Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:10

Người bào chữa trong tố tụng hình sự

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 25 | Loại file: DOC
 • B T PHÁP Ư
  TR NG Đ I H C LU T HÀ N IƯỜ
  BÀI T P CU I KỲ
  MÔN LU T T T NG HÌNH S
  Đ s 9 : Ng i bào ch a trong t t ng hình sườ
  H và tên : Nguy n Văn Tâm
  L p : DS31D
  MSSV : 038
  Khoa : Dân s
  Tr ng : ườ Đ i h c Lu t Hà N i
  Hà N i, tháng 11 năm 2008
  0
 • L I M Đ U
  V i t cách m t ngành lu t đ c l p, Lu t T t ng hình s cũng ư
  nh ng quy t c chung c a h th ng pháp lu t khi v n d ng vào các quan h
  t t ng hình s cũng nh ng bi u hi n đ c thù riêng. Trong các nguyên
  t c y, nguyên t c b o đ m quy n bào ch a c a ng i b t m gi , b ườ
  can, b cáo. Vi c ghi nh n quy n bào ch a trong Lu t T t ng hình s
  hoàn toàn c n thi t nh t trong th i kỳ nhi u bi n đ i nh hi n nay. ế ế ư
  Đ c ghi nh n trong văn b n pháp lu t Hi n pháp, Đi u 132 Hi n phápượ ế ế
  1992 (s a đ i, b sung năm 2001) quy đ nh: Quy n bào ch a c a b cáo
  đ c b o đ m. B cáo th t bào ch a ho c nh ng i khác bào ch aượ ườ
  cho mình”. D a trên tinh th n y, Đi u 11 B lu t TTHS 2003 d n:
  Ng i b t m gi , b can, b cáo quy n t bào ch a ho c nh ng iườ ị ạ ườ
  khác bào ch a”.
  S quy đ nh nh trên : Th c hi n quy n bào ch a đ ư
  ch ng l i s bu c t i ho c gi m trách nhi m hình s , đ ng th i quy n bào
  ch a c a ng i b t m gi , b can, b cáo cũng đi u ki n c n thi t giúp ườ ế
  c quan ti n hành t t ng x lý v án đúng ng i, đúng t i, đúng phápơ ế ườ
  lu t. Trong đó, ng i bào ch a đóng vai trò h t s c quan tr ng. Thông qua ườ ế
  ng i bào ch a, ng i b t m gi , b can, b cáo th c hi n quy n bào ch aườ ườ
  c a mình.
  Trong nh ng ng i tham gia t t ng hình s quy đ nh t i ch ng IV ườ ươ
  B lu t t t ng hình s 2003 thì ng i bào ch a ng i v trí, vai trò ườ ườ
  và ch c năng đ c bi t. Tuy nhiên, cho đ n nay trong lý lu n pháp lýth c ế
  ti n t t ng hình s v n ch a có khái ni m chính th c th ng nh t và v ư
  ng i bào ch a. Đ ng th i, nh ng quy đ nh c a B lu t t t ng hình sườ ố ụ
  v ph m vi nh ng ng i tham gia t tùng v i t cách ng i bào ch a còn ườ ư ườ
  1
 • gi i h n. H n n a, xu t phát t nhi u do khác nhau nên ng i bào ch a ơ ườ
  trong th c ti n t t ng hình s hi n nay ch y u lu t s , còn bào ch a ế ư
  viên nhân dân ng i đ i di n h p pháp c a b can, b cáo ch t n t iườ ỉ ồ
  trong pháp lu t th c đ nh.
  So v i B lu t t t ng hình s năm 1988 quy đ nh v ng i bào ườ
  ch a thì B lu t t t ng hình s năm 2003 có nhi u s a đ i, b sung nh m
  b o đ m vi c xét x dân ch , khách quan, công b n h n theo tinh th n ơ
  Ngh quy t 08 c a B chính tr . ế
  Chính vì v y vi c nghiên c u v Ng i bào ch a là c n thi t. ườ ế
  I. Khái ni m ng i bào ch a: ườ
  Trong khoa h c pháp lý và th c ti n t t ng có nh ng cách hi u khác
  nhau v ng i bào ch a. m t s quan đi m cho r ng: ườ “Ng i bào ch aườ
  là ng i giúp đ Tòa án trong vi c xác đ nh t t c các tình ti t c n thi t vườ ế ế
  v án đ cu i cùng Tòa án ra m t b n án có căn c và đúng pháp lu t”. M t
  tác gi khác còn kh ng đ nh h n r ng ng i bào ch a ng i tham gia ơ ườ ườ
  t t ng đ giúp đ Tòa án. Ngoài ra, cũng có không ít ng i v n quan ni m ườ
  ng i bào ch a là “th y cãi”…ườ
  Nh ng cách hi u nói trên không chính xác, ch a làm đ c khái ư ượ
  ni m, v trí, vai trò, ch c năng c a ng i bào ch a cũng nh ch a phân ườ ư ư
  bi t đ c ng i bào ch a v i ng i ti n hành t t ng, v i ng i b o v ượ ườ ườ ế ườ
  quy n l i c a đ ng s . Th t ra, ng i bào ch a là ng i tham gia t t ng ươ ườ ườ
  không quy n l i ích liên quan đ n v án. H tham gia t t ng ế
  nh m đ b o v các quy n l i ích h p pháp cho ng i b bu c t i. ườ
  Ng i bào ch a không ph i ng i ti n hành t t ng mà ch ng iườ ườ ế ườ
  tham gia t t ng. T “tham gia” i lên tính ch t, vai trò c a ng i bào ườ
  ch a. “Ng i tham gia” ch ng i góp ph n ho t đ ng c a mình vào ườ ườ
  m t ho t đ ng chung nào đó, do nh ng ch th khác ch đ ng chính
  th c ti n hành. H n n a, ng i bào ch a không ph i là ng i đ c nhân ế ơ ườ ườ ượ
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 14:05

Mô tả tài liệu:

Người bào chữa trong tố tụng hình sự

B T PHÁPỘ ƯTR NG Đ I H C LU T HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ậ ỘBÀI T P CU I KỲẬ ỐMÔN LU T T T NG HÌNH SẬ Ố Ụ ỰĐ s 9ề ố : Ng i bào ch a trong t t ng hình sườ ữ ố ụ ựH và tên : ọ Nguy n Văn Tâmễ L p :ớ DS31D MSSV : 038 Khoa : Dân sự Tr ng : ườ Đ i h c Lu t Hà N iạ ọ ậ ộHà N i, tháng 11 năm 2008ộ0

Tin mới nhất

Trang