Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 pham nhatminh Thứ tư, Tháng 10 26, 2016 - 00:45
2 Khoa Khoa Thứ bảy, Tháng 11 5, 2016 - 01:20
3 Lâm Hoàng Nguyễn Thứ hai, Tháng 11 21, 2016 - 17:02
4 hoàng huy Chủ nhật, Tháng 12 4, 2016 - 13:41
5 Nguyễn Thuần Thứ năm, Tháng 12 8, 2016 - 19:00
6 Nguyen huu Hoang Thứ ba, Tháng 12 13, 2016 - 10:44
7 Nguyen huu Hoang Thứ ba, Tháng 12 13, 2016 - 10:44
8 NgocThanh Le Chủ nhật, Tháng 2 19, 2017 - 21:59
9 hồ thanh thuyền Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 14:23
10 Kiu Minh Thứ năm, Tháng 2 23, 2017 - 23:12

Trang

Nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,296
45
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • Ngu n g c, b n ch t và ch c năng c a ti n t
  Bài làm:
  1. Ngu n g c c a ti n t .
  Đ tìm hi u ngu n g c c a ti n t , ta hãy xem xét quá trình
  phát tri n c a các hình thái bi u hi n c a giá tr :
  Đ u tiên hình thái gi n đ n, ng u nhiên c a giá tr . Hình ơ
  thái này xu t hi n khi h i nguyên th y tan ch th ng ườ
  g p nh ng m m m ng đ u tiên c a trao đ i. đây, giá tr
  c a hàng hoá này ch bi u hi n đ n nh t m t hàng hoá khác ơ
  quan h trao đ i mang tính ch t ng u nhiên, tr c ti p hàng ế
  l y hàng, t l trao đ i đ c hình thành ng u nhiên. d ượ
  nh 20 vuông v i = 1 cái áo. Cái áo đây đóng vai trò v tư
  ngang giá - hình thái phôi thai c a ti n t .
  Khi quan h trao đ i tr thành quá trình đ u đ n, th ng ườ
  xuyên, thúc đ y s n xu t hàng hoá ra đ i phát tri n thì hình
  thái th hai hình thái đ y đ hay m r ng c a hàng hoá ra
  đ i. Hình thái này xu t hi n trong th c t khi m t hàng hoá ế
  nào đó đ c trao đ i v i nhi u hàng hoá khác m t cách thôngượ
  th ng ph bi n. đây, giá tr c a hàng hoá đ c bi u hi nườ ế ượ
  nhi u hàng hoá khác nhau đóng vai trò làm v t ngang giá.
  Đ ng th i t l trao đ i không còn mang tính ch t ng u nhiên
  n a d n d n do lao đ ng quy đ nh. Tuy nhiên, hình thái
  này, giá tr c a hàng hoá đ c bi u hi n còn ch a hoàn t t, ượ ư
  th ng nh t và v n trao đ i tr c ti p hàng - hàng. Ví d nh 20 ế ư
 • vuông v i = 1 cái áo, = 10 đ u chè, = 40 đ uphê, = 0,2 gam
  vàng...
  Do đó, khi s n xu t trao đ i hàng hoá phát tri n h n, đòi ơ
  h i ph i v t ngang giá chung, hình thái th ba xu t hi n:
  Hình thái chung c a giá tr . hình thái này, giá tr c a m i
  hàng hoá đ c bi u hi n m t hàng hoá đóng vai trò làm v tượ
  ngang giá chung - "v t ngang giá ph bi n". Các hàng hoá đ u ế
  đ i thành v t ngang giá chung, sau đó m i mang đ i l y hàng
  hoá c n dùng. V t ngang giá chung tr thành môi gi i. Tuy
  nhiên, hình thái y, b t kỳ hàng hoá nào cũng th tr
  thành v t ngang giá chung, mi n đ c tách ra làm v t ượ
  ngang giá chung. d nh 1 cái áo ho c 10 đ u chè ho c 40 ư
  đ u cà phê ho c 0,2 gam vàng = 20 vuông v i.
  Khi s n xu ttrao đ i hàng hoá phát tri n h n n a, đ c bi t ơ
  khi m r ng gi a các vùng đòi h i ph i m t v t ngang
  giá chung thông nh t thì hình thái th t ra đ i: hình thái ti n. ư
  Giá tr c a t t c các hàng hoá đây đ u đ c bi u hi n ượ
  m t hàng hoá đóng vai trò ti n t . Lúc đ u nhi u hàng hoá
  đóng vai trò ti n t nh ng d n d n đ c chuy n sang các kim ư ượ
  lo i quý nh đ ng, b c cu i cùng vàng. d nh : 10 ư ư
  vuông v i ho c 1 cái áo ho c 10 đ u chè = 0.02 gam vàng.
  Nh v y, ti n ra đ i là k t qu phát tri n lâu dài c a s n xu tư ế
  và trao đ i hàng hoá.
  2. B n ch t c a ti n:
 • Ti nm t lo i hàng hoá đ c bi t đ c tách ra làm v t ngang ượ
  giá chung cho t t c các lo i hàng hoá. s th hi n
  chung c a giá tr , đ ng th i bi u hi n quan h s n xu t
  gi a nh ng ng i s n xu t hàng hoá. ườ
  3. Ti n 5 ch c năng. th c đo giá tr , ph ng ti n ướ ươ
  l u thông, ph ng ti n c t tr , ph ng ti n thanh toán và ti nư ươ ươ
  t th gi i. ế
  Tr c h t, ti nth c đo giá tr , t c nó dùng đ đo l ngướ ế ướ ườ
  bi u hi n giá tr c a các hàng hoá khác. Khi đó, giá tr c a
  hàng hoá đ c bi u hi n b ng m t l ng ti n nh t đ nh g iượ ượ
  giá c hàng hoá. Giá c hàng hoá hình th c bi u hi n
  b ng ti n c a giá tr hàng hoá. Giá c hàng hoá th lên
  xu ng xung quanh giá tr nh ng t ng s giá c luôn b ng giá ư
  tr .
  Ti nm môi gi i trong trao đ i hàng hoá, t c ti n đóng vai
  trò m t ph ng ti n l u thông. Khi y, trao đ i hàng hoá ươ ư
  v n đ ng theo công th c H - T - H'. Đây là công th c l u thông ư
  hàng hoá gi n đ n. V i ch c năng này, ti n xu t hi n d i ơ ướ
  các hình th c vàng thoi, b c nén, ti n đúc cu i cùng ti n
  gi y. Ti n gi y hi u giá tr do nhà n c phát hành bu c ướ
  XH công nh n. Ti n gi y không giá tr th c (không k đ n ế
  giá tr c a v t li u gi y dùng làm ti n). Khi th c hi n ch c
  năng này, ti n giúp quá trình mua bán di n ra d dàng h n ơ
  nh ng cũng làm vi c mua bán tách r i nhau c v khôngư
  gian l n th i gian nên nó bao hàm kh năng kh ng ho ng.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2016 , 08:44

