Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Vu Van Hiep Thứ tư, Tháng 8 10, 2016 - 20:21
2 Sinh Học Chủ nhật, Tháng 2 12, 2017 - 21:19
3 Lee Trang Thứ năm, Tháng 3 16, 2017 - 17:03
4 Vũ Thu Thứ hai, Tháng 6 26, 2017 - 20:12

NHẬT KÝ THỰC TẬP CƠ SỞ

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 163
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • H C VI N QU N LÝ QU N LÝ GIÁO D C
  KHOA GIÁO D C
  NH TTH C T P C S Ơ
  H và tên sinh viên: NGUY N TH NH T
  L p: TLHGD – K6A
  Khóa: VI
  Đ a đi m th c t p: Tr ng trung h c c s Kh c Ni mườ ơ
  TT Ngày- gi Công vi c Nh n xét rút ra bài h c kinh nghi m
  01 Ngày 22/12
  Sáng t lúc
  8h30 đ n ế
  10h00
  Chi u t 14h
  G p g , làm quen
  v i các th y cô trong
  tr ng và tìm hi u ườ
  đôi nét v tr ng ườ
  trung h c c s ơ ở
  Kh c Ni m.
  Hôm nay là ngày đ u tiên tôi đ n CSTT đ g p ế
  g các th y côtrong tr n n i mà tôi s th c t p. ườ ơ ư
  C m giác r t h i h p và có s lo l ng, vì đây là l n
  đ u tiên là giáo viên th c t p , có m t chút thay đ i
  trong cu c đ i.
  Sau khi đ c th y phó hi u tr ng Nguy n ượ ưở
  Doãn M nh và các th y cô trong tr ng gi i thi u ườ
  v tr ng thì tôi đ c th y gi i thi u v giáo viên ườ ượ
  1
 • đ n 16h00ế
  G p và làm vi c v i
  giáo viên h ng ướ
  d n.
  h ng d n c a mình. Đó là cô Nguy n Th Thu ướ
  Th y. Cô là giáo viên ph trách đoàn, đ i tr ng. ườ
  Cô Nguy n Thu Th y là ng i s tr c ti p h ng ườ ế ướ
  d n tôi th c t p nen tôi r t th y tho i mái vì cô là
  m t giáo viên tr và đ y năng l c.Tôi đã trình bày
  và trao đ i v i cô v k ho ch mà mình đã d đ nh ế
  khi làm tr ng trong th i gian th c t p và r t may ườ
  cho tôi cô đã đ ng ý và t o đi u ki n đ g p g v i
  h c sinh .Và t i đ c giao m t nhi m v khá m i ượ
  và đ y th thách đó là làm công tác giáo viên ch
  nhi m v i kh i 9 và l p tôi ch nhi m là l p 9B
  (đây cũng là l p mà tôi s nghiên c u v đ tài c a
  mình đã d đ nh ban đ u).
  K t thúc bu i trò chuy n tôi chào các th y cô trongế
  tr ng và cô Th y giáoviên h ng d n tôi đ lên ườ ướ
  k ho ch th c t p và b t đ u vi t nh t ký TTCS.ế ế
  02 Ngày 23/12
  Sáng t 7h
  Đ n tr ng ế ườ
  làm quen v i h c
  Tôi t i tr ng trao đ i v i giáo viên ch nhi m l p ườ
  9B cô Nguy n Thùy Dung đ nh n thêm thông tin t
  l p mà mình s nghiên c u ,cô r t c i m và nhi t
  2
 • Chi u
  sinh l p nh n làm
  ch nhi m, c s ơ ở
  v t ch t t i
  tr ng. ườ
  Nghiên c u tài li u
  chu n b cho ti t d ế
  gi ngay ngày hôm
  sau
  tình giúp đ .
  Cô đ a tôi lên l p đ gi i thi u v i h c sinh , đ c ư ượ
  các em r t hoanh nghênh chào đón và không có c m
  giác run và lo l ng gi ng bu i đ u t i tr ng n a. ườ
  Tôi gi i thi u b n thân và nói cho các em h c sinh
  bi t m c đích v tr ng và các n i dung mà mình ế ườ
  s làm vi c v i l p
  Sau đó tôi và cô ch nhi m l p cùng nhau trao đ i
  v vi c d gi , ti t sinh ho t cùng các em, và nh ng ế
  ti t h c trao đ i v kĩ năng s ng.ế
  Chi u nay đ c nh n th i khóa bi u c a các l p ượ
  h c, và tôi đ c cô Th y thông báo s đ c d u ượ ượ
  gi môn giáo d c công dân và sáng mai t c là sáng
  th t ngay 24/12/2014 ư
  03 Ngày 24/12
  Sáng t lúc
  6h30đ n 10hế
  D gi môn giáo
  d c công dân l p
  9A
  -Tên bài d y :T ch
  -N i dung d y: D y v khái ni m t ch , ý nghĩa
  c a vi c t ch , làm th nào đ có th t ch đ c ế ượ
  b n thân
  => Nh n xét:
  - giáo viên đã th c hi n ph ng pháp thuy t trình, ươ ế
  h i đáp, trò ch i.. ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 18:17

Mô tả tài liệu:

NHẬT KÝ THỰC TẬP CƠ SỞ

HỌC VIỆN QUẢN LÝ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHOA GIÁO DỤC NHẬT KÝ THỰC TẬP CƠ SỞ Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NHẬT Lớp: TLHGD – K6A Khóa: VI Địa điểm thực tập: Trường trung học cơ sở Khắc Niệm TT Ngày- giờ Công việc Nhận xét rút ra bài học kinh nghiệm 01 Ngày 22/12 Sáng từ lúc 8h30 đến 10h00 Chiều từ 14h đến 16h00 Gặp gỡ, làm quen với các thầy cô trong trường và tìm hiểu đôi nét về trường trung học cơ sở Khắc Niệm. Gặp và làm việc với giáo viên hướng dẫn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến CSTT để gặp gỡ các thầy côtrong trườn nơi mà tôi sẽ thưc tập. Cảm giác rất hồi hộp và có sự lo lắng, vì đây là lần đầu tiên là giáo viên thực tập , có một chút thay đổi trong cuộc đời. Sau khi được thầy phó hiệu trưởng Nguyễn Doãn Mạnh và các thầy cô trong trường giới thiệu về trường thì tôi được thầy giới thiệu về giáo viên hướng dẫn của mình. Đó là cô Nguyễn Thị Thu Thủy. Cô là giáo viên phụ trách đoàn, đội ở trường. Cô Nguyễn Thu Thủy là người sẽ trực tiếp hướng dẫn tôi thực tập nen tôi rất thấy thoải mái vì cô là một giáo viên trẻ và đầy năng lực.Tôi đã trình bày và trao đổi với cô về kế hoạch mà mình đã dự định khi làm ở trường trong thời gian thực tập và rất may cho tôi cô đã đồng ý và tạo điều kiện đẻ gặp gỡ với học sinh .Và tồi được giao một nhiệm vụ khá mới và đầy thử thách đó là làm công tác giáo viên chủ nhiệm với khối 9 và lớp tôi chủ nhiệm là lớp 9B (đây cũng là lớp mà tôi sẽ nghiên cứu về đề tài của mình đã dự định ban đầu). Kết thúc buổi trò chuyện tôi chào các thầy cô trong trường và cô Thủy giáoviên hướng dẫn tôi để lên kế hoạch thực tập và bắt đầu viết nhật ký TTCS.

Tin mới nhất

Trang