Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 17:33
2 Tân Tao Là Thứ ba, Tháng 11 8, 2016 - 21:44
3 DUONG DUC QUANG Thứ tư, Tháng 7 25, 2018 - 18:02

Ô nhiễm nguồn nước hiện nay ở Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 24 | Loại file: DOC
 • Sinh viên th c hi n:
  Nguy n Th Thùy Dung (532389)
  Nguy n Th Thúy Hà (532400)
  Nguy n Th Thanh Huy n (532422)
  Võ Th Thu Hoài (532417)
  A / Đ t v n đ
  N c làướ ngu n tài nguyên quý báu và h t s c thi t y uế ế ế đ i v i s s ng trên trái đ t.
  Th c ti n ch ra r ng qu c gia nào quan tâm đ n công tác b o v môi tr ng, trong đó ế ườ
  có vi c khai thác, s d ng h p lý ngu n n c, th ng xuyên b o đ m cho ngu n ướ ườ
  n c trong s ch, thì h n ch đ c nhi u d ch b nh, ch t l ng cu c s ng đ c nâng ướ ế ượ ượ ượ
  lên. B i v y, n c ta, m t m t khai thác ngu n n c ph c v s n xu t, xây d ng, ướ ướ ụ ả
  nh ng m t khác c n coi tr ng vi c b o đ m ngu n n c sinh ho t s ch. Nhà n c cóư ướ ướ
  chi n l c phát tri n b n v ng ngu n n c, nh ng m i t ch c, cá nhân trong c ng ế ượ ướ ư
  đ ng c n nâng cao ý th c s d ng h p lý và b o v , gi gìn s trong s ch c a ngu n
  n c sinh ho t, h n ch tình tr ng ngu n n c b nhi m b n không đáng có. Ð i v i ướ ế ướ
  ng i dân vùng lũ l t, sau n c rút, môi tr ng s ng, nh t là ngu n n c b ô nhi m ườ ướ ườ ướ
  n ng. Ði li n v i công tác v sinh, d n s ch bùn đ t, ngành y t cung ng đ Clo-ra- ế
  min B cho các h gia đình di t khu n, b o đ m có ngu n n c sinh ho t. Ði u đó ướ
  cũng có nghĩa góp ph n lo i tr các lo i d ch b nh nguy hi m, b o v và nâng cao s c
  kh e ng i dân. ườ
  V n đ ô nhi m môi tr ng nói chung và ườ ô nhi m n c nói riêng luôn là v n đ nh c ướ
  nh i c a toàn th gi i,m c dù đã có nhi u bi n pháp, nhi u ch ng trình hành đ ng ế ươ
  nh ng th c s v n ch a đ t đ c nhi u k t qu . Là nh ng sinh viên khoa tài nguyên ư ư ượ ế
  môi tr ng chúng em l a chon tìm hi u v v n đ y mong s có thu th p thêm đ cườ ượ
  nhi u thông tin b ích, tích lũy thêm ki n th c cho b n thân và giúp m i ng i hi u ế ườ
  nhi u h n v s ô nhi m ngu n n c hi n nay. ơ ướ
  B / GI I QUY T V N Đ
 • I. TÌNH TR NG Ô NHI M N C TRÊN TH ƯỚ GI I VÀ VI T NAM
  Ô nhi m n c ướ là hi n t ng các vùng n c nh ượ ướ ư sông, h, bi n , n c ng mướ ... b các
  ho t đ ng c a con ng i làm nhi m các ch t có th gây h i cho ườ con ng iườ và cu c
  s ng các sinh v t trong t nhiên.
  N cướ trong t nhiên t n t i d i nhi u hình th c khác nhau: n c ng m, n c các ướ ướ ướ
  sông h , t n t i th h i trong không khí... N c b ô nhi m nghĩa là thành ph n c a ơ ướ
