Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quyet nguyen van Thứ năm, Tháng 1 21, 2016 - 09:56
2 quyet nguyen van Thứ năm, Tháng 1 21, 2016 - 09:57
3 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 21:46
4 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 17:51
5 Van tc Thứ hai, Tháng 5 15, 2017 - 11:10

Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY-5/9 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston xilanh

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 105 | Loại file: DOC
 • Đ án t t nghi p GVHD: TS.Vũ Nam
  Ng n
  M C L C
  M C L C ........................................................................................1
  L I M Đ U ...................................................................................6
  CH NG I : T NG QUAN CHUNG V XÍ NGHI P LIÊN ƯƠ
  DOANH D U KHÍ VIETSOPETRO ...............................................8
  1.1. T ng quan v ngành d u khí ..................................................8
  1.1.1. S l c v liên doanh d u khí Vi t-Xôơ ượ ...........................8
  1.1.2. Tình hình khai thác d u khí m B ch H ....................8
  1.2. M c đích s d ng máy nén khí ..............................................9
  1.3. Phân lo i máy nén khí .............................................................9
  1.3.1. Máy nén khí đ ng h c ......................................................9
  1.3.2. Máy nén khí th tích .........................................................9
  1.4. M t s lo i máy nén khí đang đ c s d ng t i liên doanh ượ
  Vietsopetro (VSP).........................................................................11
  CH NG II: LÝ THUY T CHUNG V MÁY NÉN KHÍƯƠ .........14
  2.1. Nhi t đ ng l c h c c a máy nén khí ...................................14
  2.2. Các thông s c b n c a máy nén khí ơ .................................20
  2.2.1. T s nén .........................................................................20
  2.2.2. Năng su t Q (m
  3
  /phút)....................................................20
  2.2.3. Công su t N (KW) ..........................................................20
  2.2.4. Hi u su t máy nén khí ....................................................21
  2.3. Ph ng pháp làm mát máy nén khíươ ...................................22
  2.4. C p nén .................................................................................23
  CH NG III: ƯƠ MÁY NÉN KHÍ PISTON.......................................25
  3.1. Đ nh nghĩa máy nén khí piston ..............................................25
  3.2. u khuy t đi m c a máy nén pistonƯ ế ...................................25
  3.2.1. u đi mƯ ..........................................................................25
  3.2.2. Nh c đi mượ ....................................................................25
  3.3. Phân lo i máy nén khí piston ................................................25
  3.3.1. Máy nén khí piston theo ph ng n m ngangươ .................25
  3.3.2. Máy nén khí piston d ng đ ng ......................................25
  3.3.3. Máy nén khí piston d ng góc .........................................26
  3.3.4. Máy nén khí d ng không có con tr t ượ ............................26
  3.3.5. Máy nén khí piston có con tr tượ .....................................26
  3.3.6. Máy nén khí piston xung đ i ...........................................26
  3.4. Nguyên lý tác d ng và c s lý thuy t ơ ế .................................26
  SV: Nguy n văn Thoan L p: Thi t b d u khí K50 ế
  1
 • Đ án t t nghi p GVHD: TS.Vũ Nam
  Ng n
  3.4.1 Nguyên lý tác d ng ..........................................................26
  3.4.2. Đ ng đ c tính lý thuy t c a máy nén khí pistonườ ế .........27
  3.5. Chu trình nén lý thuy tế .........................................................29
  3.5.1. Công nén riêng.................................................................29
  3.5.2. Thông s c a chu trình nén lý thuy t c a máy nén khí ế
  piston.........................................................................................30
  3.6. Chu trình nén th c t ế............................................................34
  3.6. Máy nén piston nhi u c p :...................................................36
  3.6.1. T i sao ph i ch t oy nén khí nhi u c p: ế ...............36
  3.6.2. Phân ph i áp su t nén gi a các c p nén ........................38
  3.6.3. S đ t ng quát c a máy nén khí d ng chu iơ ...............40
  3.7. Ph ng pháp đi u ch nh l u l ng máy nén khí pistonươ ư ượ .....42
  CH NG IV: C U T O, THÔNG S K THU T ƯƠ
  NGUYÊN LÝ HO T Đ NG C A MÁY NÉN KHÍ 4BY – 5/9 . .44
  4.1. Thông s k thu t c a máy nén khí 4BY-5/9 .......................44
  4.1.1. Ph m vi ng d ng ..........................................................44
  4.1.2. Ý nghĩa các kí hi u tên máy ............................................44
  4.1.3. Các thông s làm vi c c a máy ......................................44
  4.1.4. S đ c u t o máy nén khí 4BY - 5/9 (Hình 4.1)ơ ..........45
  4.2. Nguyên lý làm vi c ............................................................47
  4.3. Thành ph n c u t o ..............................................................48
  4.3.1. Cácte................................................................................48
  4.3.2. Tr c khu u ......................................................................48
  4.3.3. Tay biên............................................................................48
  4.3.4. Piston và ch t piston .......................................................49
  4.3.5. Xilanh..............................................................................51
  4.2.6. Van...................................................................................51
  4.3.7. B u l c khí, qu t gió và két làm mát trung gian ............54
  4.3.8. H th ng đi u khi n t đ ng và b o v .......................55
  CH NG V: V N HÀNH, B O D NG VÀ S A CH AƯƠ ƯỠ
  MÁY NÉN KHÍ 4BY – 5/9.............................................................57
  5.1. V n hành ...............................................................................57
  5.1.1. Công tác chu n b và v n hành ......................................57
  5.1.2. B o d ng k thu t trong th i gian v n hành ưỡ ..............58
  5.1.3. K t thúc v n hànhế ...........................................................58
  5.2. B o d ng ưỡ ............................................................................58
  5.3. S a ch a ................................................................................59
  SV: Nguy n văn Thoan L p: Thi t b d u khí K50 ế
  2
 • Đ án t t nghi p GVHD: TS.Vũ Nam
  Ng n
  5.3.1. Quy trình tháo d máy nén ..............................................61
  5.3.2. R a chi ti t, ki m tra và phân lo i chi ti t ế ế ....................61
  5.4. S a ch a tr c c ơ...................................................................62
  5.4.1. Vai trò và yêu c u k thu t .............................................62
  5.4.2. Nguyên nhân và h h ng th ng g pư ườ ............................62
  5.4.3. Quy trình công ngh s a ch a. .......................................64
  5.5. S a ch a tay biên ..................................................................69
  5.6. Trình t l p ráp và th máy ..................................................70
  5.6.1. Trình t l p ráp ...............................................................70
  5.6.2. Ch y th máy ..................................................................70
  5.6. H h ng th ng g p và cách kh c ph c.ư ườ ...........................71
  CH NG VI: S A CH A C M PISTON - XILANH TRONGƯƠ
  MÁY NÉN KHÍ 4BY-5/9................................................................74
  6.1. Vai trò c a c m piston – xilanh trong máy nén khí ..............74
  6.1.1. Xilanh..............................................................................74
  6.1.2. C m piston ......................................................................75
  6.2. S mòn h ng c a c m piston – xilanh .................................77
  6.2.1. S mòn c a xilanh trong máy nén khí 4BY-5/9 .............77
  6.2.2. S mòn c a c m piston trong máy nén khí 4BY-5/9 .....78
  6.2.3. nh h ng c a s mòn c m piston-xilanh t i quá trình ưở
  làm vi c c a máy nén khí .........................................................79
  6.3. Ph ng pháp kh c ph c s mòn h ngươ ................................79
  6.4. Ph ng pháp s a ch a c m piston – xilanhươ ........................79
  6.4.1. L u ý khi s a ch aư .........................................................80
  6.4.2. S a ch a xilanh ...............................................................80
  6.4.3. S a ch a piston ...............................................................81
  6.4.4. S a ch a ch t piston ......................................................81
  6.4.5. Xécmăng..........................................................................82
  CH NG VII: AN TN TRONG V N HÀNH, B O D NG ƯƠ ƯỠ
  VÀ S A CH A MÁY NÉN KHÍ ..................................................83
  7.1. An toàn trong v n hành .........................................................83
  7.2. An toàn khi v n hành bình ch a khí nén và đ ng ng d n ườ
  khí.................................................................................................84
  K T LU N .....................................................................................86
  TÀI LI U THAM KH O ...............................................................87
  SV: Nguy n văn Thoan L p: Thi t b d u khí K50 ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015 , 10:39