Mô tả tài liệu:

Nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ

Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ. Bài làm: 1. Nguồn gốc của tiền tệ. Để tìm hiểu nguồn gốc của tiền tệ, ta hãy xem xét quá trình phát triển của các hình thái biểu hiện của giá trị: Đầu tiên là hình thái giản đơn, ngẫu nhiên của giá trị. Hình thái này xuất hiện khi xã hội nguyên thủy tan rã và chỉ thường gặp ở những mầm mống đầu tiên của trao đổi. Ở đây, giá trị của hàng hoá này chỉ biểu hiện đơn nhất ở một hàng hoá khác và quan hệ trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, trực tiếp hàng lấy hàng, tỷ lệ trao đổi được hình thành ngẫu nhiên. Ví dụ như 20 vuông vải = 1 cái áo. Cái áo ở đây đóng vai trò vật ngang giá - hình thái phôi thai của tiền tệ. Khi quan hệ trao đổi trở thành quá trình đều đặn, thường xuyên, thúc đẩy sản xuất hàng hoá ra đời và phát triển thì hình thái thứ hai là hình thái đầy đủ hay mở rộng của hàng hoá ra đời. Hình thái này xuất hiện trong thực tế khi một hàng hoá nào đó được trao đổi với nhiều hàng hoá khác một cách thông thường phổ biến...

Tin mới nhất

Trang