Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Tiến Thứ bảy, Tháng 9 26, 2015 - 14:21
2 Kynguyen C2 Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 15:07
3 Nguyễn Linh Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 16:00
4 Van tc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 00:01
5 Nguyen hoang long Thứ hai, Tháng 12 5, 2016 - 15:36

NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 48
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T TP. HCMƯỜ
  NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  NH N TH C V CH NGHĨA XÃ H I
  VÀ CON Đ NG ĐI LÊN ƯỜ
  CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM
  Ng i th c hi n: Nguy n Minh Ng c Hàườ
 • L I NÓI Đ U
  Vi t Nam đi lên t xu t phát đi m th p, l i th c hi n phát tri n rút
  ng n không qua ch đ (t b n ch nghĩa) TBCN, con đ ng phát tri n ế ư ườ
  ch a ti n l l ch s , do v y khó tránh kh i khó khăn, v p váp th m chíư
  sai l m. Tuy nhiên v i b n lĩnh cách m ng khoa h c, m nhìn th ng
  vào s th t, v n d ng sáng t o ch nghĩa Mác-Lênin t t ng H Chí ư ư
  Minh, đ t n c ta đã đang th c hi n thành công công cu c đ i m i xây ướ
  d ng đ t n c. ướ
  Th c ti n phát tri n kinh t - h i h n 20 m qua đã ch ng t ế ơ
  tính đúng đ n c a đ ng l i đ i m i. Đ i m i nh Đ ng ta đã kh ng ườ ư
  đ nh: "không ph i t b m c tiêu CNXH làm cho CNXH đ c nh n ượ
  th c đúng đ n h n đ c xây d ng hi u qu h n. Đ i m i không ơ ượ ơ
  ph i xa r i nh n th c đúng, v n d ng sáng t o phát tri n ch
  nghĩa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh, l y đó làm n n t ng t t ngư ưở ư ưở
  c a Đ ng kim ch nam cho hành đ ng cách m ng" . Thành t u phát
  tri n c a Vi t Nam trong th i gian qua ti p t c b ng ch ng kh ng đ nh ế
  s th ng l i c a ch nghĩa Mác-Lênin trong b i c nh toàn c u hóa ngày
  nay.
 • Ph n 1 – LÝ LU N MÁC – LÊNIN V CNXH
  PH N 1 - LÝ LU N MÁC – LÊNIN V
  CH NGHĨA XÃ H I
  1. D báo c a C. Mác và V.I.Lênin v ch nghĩa xã h i (CNXH)
  1.1D báo c a C. Mác và Ph.Ăngghen v CNXH
  C. Mác và Ph.Ăngghen đã v n d ng lý lu n hình thái kinh t - xã h i ế
  đ phân tích m t h i hi n th c h i t b n. Hai ông đã tìm ra quy ư
  lu t phát sinh, phát tri n di t vong c a nó, đ ng th i d báo v s ra
  đ i hình thái kinh t -h i m i cao h n – hình thái c ng s n ch nghĩa – ế ơ
  mà giai đo n đ u là CNXH.
  Hai ông đánh giá cao vai trò l ch s c a (ch nghĩa t b n) CNTB ư
  trong vi c phát tri n l c l ng s n xu t, t o ra n n đ i công nghi p c ượ ơ
  khí g n li n v i là giai c p s n cách m ng. Đó l c l ng s n ượ
  xu t tính ch t h i. CNTB càng phát tri n thì n n đ i công nghi p
  giai c p s n càng phát tri n. Chính s ra đ i c a n n đ i công nghi p
  đã quy t đ nh th ng l i c a CNTB đ i v i xã h i phong ki n, thì đ n l tế ế ế ượ
  nó, s phát tri n c a n n đ i công nghi p làm cho n n s n xu t tính
  ch t h i l i mâu thu n v i ch đ chi m h u t nhân TBCN. S phát ế ế ư
  tri n c a l c l ng s n xu t tính ch t h i đòi h i ph i “th tiêu ượ
  mâu thu n y”, ph i “t gi i thoát kh i cái tính ch t t b n c a chúng, ư
  đ n ch th c t th a nh n tính ch t c a chúng nh ng l c l ng s nế ế ượ
  xu t h i”
  1
  . Đi u đó có nghĩa là, ph i xóa b ch đ chi m h u t nhân ế ế ư
  TBCN, xác l p ch đ s h u tính ch t h i - ch đ công h u. ế ế
  do đó, m t h i m i ra đ i thay th CNTB đó CNXH, ch nghĩa ế
  c ng s n.
  1
  C. Mác và Ph. Ăngghen , Toàn t p , Nxb. Chính tr qu c gia, Hà N i, 2004, t. 20, tr. 385.
  Th c hi n: Nguy n Minh Ng c Hà - L p Đêm 1 – K17 Trang 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015 , 08:07