  nó t n t i các ch t khác, mà các ch t này có th gây h i cho con ng i và cu c s ng ườ
  các sinh v t trong t nhiên. N c ô nhi m th ng là khó kh c ph c mà ph i phòng ướ ườ
  tránh t đ u.
  Cơ chế nh h ng c a ưở ô nhi m n c thì ướ đ c bi t rõ. Ch ng lo i các ượ ế
  lo i ô nhi m, cách tác đ ng sinh h c c a chúng đã đ c nghiên c u nhi u. Tuy nhiên, ượ
  v n đ nh ng ch t r n có th hoà tan hay lơ l ng trong n c s ướ đ c mang đi xa ượ
  ngu n th i. Do s đ ng nh t c a môi tr ng n c, các ch t gây ô nhi m gây tác đ ng ườ ướ
  lên toàn b sinh v t d i dòng, đôi khi c đ n vùng ven b và vùng kh i c a bi n. ướ ế ơ
  V n đ đ c bi t n a là n c là dung môi c a nhi u ch t, n c ch y qua nh ng đ a ướ ướ
  hình th p và vùng nghèo O2 hoà tan. Nhi t đ càng cao thì O2 hòa tan càng ít.
  Nhi t
  đ
  N ng đ O2 bão hòa trong n c ướ
  ng t
  Trongn c bi n ướ
  (2%NaCl)
  (th tích)cm3/l
  Th
  tích( cm3/l)
  Tr ng
  l ng(mg/l) ượ
  0
  o
  C 10,24 14,16 7,97
  5
  o
  C 8,98 12,37 7,07
  10
  o
  C 7,96 10,92 6,35
  15
  o
  C 7,15 9,76 5,79
  20
  o
  C 6,50 8,84 5,31
  25
  o
  C 5,95 8,11 4,86
  30
  o
  C 5,48 7,53 4,46
  Ði u này ch ng t r ng O2 là nhân t h n ch trong môi tr ng n c. ỏ ằ ế ườ ướ
  T đó ta th y:
 • - Ð ng v t thu sinh ph i có s trao đ i khí qua mang r t m nh, d b nh h ng c a ưở
  ô nhi m hoá h c.
  - Chúng có th thi u O2 khi nhi tế đ gia tăng, nh t là vào mùa hè, l u l ng n c ư ượ ướ
  sông ít, nhi t đ cao.
  - Dao đ ng nhi t c a n c sông ít, đa s ướ sinh v t là h p nhi t.
  Các đ c đi m trên cho th y là môi tr ng n c r t d b ô nhi m, các ô nhi m t đ t, ườ ướ
  không khí đ u có th làm ô nhi m n c, nh h ng l n đ n đ i s ng c a ng i và ướ ưở ế ườ
  các sinh v t khác.
  1. Tình tr ng ô nhi m n c trên th gi i ướ ế
  Ô nhi m n c đang là v n đ đáng báo đ ng trên th gi i hi n nay. Đ c bi t là các ướ ế
  n c phát tri n.cùng v i s phát tri n thì các khu công nghi p.nhà máy…đã th i ra ướ
  môi tr ng hang lo t các l ng ch t th i đ c h i.làm cho ngu n n c đây b ô ườ ượ ướ
  nhi m tr m tr ng. Đây là m t s ví d đi n hình:
  T i Sukinda, n Đ , các n công nhân
  ph i ti p xúc v i n c nhi m b n c c ế ướ
  n ng. H u qu c a nó tình tr ng
  vô sinh, thai nhi b d t t và ch t l u.ế ư
  Hàm l ng th y ngân trong n c ng mượ ướ Vapi, n Đ , cao
  g p 96 l n so v i tiêu chu n s c kh e do T ch c Y
  tế Thế gi i quy đ nh.
  \Nh ng n i ô nhi m nh t trên th ơ ế gii
  Năm 2000, v tai n n h m m x y ra tai công ty Aurul
  ( Rumani) đã th i ra 50-100 t n xianu và kim lo i

