Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thùy Dung Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 08:15
2 Thùy Dung Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 08:12
3 Thùy Dung Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 08:12
4 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59
5 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59
6 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59
7 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59
8 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59
9 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59
10 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 10:59

Trang

Nghiên cứu về công nghệ truyền hình qua mạng IP (IPTV)

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 60
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 109 | Loại file: PDF
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp Cao häc XLTT&TT 2005 – 2007
  Nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh qua m¹ng IP
  2
  Ni – 2007
  B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
  TRƯỜNG ðẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ----------o0o----------
  LUN VĂN
  THC S KHOA HC
  Nghiên cu v công ngh
  truyn hình qua mng IP (IPTV)
  Ngành: Cao hc X lý Thông tin và Truyn thông
  Mã s:
  Bùi Văn Duy
  Người hướng dn khoa hc : GS.TS Nguyn Thúc Hi
  Hà Ni – 2007
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp Cao häc XLTT&TT 2005 – 2007
  Nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh qua m¹ng IP
  3
  Môc lôc
  Danh môc C¸c h×nh vÏ, b¶ng biÓu trong luËn v¨n.......... 5
  ThuËt ng÷ tiÕng Anh ........................................................................ 7
  Lêi giíi thiÖu ........................................................................................ 8
  Ch−¬ng 1. Më ®Çu ................................................................................ 9
  1.1 C¬ së nghiªn cøu vµ môc ®Ých cña luËn v¨n.......................................... 9
  1.2 Tæ chøc luËn v¨n................................................................................... 9
  Ch−¬ng 2. c¸c c«ng nghÖ truyÒn h×nh ................................ 10
  2.1 TruyÒn h×nh t−¬ng tù ........................................................................... 10
  2.2 TruyÒn h×nh sè .................................................................................... 10
  2.3 TruyÒn h×nh c¸p .................................................................................. 22
  2.4 TruyÒn h×nh ®é ph©n gi¶i cao (HDTV)................................................ 23
  2.5 IPTV.................................................................................................... 24
  Ch−¬ng 3. c«ng nghÖ IPTV ............................................................ 27
  3.1 C¬ së h¹ tÇng truyÒn th«ng cho IPTV.................................................. 27
  3.1.1 Internet ......................................................................................... 27
  3.1.2 C«ng nghÖ xDSL ........................................................................... 40
  3.1.3 Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ nÐn phim........................................... 60
  3.2 C¸c thiÕt bÞ phÇn cøng ........................................................................ 75
  3.3 C¸c gi¶i ph¸p phÇn mÒm..................................................................... 81
  3.3.1 Microsofts Windows Media Player ............................................... 81
  3.3.2 Mét sè Media Player kh¸c ............................................................ 88
  3.4 C¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng ................................................................. 90
  3.5 IPTV trªn nÒn NGN ............................................................................ 94
  3.5.1 Tæng quan vÒ NGN ....................................................................... 94
  3.5.2 ThuËn lîi vµ khã kh¨n khi triÓn khai IPTV trªn nÒn NGN............ 96
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp Cao häc XLTT&TT 2005 – 2007
  Nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh qua m¹ng IP
  4
  3.5.3. T×nh h×nh triÓn khai NGN ë ViÖt nam .......................................... 99
  Ch−¬ng 4 IPTV ë viÖt nam ........................................................... 100
  4.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn dÞch vô IPTV..................................................... 100
  4.1.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn dÞch vô IPTV trong khu vùc......................... 100
  4.1.2 T×nh h×nh ph¸t triÓn dÞch vô IPTV t¹i ViÖt Nam.......................... 102
  4.2 Kh¶ n¨ng triÓn khai c«ng nghÖ IPTV t¹i ViÖt Nam............................ 102
  4.2.1 Nhu cÇu thÞ tr−êng...................................................................... 102
  4.2.2 Kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu dÞch vô IPTV cña m¹ng viÔn th«ng ViÖt
  Nam..................................................................................................... 105
  4.3 C¸c ý kiÕn vµ ®Ò xuÊt khi triÓn khai c«ng nghÖ IPTV t¹i ViÖt Nam.... 106
  KÕt luËn............................................................................................... 107
  KÕt qu¶ ®¹t ®−îc cña luËn v¨n................................................................ 107
  H−íng ph¸t triÓn cña ®Ò tµi..................................................................... 108
  Tµi liÖu tham kh¶o........................................................................ 108
  Tãm t¾t luËn v¨n ........................................................................... 109

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 23:56

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu về công nghệ truyền hình qua mạng IP (IPTV)

LuËn v¨n tèt nghiÖp Cao häc XLTT&TT 2005 – 2007 Nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh qua m¹ng IP 2 Hà Nội – 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ----------o0o---------- LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Nghiên cứu về công nghệ truyền hình qua mạng IP (IPTV) Ngành: Cao học Xử lý Thông tin và Truyền thông Mã số: Bùi Văn Duy Người hướng dẫn khoa học : GS.TS Nguyễn Thúc Hải Hà Nội – 2007

Tin mới nhất

Trang