Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Những câu hỏi Ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa học

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 24
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 • Nh ng câu h i ôn t p ch nghĩa xã h i khoa h c
  Câu1:Nh ng thay đ i v ch t l ng c a giai c p công nhân trong h i t ượ ư
  b n hi n nay làm thay đ i s m nh l ch s c a giai c p công nhân không?Phê
  phán nh ng quan đi m t s n ph đ nh s m nh l ch s c a giai c p công nhân? ư
  MB……
  *Giai c p công nhân m t t p đoàn h i n đ nh,hình thành phát tri n ộ ổ
  cùng v i quá trình phát tri n c a n n công nghi p hi n đ i,v i nh p đ phát tri n c a
  l c l ng s n xu t có tính ch t xã h i hoá ngày càng cao;là l c l ng lao đ ng c b n ượ ượ ơ
  tiên ti n trong các quy trình công ngh ,d ch v công nghi p,tr c ti p ho c gián ti pế ế ế
  tham gia vào quá trình s n xu t,tái s n xu t ra c a c i v t ch t và c i t o các quan h
  h i, đ i bi u cho l c l ng s n xu t ph ng th c s n xu t tiên ti n trong th i ượ ươ ế
  đ i hi n nay.
  *S m nh l ch s c a giai c p công nhân xoá b ch đ t b n ch ế ư
  nghĩa,xoá b ch đ ng i bóc l t ng i,gi i phóng giai c p công nhân,nd lao đ ng và ế ườ ườ
  toàn th nhân lo i kh i m i s áp b c,bóc l t, nghèo nàn, l c h u;xây d ng h i
  c ng s n ch nghĩa văn minh trong t ng lai mà giai đo n đ u là XH-XHCN. ươ
  *Ngay t khi m i hình thành trong XH-TBCN,g/c CN đã không ng ng ho t
  đ ng và tr ng thành t ng b c v s l ng, ch t l ng: ưở ướ ượ ượ
  -V s l ngề ố ượ :g/c CN ngày càng tăng lên r t đa d ng h n v c c u các ơ ơ
  lo i CN v i nhi u ngành ngh ngày càng phong phú.(Năm 1900:toàn TG 80tri u
  CN1990:>600tri u CN 1998:800tri u CN)
  -V ch t l ng ư :
  +Trình đ g/c CN ngày càng tăng lên.B n thân g/c CN luôn s nâng cao v
  h c v n,KHCN và tay ngh cao
  +B m t c a giai c p CN nhi u thay đ i khác tr c. nh ng n c TB phát ướ ướ
  tri n, đ i s ng c a m t b ph n không nh trong g/c CN đã đ c c i thi n,có thu ượ
  nh p cao,m t b ph n CN các n c trên đã có m c s ng”trung l u hoá”. ướ ư
  +Giai c p CN t vi c đ u tranh v KT đã t ng b c ho t đ ng chính tr , đ u ướ
  tranh chính tr thông qua các nghi p đoàn,t ng b c ý th c giai c p,giác ng giai ướ
  c p và cao nh t là d n đ n hình thành Đ ng tiên phong là ĐCS.Vì th g/c CN tr thành ế ế
  c s chính tr căn b n nh t c a ĐCS.ơ ở
  *Dù s l ng ch t l ng c a giai c p CN s thay đ i song đi u đó ượ ượ
  không nghĩa vai trò s m nh l ch s c a giai c p CN đã l i th i.Tuy
  nhiên,có m t s quan đi m c a giai c p t s n đã ph nh n s m nh l ch s ư
  c a giai c p CN.
  -G/c TS d a vào s thay đ i c c u c a giai c p CN ơ các n c đang phát ướ
  tri n:công nhân các ngành ngh truy n th ng đang gi m d n, CN trình đ ,tay ngh
  cao ngày càng tăng , t đó lu n đi u cho r ng giai c p CN đã b hoà tan vào trí
  th c,”b teo “đi và không đ m nh n s m nh l ch s c a mình đ c n a. ượ
  CN
  1
 • Theo Mac-Ăngghen,g/c CN nh ng ng i lao đ ng tr c ti p hay gián ti p v n ườ ế ế
  hành các công c s n xu t tính ch t công nghi p ngày càng hi n đ i h i hoá
  cao.Hi n nay cùng v i s tăng lên không ng ng v s l ng giai c p CN, c c u ượ ơ
  ngành ngh c a CN cũng s thay đ i to l n,bên c nh công nhân c a n n công
  nghi p c khí còn xu t hi n công nhân c a n n CN t đ ng hoá v i vi c áp d ng ơ
  ngày ph bi n KHKT, CN thông tin vào quá trình s n xu t.Vai trò s m nh l ch s ế
  c a giai c p CN trong m i th i kì, m i giai đo n l ch s không gi ng nhau.C th
  trong giai đo n hi n nay s m nh lich s c a giai c p CN th c hi n th ng l i s
  nghi p CNH-HĐH theo đ nh h ng ướ h i ch nghĩa .Vì v y không th nói r ng s
  thay đ i c c u c a g/c CN các n c đang phát tri n đã làm g/c CN m t đi s m nh ơ ướ
  l ch s c a mình.
