Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Truong Thuong Thứ bảy, Tháng 9 30, 2017 - 20:26
2 Truong Thuong Thứ bảy, Tháng 9 30, 2017 - 20:26
3 Truong Thuong Thứ bảy, Tháng 9 30, 2017 - 20:26
4 Truong Thuong Thứ bảy, Tháng 9 30, 2017 - 20:26
5 Truong Thuong Thứ bảy, Tháng 9 30, 2017 - 20:26
6 Bui Anh Cuong Thứ ba, Tháng 6 19, 2018 - 22:01
7 Bui Anh Cuong Thứ ba, Tháng 6 19, 2018 - 22:01
8 Bui Anh Cuong Thứ ba, Tháng 6 19, 2018 - 22:01
9 Bui Anh Cuong Thứ ba, Tháng 6 19, 2018 - 22:01
10 Bui Anh Cuong Thứ ba, Tháng 6 19, 2018 - 22:01

Trang

Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4g)

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 96 | Loại file: PDF
 • Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
  TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI
  ----------o0o----------
  LUËN V¡N
  TH¹C Sü KHOA HäC
  Ngµnh: Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng
  Nghiªn cøu vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng
  thÕ hÖ thø 4 (4G)
  §ç V¨n Hßa
  Hµ Néi – 2007
 • Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
  TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI
  ----------o0o----------
  LUËN V¡N
  TH¹C Sü KHOA HäC
  Nghiªn cøu vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng
  thÕ hÖ thø 4 (4G)
  Ngµnh: Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng
  M· sè:
  §ç V¨n Hßa
  Ngêi híng dÉn khoa häc: GS.TS. NguyÔn Thóc H¶i
  Hµ Néi – 2007
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp Cao häc XLTT-TT 2005-2007
  Nghiªn cøu vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng 4G
  3
  MôC LôC
  C¸c h×nh vÏ, b¶ng biÓu trong luËn v¨n..................................... 5
  ThuËt ng÷ tiÕng anh sö dông trong luËn v¨n....................... 7
  Lêi giíi thiÖu............................................................................................ 11
  Ch¬ng 1. më ®Çu................................................................................... 12
  1.1 C¬ së nghiªn cøu vµ môc ®Ých cña luËn v¨n.......................................... 12
  1.2 Tæ chøc cña luËn v¨n ............................................................................. 13
  Ch¬ng 2. c¸c thÕ hÖ th«ng tin di ®éng................................... 14
  2.1 LÞch sö vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña th«ng tin di ®éng ............................... 14
  2.1.1 Toµn c¶nh hÖ thèng th«ng tin di ®éng............................................. 14
  2.1.2 Lé tr×nh ph¸t triÓn cña th«ng tin di ®éng......................................... 16
  2.2. Tæng kÕt c¸c thÕ hÖ th«ng tin di ®éng .................................................. 19
  Ch¬ng 3. hÖ thèng TH¤NG TIN di ®éng 4G ................................ 20
  3.1 Tæng quan vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng 4G ........................................ 20
  3.1.1 Giíi thiÖu chung.............................................................................. 20
  3.1.2 C¸c dÞch vô hÖ thèng di ®éng 4G cung cÊp..................................... 22
  3.2 M« h×nh tham chiÕu hÖ thèng di ®éng 4G............................................. 30
  3.2.1 Bèn miÒn cña m« h×nh tham chiÕu.................................................. 30
  3.2.1.1 MiÒn dÞch vô vµ øng dông......................................................... 31
  3.2.1.2 MiÒn nÒn t¶ng dÞch vô............................................................... 31
  3.2.1.3 MiÒn m¹ng lâi chuyÓn m¹ch gãi .............................................. 33
  3.2.1.4 MiÒn truy cËp v« tuyÕn míi...................................................... 34
  3.2.2 M« h×nh tham chiÕu nh×n tõ nÒn t¶ng dÞch vô................................. 34
  3.2.2.1 Sù thuËn tiÖn cho ngêi sö dông............................................... 36
  3.2.2.2 C¸c dÞch vô tiªn tiÕn..................................................................36
  3.2.2.3 Qu¶n lý hÖ thèng....................................................................... 41
  3.2.3 M« h×nh tham chiÕu c¬ së h¹ tÇng hÖ thèng ................................... 41

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 23:58

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4g)

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI ----------o0o---------- LUËN V¡N TH¹C Sü KHOA HäC Ngµnh: Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Nghiªn cøu vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ thø 4 (4G) §ç V¨n Hßa Hµ Néi – 2007

Tin mới nhất

Trang