Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen dat Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 07:19
2 nguyen dat Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 07:19
3 nguyen dat Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 07:19
4 nguyen dat Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 07:19
5 nguyen dat Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 07:19
6 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 16:47
7 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 16:47
8 Nguyen Sushi Chủ nhật, Tháng 10 8, 2017 - 14:59
9 Nguyen Sushi Chủ nhật, Tháng 10 8, 2017 - 14:59
10 phạm văn ngọc Thứ bảy, Tháng 9 1, 2018 - 23:08

Trang

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 49
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 66 | Loại file: PDF
 • Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
  3
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ
  ĐẦU………………………………………………………….……...1
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN S
  ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
  …………………………..……………………......3
  1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐCKĐB 3
  PHA…....3
  1.1. S
  ơ đồ cấu trúc hê thống điều khiển số
  ………………………......................3
  1.2. Các phƣơng pháp điều khiển động cơ không đồng bộ
  ….............................4
  1.2.1. P
  hƣơng pháp điều chỉnh điện áp ĐCKĐB 3 pha ( giữ nguyên tần
  số)..........5
  1.2.2. Đ
  iều chỉnh tốc độ ĐCKĐB bằng điều chỉnh điện trở mạch roto
  …….….....7
  1.2.3. P
  hƣơng pháp điều chỉnh tần số
  ………………………………………....….8
  2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
  SỐ.…………..…....…...12
  2.1. H
  àm truyền đạt và phƣơng trình trạng thài đối
  tƣợng………………..…...12
  2.2. K
  iểm tra tính điều khiển đƣợc và tính quan sát đƣợc của đối
  tƣợng….…..13
  2.3. X
  ét ổn định của đối
  tƣợng…………………………………………….…..14
 • Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
  4
  2.4. X
  ét ổn định của hệ thống kín khi chua có bộ điều
  khiển………………....14
  2.5. Q
  uá trình quá độ của hệ thống kín khi chua có bộ điều
  khiển……….…...15
  2.6. S
  o sánh kết quả với Matlab /
  Simulink……………………………………18
  3. TỔNG HỢP HỆ
  THỐNG………………………...……………......20
  3.1. T
  ổng hợp hệ thống dung bộ điều khiển
  PID…………………………...…20
  3.1.1. Bộ điều khiển PID và việc tìm các thông số cho bộ điều khiển
  PID…......20
  3.1.2. Chọn thông số cho bộ điều khiển
  PID……………………………………22
  3.2. Tổng hợp hệ thống dung hồi tiếp trạng
  thái………………………..….….26
  3.2.1.Nhắc lại về mô hình của đối
  tƣợng…………………………………..…...26
  3.2.2.Các phƣơng pháp tìm bộ hồi tiếp trạng thái………………………….......
  27
  3.2.3. Phƣơng pháp chọn điểm cực của
  Bassel……………………………..…...28
  3.2.4. Xây dựng bộ ƣớc lƣợng trạng thái ( bộ quan sát trạng thái
  )....…...…...29
  3.2.5. Tổng hợp hế thống dung hồi tiếp trạng
  thái…………………………...….31
  3.2.6. So sánh hai bộ điều khiển tìm
  đƣợc…………………………………..…..36
 • Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
  5
  CHƯƠNG II. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG ĐIỀU
  KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KĐB 3
  PHA….....................................................37
  1. SƠ ĐỒ KHỐI VẦ Ý TƢỞNG THIẾT
  KẾ...…….…………….…..37
  2. S
  Ơ ĐỒ MẠCH GÉP NỐI VÀO / RA
  ………….………………......40
  3. G
  IẢI THÍCH SƠ ĐỒ MẠCH NGUYÊN
  ………………...........40
  CHƯƠNG III. THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐIỀU
  KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
  ……………...………………….....46
  1. PHƢƠNG THÌNH SAI PHÂN CỦA BỘ ĐIỀU
  KHIỂN………...46
  2. P
  HƢƠNG ÁN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU
  KHIỂN...47
  3. CHỌN CÔNG CỤ LẬP
  TRÌNH………………………………….…48
  4. MÃ NGUỒN CHƢƠNG
  TRÌNH……………………………..….…48
  KẾT
  LUẬN………………………………………………….…………….…..65
  TÀI LIỆU THAM
  KHẢO…………………………………..………….…..66

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2017 , 17:02

Mô tả tài liệu:

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Tin mới nhất

Trang