  -G/c TS d a vào tính ch t lao đ ng th i gian lao đ ng đ ph nh n s
  m nh l ch s c a giai c p CN.
  +Hi n nay s lao đ ng gi n đ n (lao đ ng c b p) đang ngày càng gi m đi,thay ơ ơ
  vào đó là s tăng lên v s l ng lao đ ng ph c t p (lao đ ng trí óc). Đây là xu th t t ề ố ượ ế
  y u g n v i quá trình toàn c u hoá th gi i,g n v i s h i nh p.ế ế
  VD:lao đ ng trong các ngành ngh đóng g ch,rèn s t,, đúc đ ng gi m m nh,
  trong khi đó s lao đ ng trong các ngành b u chính vi n thông,công ngh thông tin ư
  ngày càng gia tăng...
  +Do s phát tri n c a KHCN,ngày nay máy móc đang d n tr thành l c l ng ượ
  s n xu t tr c ti p nh v y th i gian lao đ ng c a CN đã gi m xu ng tuy nhiên NSLĐ ế
  l i ngày càng đ c c i thi n và không ng ng tăng lên. ượ
  Giai c p TS đã d a vào s thay đ i tính ch t và th i gian lao đ ng này đ đ a ư
  ra quan đi m giai c p CN ngày nay không còn b bóc l t n a.
  Trong th i Mác, CN làm ngày m i m y ti ng ti n l ng l i đ c không ườ ế ươ ượ
  đáng k .Th nh ng hi n t ng này gi đã không còn n a.Cu c sông c a h đã đ c ế ư ượ ượ
  trung l u hoá,ch t l ng cu c s ng ngày càng c i thi n r t.Nh ng đi u đó khôngư ượ ư
  làm thay đ i đ c s m nh l ch s c a giai c p công nhân. ượ
  Giai c p công nhân nh ng ng i tham gia vào quá trình s n xu t,tái t o ra ườ
  c a c i v t ch t.Khi KHKT phát tri n,l i nhu n các nhà t b n thu đ c ngày ư ượ
  càng cao.Tuy nhiên giai c p CN l i không đ c h ng nhi u quy n l i,h nh ng ượ ưở
  ng i lao đ ng không có TLSX,ph i bán s c lao đ ng cho nhà t b n và b nhà t b nườ ư ư
  bóc l t v giá tr th ng d .Do đó đã d n đ n s b t công, b t bình đ ng và chênh l ch ư ế
  v thu nh p gi a giai c p t s n v i giai c p CN qu n chúng lao đông ngày càng ư
  l n.Dù c g ng tìm cách “thích nghi m i bi n pháp xoa d u nh ng mâu thu n ư
  n i t i trong lòng XH TB ko th đi u hoà đ c.Th c t cu c đ u tranh c a giai c p ượ ế
  CN v n di n ra các n c TBCN d i nhi u hình th c phong phú,v i nh ng n i ướ ướ
  dung khác nhau.
