometimes”

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Phân bi t “some time”, “sometime”, “sometimes”
  a) Some time: di n t 1 kho ng th i gian, nói v bao nhiêu th i gian
  mà b n có ho c mu n có
  VD:
  You should spend some time with your sister. She looks sad.
  (B n nên dành 1 chút th i gian nào đó cùng v i em gái c a b n. Cô
  y trông có v bu n.)
  – She has some time to spend in her garden now that she’s quit her
  job.
  (Bà y đã b vi c làm bây gi thì bà ta có chút ít th i gian cho công
  vi c làm v n c a mình.) ườ
  b) Sometimes: (adv) : Th nh tho ng, đôi lúc (không liên t c)
  Đây là tr ng t ch t n su t, v i m c đ n m gi a “often” (th ng ườ
  xuyên) và “never” (không bao gi )
  Ví d :
  – I sometimes watch TV./ Sometimes I watch TV./ I watch TV
  sometimes.
  (Th nh tho ng tôi xem TV)
  – He sometimes plays tennis instead of going to the gym.
  (Th nh tho nh anh y ch i qu n v t thay vì đi đ n phòng t p th ơ ế
  d c.)
  c) Sometime:
  – Tính t : tr c đây, tr c kia.ướ ướ
  S d ng đ đ c p t i ng i nào đó có c p b c, ch c v , công vi c ườ
  mà đang đ c nói t i.ượ
  Vd: The sometime secretary ..( ng i th ký tr c đây..)ườ ư ướ
  – Phó t b t đ nh: 1 lúc nào đó ( 1 th i đi m không rõ ho c không
  xác đ nh trong quá kh ho c t ng lai) ươ
  VD:
  + They intend to marry sometime soon.
  (H đ nh l y nhau vào m t lúc nào đó s m thôi.)
  + We should get together for coffee sometime!
  (Lâu lâu mình ph i cà phê cà pháo v i nhau m t vài l n ch !)
  + The accident occurred sometime before 6pm.
  (V tai n n x y ra vào m t lúc nào đó t m tr c 6h chi u) ướ
  Bài t p th c hành:
 • (a) “_____ a scream is better than a thesis.” (Ralph Waldo Emerson)
  (b) “I’ve been trying for _____ to develop a lifestyle that doesn’t
  require my presence.” (Garry Trudeau)
  (c) “If you want an interesting party _____, combine cocktails and a
  fresh box of crayons for everyone.” (Robert Fulghum)
  Xem đáp án
  Answers to Practice Exercises: Sometime, Some time, and Sometimes
  (a) “Sometimes a scream is better than a thesis.” (Ralph Waldo
  Emerson)
  (b) “I’ve been trying for some time to develop a lifestyle that doesn’t
  require my presence.” (Garry Trudeau)
  (c) “If you want an interesting party sometime, combine cocktails and
  a fresh box of crayons for everyone.” (Robert Fulghum)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:45

Mô tả tài liệu:

Phân biệt “some time”, “sometime”, “sometimes”

Phân bi t “some time”, “sometime”, “sometimes”ệa) Some time: di n t 1 kho ng th i gian, nói v bao nhiêu th i gianễ ả ả ờ ề ờmà b n có ho c mu n cóạ ặ ốVD:– You should spend some time with your sister. She looks sad.(B n nên dành 1 chút th i gian nào đó cùng v i em gái c a b n. Cô ạ ờ ớ ủ ạy trông có v bu n.)ấ ẻ ồ– She has some time to spend in her garden now that she’s quit her job.(Bà y đã b vi c làm bây gi thì bà ta có chút ít th i gian cho công ấ ỏ ệ ờ ờvi c làm v n c a mình.)ệ ườ ủb) Sometimes: (adv) : Th nh tho ng, đôi lúc (không liên t c)ỉ ả ụĐây là tr ng t ch t n su t, v i m c đ n m gi a “often” (th ng ạ ừ ỉ ầ ấ ớ ứ ộ ằ ữ ườxuyên) và “never” (không bao gi )ờVí d :ụ– I sometimes watch TV./ Sometimes I watch TV./ I watch TV sometimes. (Th nh tho ng tôi xem TV)ỉ ả– He sometimes plays tennis instead of going to the gym.(Th nh tho nh anh y ch i qu n v t thay vì đi đ n phòng t p th ỉ ả ấ ơ ầ ợ ế ậ ểd c.)ục) Sometime: – Tính t :ừ tr c đây, tr c kia.ướ ướS d ng đ đ c p t i ng i nào đó có c p b c, ch c v , công vi cử ụ ể ề ậ ớ ườ ấ ậ ứ ị ệmà đang đ c nói t i.ượ ớVd: The sometime secretary ..( ng i th ký tr c đây..)ườ ư ướ– Phó t b t đ nh:ừ ấ ị 1 lúc nào đó ( 1 th i đi m không rõ ho c không ờ ể ặxác đ nh trong quá kh ho c t ng lai)ị ứ ặ ươVD:+ They intend to marry sometime soon.(H đ nh l y nhau vào m t lúc nào đó s m thôi.)ọ ị ấ ộ ớ+ We should get together for coffee sometime!(Lâu lâu mình ph i cà phê cà pháo v i nhau m t vài l n ch !)ả ớ ộ ầ ứ+ The accident occurred sometime before 6pm.(V tai n n x y ra vào m t lúc nào đó t m tr c 6h chi u)ụ ạ ả ộ ầ ướ ềBài t p th c hành:ậ ự

Tin mới nhất

Trang