Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Wu Hoang Thứ tư, Tháng 3 15, 2017 - 14:22
2 Wu Hoang Thứ tư, Tháng 3 15, 2017 - 14:22
3 Wu Hoang Thứ tư, Tháng 3 15, 2017 - 14:23

Nguyên lý các quy trình xử lý nước thải

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 130 | Loại file: PDF
 • 
  THÀNH PHN VÀ TÍNH CHC THI
  THÀNH PHC THI
  n toàn cc mc ch hu
  dng vi khi t chng theo yêu
  c nc trên th gii nm dng không hu di v các
  m mc bim, d
  Phân b và dng ct
  m
  Din tích
  (km
  2
  )
  Tng th tích
  c (km
  3
  )
  % tng
  c
  ng và bic
  mn)
  361.000.000
  1.230.000.000
  97.2000
  Khí quyc)
  510.000.000
  12.700
  0,0010
  Sông, rch
  -------
  1.200
  0,0001
  c ng sâu 0,8 km)
  130.000.000
  4.000.000
  0,3100
  H c ngt
  855.000
  123.000
  0,0090
  T
  28.200.000
  28.600.000
  2.1500
  Ngun: US Geological Survey
  i khai thác các nguc t  cung cc cho các nhu cu sinh
  hot sn xut. Sau khi s dc b nhim bn do cha nhiu vi trùng các cht
  thi khác. Nc x c khi thi vào các nguc công cng, chúng s
  làm ô nhic thc khi thi vào sông, h (nguc) cn
  phc x  x  thuc vào n bn cc thi; kh
  c thi vc ngun các yêu cu v mt v sinh, kh 
  "t làm sch ca nguc".
  nh v bo v ng ca Vit Nam, ô nhic vi
  nguc và nhi thành phn hoc
  i vn mc kh ng xn s
  phát tring ca mt loi sinh vi tính cht trong lành ca
  u.
 • Theo mc mt diquá nhiu các tp cht, các
  chi, các tác nhân gây nguy hi vào các ngut khi kh 
  t làm sch ca các nguc này"
   thit k c thc tiên chúng ta phi bim, thành
  phn ca các cht gây ô nhim.
  c, hóa hc và sinh hc cc thi và ngun sinh ra nó
  m
  Ngun
  c
  Màu
  c thi sinh hot hay công nghing do s phân hy
  ca các cht thi h
  Mùi
  c thi công nghip, s phân hy cc thi
  Cht rn
  c cc thi sinh hot và công nghit.
  Nhit
  c thi sinh hot, công nghip
  Hóa hc
  Carbohydrate
  c thi sinh hoi, công nghip
  Du, m
  c thi sinh hoi, công nghip
  Thuc tr sâu
  c thi nông nghip
  Phenols
  c thi công nghip
  Protein
  c thi sinh hoi, công nghip
  Cht h
  
  c thi sinh hoi, công nghip
  Các cht nguy
  him
  c thi sinh hoi, công nghip
  Các cht khác
  Do s phân hy ca các cht hc thi trong t
  nhiên
  Tính kim
  Cht thi sinh hoc cc ngm
  Chlorides
  c cc ngm
  Kim loi nng
  c thi công nghip
 • Nitrogen
  c thi sinh hot, công nghip
  pH
  c thi sinh hoi, công nghip
  Phosphorus
  c thi sinh hoi, công nghip; ra trôi
  Sulfur
  c thi sinh hoi, công nghic cp
  Hydrogen sulfide
  S phân hy cc thi sinh hot
  Methane
  S phân hy cc thi sinh hot
  Oxygen
  c cp, s i qua b mt tip xúc không khí - c
  Sinh hc
  ng vt
  y h và h thng x 
  Thc vt
  y h và h thng x 
  Eubacteria
  c thi sinh hot, h thng x 
  Archaebacteria
  c thi sinh hot, h thng x 
  Viruses
  c thi sinh hot, h thng x 
  Ngun: Wastewater Engineering: treatment, reuse, disposal, 1991
  Các cht ô nhim quan trng c c thi
  Cht gây ô nhim
  c xem là quan trng
  Các cht rng
  To nên bùn lng yc th
  x c thng. Biu th b mg/L.
  Các cht h
  phân hy bng
  sinh hc
  Bao gm ch yu carbohydrate, protein và cht béo.
  ng ch tiêu BOD và COD. Nu thi thng
  vào nguy sinh hc s làm suy ki
  a nguc.
  Các mm bnh
  Các bnh truyn nhim th lây nhim t các vi sinh vt
  gây bc thi. Thông s qu
  Probable Number).
  ng cht
  N và P cn thit cho s phát trin ca các sinh vc

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2016 , 00:01

Mô tả tài liệu:

Nguyên lý các quy trình xử lý nước thải

 THÀNH PHN VÀ TÍNH CHC THI THÀNH PHC THI n toàn cc là mc ch hu dng vi khi nó  t chng theo yêu c nc trên th gii nm  dng không hu di v các m mc bim, d Phân b và dng ct m Din tích (km2) Tng th tích c (km3) % tng c ng và bic mn) 361.000.000 1.230.000.000 97.2000 Khí quyc) 510.000.000 12.700 0,0010 Sông, rch ------- 1.200 0,0001 c ng sâu 0,8 km) 130.000.000 4.000.000 0,3100 H c ngt 855.000 123.000 0,0090 T 28.200.000 28.600.000 2.1500 Nguồn: US Geological Survey i khai thác các nguc t  cung cc cho các nhu cu sinh hot và sn xut. Sau khi s dc b nhim bn do cha nhiu vi trùng và các cht thi khác. Nc x c khi thi vào các nguc công cng, chúng s làm ô nhic thc khi thi vào sông, h (nguc) cn phc x  x  thuc vào n bn cc thi; kh c thi vc ngun và các yêu cu v mt v sinh, kh "t làm sch ca nguc". nh v bo v ng ca Vit Nam, ô nhic là vinguc và nhi thành phn hoc i vn mc có kh ng xn s phát tring ca mt loi sinh vi tính cht trong lành ca u.

Tin mới nhất

Trang