  -G/c TS d a trên lu n đi u quan h s h u ,cho r ng giai c p CN đã
  TLSX,ko b giai c p TS bóc l t n a nên ko còn mâu thu n gi a g/c t s n g/c CN ư
  n a.G/c CN đã đ c mua c ph n, đ c h ng l i. ượ ượ ưở
  CN
  2
 • Th c t ,v c b n giai c p CN v n b bóc l t giá tr th ng d , mâu thu n c ế ơ ư ơ
  b n trong lòng XH TB v n không h thay đ i.Vì v y t t y u ph i d n đ n đ u ế ế
  tranh,s m nh l ch s c a giai c p công nhân vì th mà v n đ c gi v ng... ế ượ
  cho h i nhi u bi n đ i nh ng giai c p CN-LLSX ti n b v n đang ế ư ế
  chuân b nh ng ti n đ khách quan cho th c hi n s m nh l ch s c a mình ,dù có tr i
  qua nh ng b c thăng tr m,quanh co nh ng v n ti p t c di n ra theo quy lu t ướ ư ế
  khách quan c a l ch s và loài ng i nh t đ nh ti n lên CNXH. ườ ế
  Ch ng VII.N n dân ch xã hoi ch nghĩa và nhà n c xã h i ch nghĩaươ ướ
  Câu 2:So sánh s gi ng khác nhau gi a dân ch t s n dân ch h i ch ư
  nghĩa.
  Dân ch h i ch nghĩa dân ch t s n hai trong ba s n n dân ch t n ư ả
  t i trong l ch s loài ng i.Dân ch h i ch nghĩa ra đ i s k th a m t cách ườ ế
  ch n l c nh ng thành t u c a các n n dân ch tr c đó,nh t là dân ch t s n.Vì v y ướ ư ả
  hai n n dân ch này v a có nh ng nét t ng đ ng v a có s khác nhau v ch t. ươ
  *Gi ng:
  -Dân ch t s n dân ch h i ch nghĩa đ u m t ph m trù chính tr ,ra ư
  đoì phát tri n g n li n v i s xu t hi n c a giai c p,nhà n c,g n li n v i b n ướ
  ch t c a giai c p th ng tr xã h i,b o v l i ích cho l i ích cho giai c p th ng tr . (dân
  ch ch nô,dân ch t s n,dân ch vô s n hay dân ch xã h i ch nghĩa) ư ả
  -Nhà n c đ u do dân b u,dân bãi mi n theo quy đ nh c a pháp lu t,th c hi nướ
  qu n lí xã h i theo pháp lu t.
  u s k th a tinh hoa c a các n n dân ch tr c đó phát tri n lên m t ế ướ
  t m cao m i…
  *Khác
  Dân ch xã h i ch nghĩa Dân ch t s n ư ả
  Chính tr -Do giai c p công nhân lãnh đ o
  thông qua đ ng c ng s n ,th c
  hi n nh t nguyên v chính tr .
  -Là nhà n c pháp quy n xhcn(nhàướ
  n c c a dân do dân và vì dân)ướ
  -Mang b n ch t giai c p CN
  nh ng nó ph c v cho l i ích đa ư
  s , chuyên chính v i thi u s ,b i
  vì l i ích c a giai c p công nhân
  phù h p v i l i ích c a nhân dân
  lao đ ng và toàn th dân t c,tính
  nhân dân r ng rãi,tính dân t c sâu
  -Do các đ ng g/c t s n lãnh ư ả
  đ o,th hi n quy n l c th ng tr
  c a giai c p t s n,th c hi n đa ư
  nguyên v chính tr .
  -Là nhà n c pháp quy n t ướ ư
  s n(nhà n c c a giai c p t ướ ư
  s n)
  -Mang b n ch t giai c p t s n ư ả
  ph c v l i ích cho thi u s c a
  giai c p t s n, n m quy n l c ư ả
  trong xã h i,chuyên chính v i
  nhân dân
  CN
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 10:44

Mô tả tài liệu:

Những câu hỏi Ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa học

