Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:09

nguyên tắc đánh thuế, thu thuế của Nhà nước

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 30 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  Thu m t kho n n p b t bu c các th nhân pháp nhân ế
  nghĩa v ph i th c hi n đ i v i Nhà n c, phát sinh trên c s các văn ướ ơ
  b n pháp lu t do Nhà n c ban hành, không mang tính ch t đ i giá ướ
  hoàn tr tr c ti p cho đ i t ng n p thu . Thu không ph i m t hi n ế ượ ế ế
  t ng t nhiên mà là m t hi n t ng xã h i do chính con ng i đ nh ra vàượ ượ ườ
  nó g n li n v i ph m trù Nhà n c và pháp lu t. ướ
  S ra đ i và t n t i c a thu g n li n v i s phân chia xã h i thành ế
  các giai c p đ i kháng và s xu t hi n c a Nhà n c – pháp lu t. Thu ướ ế
  m t th c th pháp nhân đ nh nh ng s ra đ i t n t i c a không ư
  ch ph thu c vào ý chí con ng i còn ph thu c vào các đi u ki n ườ
  kinh t – xã h i c a t ng th i kỳ l ch s nh t đ nh.ế
  S xu t hi n c a Nhà n c đòi h i c n ph i c a c i v t ch t ướ
  c n thi t chi tiêu cho ho t đ ng th ng xuyên c a b máy Nhà n c ế ườ ướ
  nh m đ m b o cho Nhà n c t n t i, duy trì quy n l c và th c hi n ch c ướ
  năng qu n lý xã h i c a mình. Trong đi u ki n có các giai c p, t n t i ch ế
  đ t h u cùng v i ph m vi ho t đ ng c a Nhà n c ngày càng m r ngộ ư ướ
  thì ch đ đóng góp theo ph ng th c t nguy n c a dân c trong ch đế ươ ư ế
  c ng s n nguyên th y không còn phù h p n a. Đ có đ c l ng c a c i ượ ượ
  c n thi t, Nhà n c đã s d ng quy n l c c a mình đ ban hành pháp ế ướ
  lu t, n đ nh b t bu c các th nhân pháp nhân ph i đóng góp cho Nhà
  n c m t ph n c a c i h làm ra hình thành qu ti n t t p trungướ
  c a Nhà n c. Ban đ u nh ng c a c i v t ch t này đ c thu n p d i ướ ượ ướ
  hình th c hi n v t, d n d n thu đ c chuy n sang hình th c ti n t . ế ượ
  Đ ng th i vi c n đ nh nghĩa v thu n p c a c i v t ch t đ i v i dân c , ư
  1
 • Nhà n c đ m b o vi c th c hi n các nghĩa v đó b ng b máy c ngướ ưỡ
  ch c a Nhà n c.ế ướ
  S xu t hi n s n ph m th ng d trong h i c s ch y u đ ư ơ ế
  thu t n t i phát tri n. Nh v y, thu ph m trù tính l ch s ế ồ ư ế
  m t t t y u khách quan, thu ra đ i xu t phát t nhu c u đáp ng ch c ế ế
  năng c a Nhà n c s t n t i c a thu không tách r i quy n l c c a ướ ế
  Nhà n c.ướ
  các qu c gia khác, do vai trò quan tr ng c a thu đ i v i vi c ế
  hình thành qu ngân sách Nhà n c nh ng nh h ng c a đ i v i ướ ưở
  đ i s ng kinh t h i nên th m quy n quy đ nh, s a đ i, b sung, bãi ế
  b các Lu t thu đ u thu c c quan l p pháp. Đây nguyên t c s m ế ơ
  đ c ghi nh n trong pháp lu t c a các n c. Ch ng h n nh n c Anh,ượ ướ ư ướ
  đ o Lu t v dân quy n năm 1688 quy đ nh: “C m m i s thu thu đ ế