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY-5/9 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston xilanh

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOPETRO 1.1. Tổng quan về ngành dầu khí 1.1.1. Sơ lược về liên doanh dầu khí Việt-Xô Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt-Xô hay Vi¬¬etsopetro là liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hiện hoạt động chủ yếu tại các mỏ dầu ở biển Đông như Mỏ Bạch Hổ, Mỏ Rồng. Trụ sở chính của Vietsopetro đặt tại số 105 đường Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Liên doanh được thành lập từ ngày 19 tháng 11 năm 1981, có trụ sở tại Vũng Tàu. Nga (lúc đó còn là Liên Xô) và Việt Nam hiện có mỗi bên một nửa trong tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la. Đại diện cho phía Việt Nam trong liên doanh là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, còn đại diện phía Nga là Liên đoàn Kinh tế đối ngoại Liên bang Nga (Zarubezneft). Hiện nay đây là mảng hợp tác hiệu quả của hai nước, riêng ngân sách của Nga hàng năm nhận khoảng 500-700 triệu USD từ liên doanh, tổng doanh thu phía Nga đạt trên 4,5 tỷ USD. Khai thác tấn dầu đầu tiên: ngày 26 tháng 6 năm 1986. Hoạt động: đến 1992 đạt 10 triệu tấn, 20 triệu tấn vào năm 1993, 50 triệu tấn năm 1997, 100 triệu tấn năm 2001 và đến 4 tháng 12 năm 2005 đạt tổng sản lượng khai thác 150 triệu tấn dầu thô. Quy mô: Vietsopetro đóng góp khoảng 80% lượng dầu thô xuất khẩu hàng năm từ Việt Nam. Chính phủ hai nước đã đồng ý cho liên doanh lập dự án mới về quy mô hoạt động sau khi hợp đồng liên doanh hết hạn vào 2010, bao gồm cả khả năng hoạt động tại một nước thứ ba. 1.1.2. Tình hình khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ Mỏ Bạch Hổ nằm ở lô 0.9 trên biển Đông, cách bờ biển 100 km, cách cảng Vũng Tàu khoảng 130 km, chiều sâu nước biển vùng khai thác khoảng 50 máy nén khí. Hiện nay, ở mỏ Bạch Hổ chủ yếu khai thác bằng Gaslift và bơm điện chìm. Mỏ có trữ lượng khoảng 300 triệu tấn, trung bình mỗi ngày khai thác khoảng 38 nghìn tấn dầu thô, chiếm 80% sản lượng dầu thô ở Việt Nam. Tháng 3 năm 2001 Viêtsopetro làm lễ đón mừng tấn dầu thứ 100 triệu, đến 04/12/2005 Viêtsopetro khai thác được 150 triệu tấn dầu thô và đưa vào bờ 15 tỷ m3 khí đồng hành. Theo kế hoạch 2006-2010 Viêtsopetro phấn đấu gia tăng sản lượng từ 37 đến 40 triệu tấn dầu thô và đưa vào bờ 6.5 tỷ m3 khí đồng hành.

Tin mới nhất

Trang