Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Tuyen Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 09:01
2 Tran Tuyen Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 09:01
3 Tran Tuyen Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 09:01

Nguyên tắc giáo dục giới tính cho trẻ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • Nguyên t c giáo d c gi i tính cho tr mà cha m c n bi t ế
  Ph huynh luôn d y tr các kĩ năng c n thi t đ băng qua đ ng ế ườ
  nh t là khi qua nh ng ngã t l n nguy hi m hay d y tr làm nh ư ư
  th nào đ không b b t cóc,... nh ng l i c l ng tránh nh ng ế ư
  câu h i c a tr v các b ph n nh y c m trên c th . Đa ph n ơ
  các b c cha m đ u cho r ng “Con mình còn nh hay chúng còn
  là tr con” nên không mu n “V đ ng cho h u ch y”. Tuy ườ ươ
  nhiên, chính nh ng quan ni m sai l m đó khi n tr luôn luôn ế
  th c m c v c th chính mình hay khi tr b ng i khác xâm ơ ườ
  ph m, qu y r i tình d c không dám lên ti ng vì s ph n ng tiêu ế
  c c t phía cha m . Các em không bi t nên gi i thích th nào v ế ế
  chuy n đáng s đã x y ra và tin vào l i hăm d a “hãy gi kín”
  c a nh ng k l m d ng.
  N u mu n b o v con mình tr c s t n công c a nh ng k ế ướ
  x u cũng nh giúp tr có thái đ s ng đúng đ n và tình yêu ư
  th ng, s tôn tr ng v i ng i khác thì hãy b t đ u th ng th n ươ ườ
  chia s ki n th c, hi u bi t c a mình cho các bé v nh ng ki n ế ế ế
  th c gi i tính c b n. ơ
  Cách ti p c n v n đ nh y c m v i tr ?ế
  1. T o khung c nh d ch u và yêu th ng ươ
  Hãy b t đ u nói chuy n m t đ a đi m tho i mái v i c b n và
  tr , m t n i vui v , giàu tình c m. Nó s t o c m giác cân b ng ơ
  và th u hi u t c 2 phía. Tr s l ng nghe b n t t h n. Tránh ơ
  m i n i tù túng, khó ch u, gây tâm lý căng th ng. ơ
  Môi tr ng r t quan tr ng vì nh h ng đ n tâm tr ng và ườ ưở ế
  c m xúc c a b n. N u b n l ra r ng mình đang lo l ng ho c ế
  căng th ng, tr s ph n ng s hãi, thi u c i m và h p tác. ế
  Đ ng cho r ng tr không hi u chuy n. Dù b n c gi u c m xúc
  th t c a mình, tr có th c m nh n ra t nh ng c ch r t nh
  c a b n, chúng s bi t có gì đó thi u chân th t và đáng s đây. ế ế
  2. Hãy b t đ u nói chuy n v i tr khi tr lên 4 tu i
 • Có th b n nghĩ r ng nh th là quá s m, nh ng th ng kê cho ư ế ư
  th y đ i t ng b qu y r i nhi u nh t trong nhóm tr d i 12 ượ ướ
  tu i là… tr 4 tu i!
  Dù ch a th di n đ t t t ý nghĩ c a mình, tu i này tr đã bi t ư ế
  c m nh n v th gi i. Các em hi u nhi u h n nh ng gì ng i ế ơ ườ
  l n nghĩ. Ví d khi t m cho tr , hãy ch đ ng nói v i tr v
  “vùng riêng t ” n i mà ba m em có th nhìn và ch m khi giúp ư ơ
  em t m, nh ng b t kì ai khác cũng không đ c phép. ư ượ
  3. D y tr v tên các b ph n riêng t ư
  Khi b n b t đ u d y tr v các b ph n trên c th nh m t, ơ ư
  tai, mi ng, tay, chân,… t i sao b n né tránh d y tr v các b
  ph n “riêng t ”? Hãy nói tên các b ph n này cho tr , tên đúng ư
  c a chúng ch không ph i các tên ng nghĩnh b n b a ra. Đó là
  tên chính xác mà tr c n bi t n u nh có ai đó xâm ph m khu ế ế ư
  v c y. Khi y tr t ý th c đ c chuy n đang x y ra. ượ
  Đã t ng có m t câu chuy n đau lòng v 1 bé gái c nói v i cha
  m r ng em b đau b ng. Khi cha m đ a bé đ n khám, bác sĩ ẹ ằ ư ế
  m i v l r ng bé mu n nói đ n b ph n sinh d c b đau. Ông ế