Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Thứ hai, Tháng 4 25, 2016 - 16:24
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:49
3 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:10
4 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:10
5 Lê Châu Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 - 20:47
6 Lê Châu Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 - 20:47
7 le huu duy khang Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 - 22:53
8 hay Phim Thứ hai, Tháng 12 10, 2018 - 21:35
9 hay Phim Thứ hai, Tháng 12 10, 2018 - 21:35

Nghiên cứu phát triển du lịch MICE tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long - Quảng Ninh

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 31
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 147 | Loại file: DOC
 • M C L C
  M C L C .............................................................................................1
  L I M Đ U .......................................................................................4
  CH NG 1: NH NG V N Đ C B N V DU L CH MICEƯƠ Ơ ....8
  1.1. Khái ni m và đ c đi m du l ch MICE .........................................8
  1.1.1. Khái ni m MICE .........................................................................8
  1.1.1.1. Meeting – H i th o ..................................................................8
  1.1.1.2. Incentive – Du l ch khen th ng ưở ............................................9
  1.1.1.3. Convention (conferrence) – H i ngh i h i .....................10
  1.1.1.4. Exhibition (Event) – Các s ki n/tri n lãm .........................10
  1.1.2. Du l ch MICE ............................................................................11
  1.1.3. Đ c đi m du l ch Mice .............................................................12
  1.1.2.1. Đ c đi m v lo i hình ..........................................................12
  1.1.2.2. Đ c đi m v ngu n khách ...................................................14
  1.1. 4. Nh ng y u t đ m b o cho s phát tri n c a du l ch Mice ế
  ..............................................................................................................15
  1.1.4.1. Môi tr ng kinh t - chính tr - xã h i năng đ ng, phát ườ ế
  tri n, đ c l p và an toàn. ...................................................................16
  1.1.4.2. H th ng c s h t ng hoàn thi n, đ ng b và hi n đ i ơ ở
  ..............................................................................................................17
  1.1.4.3. H th ng c s v t ch t k thu t hi n đ i, ti n nghi ơ ở ......17
  1.1.4.4. Tài nguyên du l ch phong phú, đa d ng; c nh quan môi
  tr ng h p d n.ườ .................................................................................18
  1.1.4.5. D ch v du l ch đa d ng phong phú. ...................................18
  1.1.4.6. Ngu n nhân l c đ c đào t o, chuyên nghi p. ượ .................19
  1.1.4.7. Có chính sách khuy n khích phát tri n lo i hình du l ch ế
  MICE....................................................................................................20
  1.1.4.8. Có s ph i h p t t gi a các bên liên quan trong vi c t
  ch c các ho t đ ng MICE. ................................................................20
  1.2. Tác đ ng c a du l ch Mice .........................................................21
  1.2.1. Tác đ ng t i Kinh t , chính tr ế ...............................................21
  1.2.2. Tác đ ng t i Văn hoá, xã h i .................................................22
  1.2.3. Tác đ ng đ n kinh doanh du l ch ế ............................................24
  1.2.4. Tác đ ng c a MICE đ i v i môi tr ng ườ ...............................25
  1.3. Xu h ng phát tri n du l ch Mice trên th gi i và Vi t Namướ ế .25
  1.3.1. Xu h ng phát tri n c a th gi iướ ế ..........................................25
  1.3.2. Xu h ng phát tri n c a Vi t Namướ ........................................26
  1
 • 1.4. Kinh nghi m th c ti n phát tri n du l ch Mice c a m t s
  n c trong khu v cướ ............................................................................28
  1.4.1. Kinh nghi m c a Malaysia ......................................................28
  1.4.2. Singapore..................................................................................29
  1.4.3. Trung Qu c ...............................................................................30
  Ti u k t ch ng 1 ế ươ ..............................................................................32
  CH NG 2: TI M NĂNG VÀ TH C TR NG PHÁT TRI NƯƠ ....33
  DU L CH MICE T I CÁC KHÁCH S N 4 SAO H LONG .....33
  2.1. Đánh giá ti m năng phát tri n Du l ch t i H Long ...............33
  2.1.1. Đi u ki n t nhiên ...................................................................33
  2.1.2. Văn hóa, du l ch .......................................................................35
  2.1.2.1. C m di tích núi Bài Th ơ........................................................35
  2.1.2.2. Khu du l ch và gi trí qu c t Tu n Châu ế .........................37
  2.1.2.3. Công viên qu c t Hoàng Gia ế ...............................................37
  2.1.2.4. V nh H Long ........................................................................37
  2.1.3. m th c .....................................................................................38
  2.2. Các nhân t nh h ng đ phát tri n du l ch Mice t i H ưở