Mô tả tài liệu:

NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Việt Nam đi lên từ xuất phát điểm thấp, lại thực hiện phát triển rút ngắn không qua chế độ (tư bản chủ nghĩa) TBCN, con đường phát triển chưa có tiền lệ lịch sử, do vậy khó tránh khỏi khó khăn, vấp váp thậm chí sai lầm. Tuy nhiên với bản lĩnh cách mạng và khoa học, dám nhìn thẳng vào sự thật, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta đã và đang thực hiện thành công công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hơn 20 năm qua đã chứng tỏ tính đúng đắn của đường lối đổi mới. Đổi mới như Đảng ta đã khẳng định: "không phải từ bỏ mục tiêu CNXH mà là làm cho CNXH được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng" . Thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua tiếp tục là bằng chứng khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay. PHẦN 1 - LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Dự báo của C. Mác và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội (CNXH) 1.1 Dự báo của C. Mác và Ph.Ăngghen về CNXH C. Mác và Ph.Ăngghen đã vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để phân tích một xã hội hiện thực là xã hội tư bản. Hai ông đã tìm ra quy luật phát sinh, phát triển và diệt vong của nó, đồng thời dự báo về sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội mới cao hơn – hình thái cộng sản chủ nghĩa – mà giai đoạn đầu là CNXH. Hai ông đánh giá cao vai trò lịch sử của (chủ nghĩa tư bản) CNTB trong việc phát triển lực lượng sản xuất, tạo ra nền đại công nghiệp cơ khí và gắn liền với nó là giai cấp vô sản cách mạng. Đó là lực lượng sản xuất có tính chất xã hội. CNTB càng phát triển thì nền đại công nghiệp và giai cấp vô sản càng phát triển. Chính sự ra đời của nền đại công nghiệp đã quyết định thắng lợi của CNTB đối với xã hội phong kiến, thì đến lượt nó, sự phát triển của nền đại công nghiệp làm cho nền sản xuất có tính chất xã hội lại mâu thuẫn với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN. Sự phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội đòi hỏi phải “thủ tiêu mâu thuẫn ấy”, phải “tự giải thoát khỏi cái tính chất tư bản của chúng, đến chỗ thực tế thừa nhận tính chất của chúng là những lực lượng sản xuất xã hội” . Điều đó có nghĩa là, phải xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN, xác lập chế độ sở hữu có tính chất xã hội - chế độ công hữu. Và do đó, một xã hội mới ra đời thay thế CNTB – đó là CNXH, chủ nghĩa cộng sản. Hai ông cũng dự báo rằng cách mạng vô sản trước hết nổ ra ở các nước tư bản phát triển, đồng thời, khi giai cấp vô sản ở các nước tiên tiến đã giành được chính quyền, với kinh nghiệm và sự giúp đỡ của giai cấp vô sản ở các nước đó, các nước lạc hậu có thể phát triển theo con đường “rút ngắn”, từng bước lên CNXH, chủ nghĩa cộng sản không qua giai đoạn phát triển TBCN. 1.2 Dự báo của V.I.Lênin về CNXH Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đến giai đoạn này, tính chất xã hội của lực lượng sản xuất trong các nước tư bản đã đạt đến trình độ cao, và theo V.I.Lênin, nó làm cho “những quan hệ sản xuất xã hội đang thay đổi”, làm cho “những quan hệ kinh tế - tư nhân và những quan hệ tư hữu là một cái vỏ, không còn phù hợp với nội dung của nó nữa” . Điều đó đòi hỏi phải làm cách mạng vô sản để xóa bỏ CNTB, xác lập CNXH, chủ nghĩa cộng sản.

Tin mới nhất

Trang