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015 , 23:50

Mô tả tài liệu:

Ô nhiễm nguồn nước hiện nay ở Việt Nam

Sinh viên th c hi n: ự ệ Nguy n Th Thùy Dung (532389)ễ ịNguy n Thễ ị Thúy Hà (532400)Nguy n Thễ ị Thanh Huy n (532422)ềVõ Thị Thu Hoài (532417) A / Đ t v n đặ ấ ềN c làướ ngu n tài nguyên quýồ báu và h t s c thi t y uế ứ ế ế đ i v i số ớ ự s ng trên tráiố đ t. ấTh c ti n chự ễ ỉ ra r ng qu c gia nào quan tâm đ n công tác b o v môi tr ng, trong đóằ ố ế ả ệ ườcó vi c khai thác, s d ng h p lý ngu n n c, th ng xuyên b o đ m cho ngu n ệ ử ụ ợ ồ ướ ườ ả ả ồn c trong s ch, thì h n ch đ c nhi u d ch b nh, ch t l ng cu c s ng đ c nâng ướ ạ ạ ế ượ ề ị ệ ấ ượ ộ ố ượlên. B i v y, n c ta, m t m t khai thác ngu n n c ph c v s n xu t, xây d ng, ở ậ ở ướ ộ ặ ồ ướ ụ ụ ả ấ ựnh ng m t khác c n coi tr ng vi c b o đ m ngu n n c sinh ho t s ch. Nhà n c cóư ặ ầ ọ ệ ả ả ồ ướ ạ ạ ướchi n l c phát tri n b n v ng ngu n n c, nh ng m i t ch c, cá nhân trong c ng ế ượ ể ề ữ ồ ướ ư ỗ ổ ứ ộđ ng c n nâng cao ý th c s d ng h p lý và b o v , gi gìn s trong s ch c a ngu n ồ ầ ứ ử ụ ợ ả ệ ữ ự ạ ủ ồn c sinh ho t, h n ch tình tr ng ngu n n c b nhi m b n không đáng có. Ð i v i ướ ạ ạ ế ạ ồ ướ ị ễ ẩ ố ớng i dân vùng lũ l t, sau n c rút, môi tr ng s ng, nh t là ngu n n c b ô nhi m ườ ụ ướ ườ ố ấ ồ ướ ị ễn ng. Ði li n v i công tác v sinh, d n s ch bùn đ t, ngành y t cung ng đ Clo-ra-ặ ề ớ ệ ọ ạ ấ ế ứ ủmin B cho các h gia đình di t khu n, b o đ m có ngu n n c sinh ho t. Ði u đó ộ ệ ẩ ả ả ồ ướ ạ ềcũng có nghĩa góp ph n lo i tr các lo i d ch b nh nguy hi m, b o v và nâng cao s cầ ạ ừ ạ ị ệ ể ả ệ ứkh e ng i dân.ỏ ườV nấ đề ô nhi m môi tr ng nói chung vàễ ườ ô nhi m n c nói riêng luôn là v n đ nh cễ ướ ấ ề ứnh i c a toàn th gi i,m c dù đã có nhi u bi n pháp, nhi u ch ng trình hành đ ng ố ủ ế ớ ặ ề ệ ề ươ ộnh ng th c s v n ch a đ t đ c nhi u k t qu . Là nh ng sinh viên khoa tài nguyên ư ự ự ẫ ư ạ ượ ề ế ả ữmôi tr ng chúng em l a chon tìm hi u v v n đ này mong s có thu th p thêm đ cườ ự ể ề ấ ề ẽ ậ ượnhi u thông tin b ích, tích lũy thêm ki n th c cho b n thân và giúp m i ng i hi u ề ổ ế ứ ả ọ ườ ểnhi u h n v s ô nhi m ngu n n c hi n nay.ề ơ ề ự ễ ồ ướ ệB / GI I QUY T V NẢ Ế Ấ ĐỀ

Tin mới nhất

Trang