Nh ng câu h i ôn t p ch nghĩa xã h i khoa h cữ ỏ ậ ủ ộ ọCâu1:Nh ng thay đ i v ch t l ng c a giai c p công nhân trong xã h i tữ ổ ề ấ ượ ủ ấ ộ ưb n hi n nay có làm thay đ i s m nh l ch s c a giai c p công nhân không?Phêả ệ ổ ứ ệ ị ử ủ ấphán nh ng quan đi m t s n ph đ nh s m nh l ch s c a giai c p công nhân?ữ ể ư ả ủ ị ứ ệ ị ử ủ ấMB……*Giai c p công nhân làấ m t t p đoàn xã h i n đ nh,hình thành và phát tri nộ ậ ộ ổ ị ểcùng v i quá trình phát tri n c a n n công nghi p hi n đ i,v i nh p đ phát tri n c aớ ể ủ ề ệ ệ ạ ớ ị ộ ể ủl c l ng s n xu t có tính ch t xã h i hoá ngày càng cao;là l c l ng lao đ ng c b nự ượ ả ấ ấ ộ ự ượ ộ ơ ảtiên ti n trong các quy trình công ngh ,d ch v công nghi p,tr c ti p ho c gián ti pế ệ ị ụ ệ ự ế ặ ếtham gia vào quá trình s n xu t,tái s n xu t ra c a c i v t ch t và c i t o các quan hả ấ ả ấ ủ ả ậ ấ ả ạ ệxã h i, đ i bi u cho l c l ng s n xu t và ph ng th c s n xu t tiên ti n trong th iộ ạ ể ự ượ ả ấ ươ ứ ả ấ ế ờđ i hi n nay.ạ ệ*S m nh l ch s c a giai c p công nhân làứ ệ ị ử ủ ấ xoá b ch đ t b n chỏ ế ộ ư ả ủnghĩa,xoá b ch đ ng i bóc l t ng i,gi i phóng giai c p công nhân,nd lao đ ng vàỏ ế ộ ườ ộ ườ ả ấ ộtoàn th nhân lo i kh i m i s áp b c,bóc l t, nghèo nàn, l c h u;xây d ng xã h iể ạ ỏ ọ ự ứ ộ ạ ậ ự ộc ng s n ch nghĩa văn minh trong t ng lai mà giai đo n đ u là XH-XHCN.ộ ả ủ ươ ạ ầ*Ngay t khi m i hình thành trong XH-TBCN,g/c CN đã không ng ng ho từ ớ ừ ạđ ng và tr ng thành t ng b c v s l ng, ch t l ng:ộ ưở ừ ướ ề ố ượ ấ ượ-V s l ngề ố ượ :g/c CN ngày càng tăng lên rõ r t và đa d ng h n v c c u cácệ ạ ơ ề ơ ấlo i CN v i nhi u ngành ngh ngày càng phong phú.(Năm 1900:toàn TG có 80tri uạ ớ ề ề ệCN1990:>600tri u CNệ 1998:800tri u CN)ệ-V ch t l ngề ấ ượ :+Trình đ g/c CN ngày càng tăng lên.B n thân g/c CN luôn có s nâng cao vộ ả ự ềh c v n,KHCN và tay ngh cao ọ ấ ề+B m t c a giai c p CN có nhi u thay đ i khác tr c. nh ng n c TB phátộ ặ ủ ấ ề ổ ướ Ở ữ ướtri n, đ i s ng c a m t b ph n không nh trong g/c CN đã đ c c i thi n,có thuể ờ ố ủ ộ ộ ậ ỏ ượ ả ệnh p cao,m t b ph n CN các n c trên đã có m c s ng”trung l u hoá”.ậ ộ ộ ậ ở ướ ứ ố ư+Giai c p CN t vi c đ u tranh v KT đã t ng b c ho t đ ng chính tr , đ uấ ừ ệ ấ ề ừ ướ ạ ộ ị ấtranh chính tr thông qua các nghi p đoàn,t ng b c có ý th c giai c p,giác ng giaiị ệ ừ ướ ứ ấ ộc p và cao nh t là d n đ n hình thành Đ ng tiên phong là ĐCS.Vì th g/c CN tr thànhấ ấ ẫ ế ả ế ởc s chính tr căn b n nh t c a ĐCS.ơ ở ị ả ấ ủ*Dù s l ng và ch t l ng c a giai c p CN có s thay đ i song đi u đóố ượ ấ ượ ủ ấ ự ổ ềkhông có nghĩa là vai trò và s m nh l ch s c a giai c p CN đã l i th i.Tuyứ ệ ị ử ủ ấ ỗ ờnhiên,có m t s quan đi m c a giai c p t s n đã ph nh n s m nh l ch sộ ố ể ủ ấ ư ả ủ ậ ứ ệ ị ửc a giai c p CN.ủ ấ-G/c TS d a vào s thay đ i c c u c a giai c p CNự ự ổ ơ ấ ủ ấ các n c đang phátở ướtri n:công nhân các ngành ngh truy n th ng đang gi m d n, CN có trình đ ,tay nghể ề ề ố ả ầ ộ ềcao ngày càng tăng , t đó có lu n đi u cho r ng giai c p CN đã b hoà tan vào tríừ ậ ệ ằ ấ ịth c,”b teo “đi và không đ m nh n s m nh l ch s c a mình đ c n a.ứ ị ả ậ ứ ệ ị ử ủ ượ ữCN1

Tin mới nhất

Trang