  dùng vào vi c chi tiêu c a Nhà n c n u không đ c Qu c h i ch p ướ ế ượ
  thu n”. Hay nh Pháp, Qu c h i Pháp cũng quy đ nh: “B t c m t ư
  kho n thu nào n u không đ c Qu c h i ch p thu n thì không đ c áp ế ế ượ ượ
  d ng”.
  Vi t Nam, trong Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t ế ướ
  Nam có quy đ nh: “Qu c h i có nhi m v và quy n h n quy đ nh, s a đ i
  ho c bãi b các Lu t thu . Tuy v y, do yêu c u đi u ch nh các quan h ế
  pháp lu t v thu , Qu c h i có th giao cho y ban Th ng v Qu c h i ế ườ
  quy đ nh, s a đ i ho c bãi b m t s lo i thu thông qua hình th c ban ế
  hành Pháp l nh ho c Ngh quy t v thu . ế ế
  M c Nhà n c, c th Qu c h i quy n ban hành các lo i ướ
  thu nh ng không ph i vì lý do đó mà Nhà n c có th th c hi n vi c thuế ư ướ
  thu m t cách b a bãi. Nhà n c ph i đ t ra các nguyên t c v thu ế ướ ế
  các nguyên t c đó ph i đ c th ch hóa trong các văn b n pháp lu t ượ ế
  2
 • đ c quy đ nh v thu . Sau đây, n i dung bài vi t s đi sâu nghiên c u vượ ế ế
  do, cũng nh các c s đ nhà n c đ ra các nguyên t c v thu đó;ư ơ ướ ế
  đ ng th i đi sâu vào phân tích v m c đ th ch hóa c a các nguyên t c ế
  này trong các văn b n pháp lu t v thu hi n hành. ế
  N I DUNG CHÍNH
  I/ Gi i thi u chung v các nguyên t c đánh thu , thu thu ế ế
  c a Nhà n c: ướ
  Nguyên t c đánh thu c a Nhà n c là h th ng quan đi m ch đ o ế ướ
  chi ph i sâu s c vi c đ ra ho c xóa b h th ng thu c a m t qu c gia, ế
  nh h ng tr c ti p t i quá trình v n hành c a h th ng pháp lu t ưở ế
  thu . Vi t Nam ta th a nh n và áp d ng các nguyên t c c b n sau đây:ế ơ
  - Th nh t , đánh thu ph i đ m b o công b ng.ế
  Đi u nàynghĩa m i đ i t ng năng l c ch u thu đ u ph i ượ ế
  n p thu m i ng iđi u ki n liên quan đ n thu nh nhau thì ph i ế ườ ế ế ư
  đ c đ i x v thu nh nhau. Tr ng h p s khác nhau v đi uượ ế ư ườ
  ki n, tính công b ng v n đ c đ m b o. Nguyên t c này đ c th hi n ượ ượ
  xuyên su t h th ng pháp lu t thu đây không ch nguyên t c c a ế
  thu nói chung còn nguyên t c c b n đ xây d ng h th ng phápế ơ
  lu t v thu . ế
  - Th hai , đánh thu ph i đ m b o cân b ng l i ích gi a Nhà n c ế ướ
  ng i n p thu .ườ ế
  N i dung c a nguyên t c này thu ph i đ m b o ngu n thu cho ế
  ngân sách nhà n c nh ng không đ c đ cho ng i n p thu lâm vàoướ ư ượ ườ ế
  tình tr ng kh n cùng. Đây yêu c u quan tr ng đ đ m b o tính “trung
  l p” c a thu . Th c hi n nguyên t c này, Nhà n c s không t o nh ng ế ướ
  đòn giáng n ng n cho h i, cho ng i lao đ ng. Nguyên t c này ý ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 14:04

Mô tả tài liệu:

nguyên tắc đánh thuế, thu thuế của Nhà nước

nguyên tắc đánh thuế, thu thuế của Nhà nước

Tin mới nhất

Trang