  Long......................................................................................................40
  2.2.1. Kinh tế.......................................................................................40
  2.2.2. Chính tr.....................................................................................41
  2.2.3. C s h t ngơ ở ...........................................................................42
  2.2.3.1. Đi u ki n giao thông v n t i ................................................42
  2.2.3.2. B u chính vi n thôngư ............................................................44
  2.2.3.3. Tài chính ngân hàng..............................................................44
  2.2.3.4. Y tế..........................................................................................45
  2.2.4. C s v t ch t k thu t và d ch v l chơ ở ................................45
  2.2.5. Ngu n nhân l c ........................................................................47
  2.2.5.1. S s n sàng đón ti pự ẵ ế .............................................................47
  2.2.5.2. Kh năng trình đ , chuyên môn c a nhân viên .................48
  2.2.6. H Long có th ng hi u v du l ch ươ .......................................49
  2.3. Th c tr ng phát tri n du l ch MICE H Long .....................51
  2.3.1. Th c tr ng phát tri n du l ch H Long ..............................51
  2.3.1.1. C s l u trú t i H Long – Qu ng Ninhơ ở ư ..........................51
  2.3.1.2. Th tr ng khách Du l ch ườ .....................................................52
  2.3.2. Th c tr ng ho t đ ng du l ch Mice t i H Long .................55
  2.3.2.1. Ngu n khách ..........................................................................55
  2.3.2.2. Các s n ph m hàng hóa, d ch v ........................................57
  2.3.2.3. Nhà cung ng .........................................................................59
  2
 • 2.3.2.4. Nhà kinh doanh, đ i lý kinh doanh .......................................60
  2.3.2.5. Khái quát ho t đ ng MICE qua các năm ( năm 2007- năm
  2008- năm 2009)..................................................................................62
  2.4. Th c tr ng ho t đ ng du l ch Mice t i khách s n 4 sao H
  Long......................................................................................................67
  2.4.1. Gi i thi u 3 khách s n kh o sát .............................................67
  2.4.1.1. V trí, ki n trúc và c s v t ch t k thu t ế ơ ở .........................67
  2.4.1.2. Quá trình hình thành phát tri n ...........................................69
  2.4.1.3. Đ c đi m qu n lý ..................................................................72
  2.4.2. Tình hình ho t đ ng kinh doanh ............................................73
  2.4.2.1. Th tr ng khách du l ch ườ ......................................................73
  2.4.2.2. K t qu kinh doanh c a khách s nế ....................................75
  2.4.3. Th c tr ng khai thác và phát tri n du l ch Mice c a khách
  s n ........................................................................................................75
  2.4.4. Đánh giá chung.........................................................................80
  2.4.3.1. Đi m m nh ............................................................................80
  2.4.3.2. Đi m y u ế ................................................................................80
  Ti u k t ch ng 2 ế ươ ..............................................................................81
  CH NG 3ƯƠ : GI I PHÁP PHÁT TRI N DU L CH MICE ..........82
  T I CÁC KHÁCH S N 4 SAO H LONG ..................................82
  3.1. M c tiêu, quan đi m đ xu t gi i pháp ...................................82
  3.1.1. M c tiêu gi i pháp ....................................................................82
  3.1.2.1. M c tiêu chung ......................................................................82
  3.2.3. Nh÷ng môc tiªu cô thÓ..............................................................83
  3.1.2. Quan đi m đ xu t gi i pháp ..................................................83
  3.2. Đ nh H ng phát tri n du l ch và du l ch MICE t i H Long ướ
  đ n năm 2020ế ......................................................................................84
  3.2.1. Đ nh h ng phát tri n du l ch H Long ướ ...............................84
  3.2.2. Đ nh h ng phát tri n du l ch MICE ướ ....................................87
  3.4. Đ nh h ng phát tri n khách s n 4 sao t i H Long ướ ..............87
  3.4.1. VÒ sè lîng...................................................................................87
  3.4.2 VÒ chñng lo¹i..............................................................................88
  3.4.3. VÒ chÊt lîng..............................................................................88
  3.4. Nhóm gi i pháp phát tri n du l ch Mice t i khách s n 4 sao
  H Long – Qu ng Ninh ......................................................................89
  3.4.1. Nhóm gi i pháp tr c ti p ế .........................................................89
  3.4.1.1. V công tác đào t o và phát tri n ngu n nhân l c ............89
  3.4.1.2. V c s v t ch t k thu t ơ ở khách s n ................................91
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2016 , 15:55

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu phát triển du lịch MICE tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long - Quảng Ninh

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH MICE 1.1. Khái niệm và đặc điểm du lịch MICE 1.1.1. Khái niệm MICE MICE – viết tắt của Meeting ( hội họp); Icentive (khen thưởng); Convention/ conference (hội nghị, hội thảo) và Events/Exhibition (triển lãm). Tên đầy đủ tiếng anh là Meeting Incentive Conference Event. Theo nghiệp vụ các cục phụ trách khách tham quan và hội nhị Châu Á (AACVB- the Asian Association of Convention and Visotor Bureans) thì MICE bao gồm các loại hình sau: 1.1.1.1. Meeting – Hội thảo Các cuộc Meeting – hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp các thông tin mới về sản phẩm hoặc công ty, ở đó mọi người có thể gặp gỡ nhau ngoài văn phòng cơ quan để trao đổi ý tưởng, sáng kiến của mình và tìm kiếm giải pháp đối với các vấn đề hiện hữu. Ngoài ra, những cuộc hội thảo còn được tổ chức trong các đợt phát động sản phẩm mới hoặc cung cấp các chương trình đào tạo. Hội thảo gồm có: Hội thảo Chính phủ (Doanh nghiệp), hội thảo của các tổ chức quốc tế phi lợi nhuận. - Hội thảo của các tổ chức hoặc hiệp hội: Mục tiêu: Cấp địa phương, cấp quốc gia, khu vực về y tế, khoa hoạc, học thuật, thương mại... Đặc điểm: Thời gian chuẩn bị trước từ 2-5 năm và thường luân phiên với sáng kiến để tổ chức một hội thảo xuất phát từ các đối tác ở địa phương. Quá trình đưa ra quyết định mang tính “truyền thống”. - Hội thảo của các Doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, trong và ngoài nước. Với hội thảo của các Doanh nghiệp này có thời gian chuẩn bị trước ngắn, thường dưới 12 tháng và thường nhỏ hơn các cuộc hội thảo của hiệp hội, được lặp lại điểm đến và địa điểm tổ chức. Tuy nhiên lại khó xác định quá trình đưa ra và quyết định hơn. - Hội thảo của Chính phủ: gồm có hội thảo thường xuyên và hội thảo định kỳ. Đặc điểm: khó xác định và ngiên cứu, thường đòi hỏi sự cam kết về tài chính ổn định. 1.1.1.2. Incentive – Du lịch khen thưởng Loại hình du lịch này tổ chức nhằm mục đích tạo ra sự kiện đặc biệt nhằm trao thưởng, khuyến khích tất cả các thành viên hoặc các người khác có quyền lợi hay công việc liên quan đến một công ty hoặc một tập đoàn, qua đó động viên các thành, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân với nhau và với công ty. Theo cách hiểu ban đầu thì tour du lịch này chỉ dành cho nhân viên của hãng nhưng ngày nay thì đã mở rộng hơn, ngoài những người làm việc trực tiếp cho hãng còn có thể cơ những nhân viên thuộc các công ty con, địa lý hay các công ty có liên quan và gắn bó mật thiết với lợi ích của hãnh. Đó có thể là giám đốc của chi nhánh hay trưởng phòng kinh doanh.... Do đó, số lượng khách của Incentive tour nhiều hơn so với Meeting tour. Các tour du lịch như vậy do hãng tài trợ là một hình thức khuyến khích, thưởng cho nhân viên của minh về những đóng góp của họ cho sự phát triển công ty. Chính đặc điểm như vậy mà số lượng khách tham gia thường khá lớn. Thông thường một tour du lịch lớn trung bình, số lượng khách dao động từ 100-150 khách, kéo dài từ 4-5 ngày hoặc từ 8-9 ngày với những hoạt động mang tính tập thể, được tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Nội dung của Incentive tour được tập trung vào hoạt động tập thể đề ra theo yêu cầu riêng của từng hãng. Bên cạnh những tour du lịch được tổ chức cho những đối tượng khách tập trung có cùng một đặc điểm thành phần nào đó nhưng không phải thuộc về hãng hay công ty nào. Có thể thấy một số tour du lịch quen thuộc có ít nhiều mang dáng dấp của một tour Incentive như các chuyến đi của học sinh, sinh viên theo đơn vị lớp, khoa, trường, các đợt tập huấn, dã ngoại của cán bộ các đoàn thể, tổ chức xã hội. Những chuyến du lịch này cũng nhằm mục đích khuyến khích những người tham gia phát huy được năng lực của mình và thường có các hoạt động tập thể để nâng cao tinh thần đoàn kết của các thành viên. 1.1.1.3. Convention (conferrence) – Hội nghị/đại hội Các cuộc hội nghị, đại hội là nơi có thể nhóm họp được một lượng lớn người nhằm trao đổi thông tin và ý tưởng, thường được tổ chức trong các chiến dịch tung ra sản phẩm mới, hoặc công nhận trong giới sản phẩm. Đây là cơ hội cho nhân viên, người cung cấp hàng, khách hàng và người bán hàng gặp gỡ nhau. Số lượng khách tham gia khoảng 300-1500 người, thông thường khoảng 800 người, có thời gian chuẩn bị không dưới 3 năm. Thông thường hoạt động này được tổ chức trước thềm các sự kiện quốc gia, quốc tế và bao gồm 2 loại: - Hội nghị được tổ chức bởi các thành viên luân phiên (Convention organized by member): Là hội nghị được tổ chức lần lượt ở các nước theo vần ABC.... - Hội nghị do nước chủ nhà được lựa chọn xen đăng cai tổ chức (Bid to host a convention): Hội nghị này do một nước tổ chức, các thành viên gửi đại diện tham dự, đòi hỏi kinh phí lớn, cần có sự hỗ trợ của các phía nhà nước và tư nhân, thời gian chuẩn bị khá dài. Đặc điểm của Convention tour là tính toàn bộ, tính định kỳ, diễn ra ở một địa điểm cố định với lượng người tham dự đông. 1.1.1.4. Exhibition (Event) – Các sự kiện/triển lãm Exhibition (triển lãm) là hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu hàn

Tin mới nhất

Trang