Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 21:55
2 Sylar Erik Thứ ba, Tháng 4 26, 2016 - 23:49
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:51
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:51
5 Nguyen Ninh Thứ tư, Tháng 10 26, 2016 - 20:12
6 Nguyen Ninh Thứ tư, Tháng 10 26, 2016 - 20:12
7 Nguyen Ninh Thứ tư, Tháng 10 26, 2016 - 20:12
8 dang tung Thứ hai, Tháng 4 23, 2018 - 15:45
9 dang tung Thứ hai, Tháng 4 23, 2018 - 15:45

Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 172 | Loại file: DOC
 • Lu n văn th c sĩ Du l ch Lê Tu n Minh
  L I CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên c u đ c l p
  c a b n thân. Các s li u, k t qu trình bày trong lu n văn ế
  trung th c ch a t ng đ c công b trong b t kỳ công trình ư ượ
  khoa h c nào tr c đây. ướ
  Tác gi lu n văn
  Lê Tu n Minh
  1
 • Lu n văn th c sĩ Du l ch Lê Tu n Minh
  L I C M N Ơ
  Ho t đ ng tuyên truy n qu ng du l ch c a Hàng không
  Vi t Nam v n đ đ c quan tâm b i m i quan h m t thi t ượ ế
  gi a hai ngành kinh t . ế Nghiên c u ho t đ ng tuyên truy n
  qu ng du l ch c a Hàng không Vi t Nam (giai đo n 2005 đ n ế
  nay)” đ tài đã đ c tác gi quan tâm p b y lâu. Trong ượ
  quá trình nghiên c u tác gi đã nh n đ c s giúp đ nhi t tình ượ
  c a giáo viên h ng d n Ts.Tr nh Quang H o.V i s giúp đ l n ướ
  lao cùng v i c g ng quy t tâm cao đã giúp tác gi hoàn thành ế
  lu n văn này.
  Trong quá trình nghiên c u, tác gi đã nh n đ c s giúp đ ượ
  quý báu c a T p chí Hàng không Vi t Nam, T ng công ty Hàng
  không Vi t Nam, đ c bi t là Phòng qu ng cáo – Ban K ho ch th ế
  tr ng, Phòng Du l ch - Ban Ti p th hành khách và các phòng banườ ế
  có liên quan. Tác gi xin b y t lòng bi t n sâu s c s giúp đ ế ơ
  quý báu c a Ts.Tr nh Quang H o, c a các phòng ban liên quan
  thu c T ng công ty Hàng không Vi t Nam.
  Tác gi cũng xin chân thành c m n các th y, trong ơ
  ngoài Khoa Du l ch h c,Tr ng Đ i h c Khoa h c H i ườ
  Nhân Văn, c m n các nhà chuyên môn, c m n gia đình, b n bè, ơ ơ
  đ ng nghi p đã giúp đ , đ ng viên tác gi trong su t quá trình
  th c hi n lu n văn này.
  2
 • Lu n văn th c sĩ Du l ch Lê Tu n Minh
  N i, tháng 11
  năm 2008
  Tác gi
  Lê Tu n Minh
  M C L C
  L I CAM ĐOAN ..................................................................................
  L I C M N Ơ .......................................................................................
  M C L C ............................................................................................
  CÁC KÝ HI U VI T T T ..................................................................
  DANH M C CÁC B NG ....................................................................
  M Đ U ...............................................................................................
  1. Lý do ch n đ tài ........................................................................
  2. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a đ tài .............................
  3. M c tiêu và nhi m v nghiên c u .........................................
  5. Ph ng pháp nghiên c uươ ........................................................
  6. K t c u c a lu n vănế ..............................................................
  Ch ng 1. C S LÝ LU N V TUYÊN TRUY N QU NG ươ Ơ
  BÁ DU L CH .........................................................................
  1.1 Nh ng khái ni m c b n v tuyên truy n qu ng bá du ơ
  l ch 15
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:38

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ DU LỊCH 1.1 Những khái niệm cơ bản về tuyên truyền quảng bá du lịch Một trong những nội dung quan trọng của marketing hỗn hợp (Marketing - Mix) nói chung và trong du lịch nói riêng, là tuyên truyền quảng bá (promotion) các sản phẩm của ngành Du lịch, mà công cụ chính của nó là: quảng cáo, xúc tiến bán, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp. Ở cấp độ của ngành Du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch, tuyên truyền quảng bá tập trung vào các nội dung chính tuyên truyền, quảng cáo và quan hệ công chúng và có thể gọi dưới cách khác là hoạt động xúc tiến quảng bá. Do đó các phân tích tiếp theo trong luận văn, các thuật ngữ tuyên truyền quảng bá được hiểu đồng nghĩa với xúc tiến quảng bá. 1.1.1 Các khái niệm cụ thể 1.1.1.1 Tuyên truyền Đối với hoạt động du lịch, tuyên truyền có thể hiểu là hoạt động cung cấp các thông tin về điểm đến, hình ảnh của điểm đến và về sản phẩm du lịch nhằm để các đối tượng của tuyên truyền quảng bá du lịch có thể biết được tiềm năng, nhận dạng được sản phẩm. Các hoạt động tuyên truyền có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức và phương tiện khác nhau như bằng lời nói, bằng tài liệu viết hoặc bằng các phương tiện điện tử nhằm mục đích đưa thông tin đến với khách hàng tiềm năng 1.1.1.2 Quảng cáo Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, phi cá nhân được thực hiện thông qua các phương tiện tuyền tin phải trả tiền và các chủ thể quảng cáo phải chịu chi phí. Nói một cách khác, theo Nguyễn Kiên Trường (2000): “Quảng cáo là tập hợp các biện pháp hướng đến và thông tin cho công chúng cũng như thuyết phục công chúng mua sản phẩm hoặc dịch vụ” Qua những khái niệm trên về quảng cáo, chúng ta có thể hiểu thêm về khái niệm quảng cáo du lịch như sau: Quảng cáo du lịch là hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp và ngành Du lịch phải trả bằng tiền để sử dụng các phương tiện và kênh truyền thông khác nhau nhằm giới thiệu với khách về điểm đến, sản phẩm - dịch vụ nhất định tới các thị trường mục tiêu với mục đích thu hút khách du lịch từ những thị trường này. 1.1.1.3 Quảng bá Xúc tiến quảng bá là những nỗ lực của một doanh nghiệp, một địa phương, một vùng, một miền hay ngành kinh tế của một quốc gia nhằm tạo ra và duy trì một hình ảnh sản phẩm của một ngành có lợi cho việc kinh doanh trước công chúng ở thị trường mục tiêu [7, tr. 20] Như vậy có thể hiểu trong ngành Du lịch, quảng bá du lịch như là một hoạt động thông tin giới thiệu về hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp, hình ảnh của điểm đến của các địa phương, của một vùng hay hình ảnh của một quốc gia nhằm kích thích nhu cầu ham muốn đi du lịch của khách du lịch tại thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, quảng bá du lịch còn là một hoạt động chủ đích của con người trong hoạt động kinh doanh hoặc hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh du lịch nhằm thu hút khách biết tới và sử dụng ngày càng nhiều hơn dịch vụ của một doanh nghiệp, một địa phương, một vùng, một miền hay ngành Du lịch của một quốc gia. Quảng bá chính là hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm khuếch trương rộng khắp các ưu thế vốn có và sẽ có nhằm khai thác tối đa tiềm năng của ngành Du lịch để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất theo mục tiêu chiến lược đã đề ra. 1.1.2 Tuyên truyền quảng bá du lịch 1.1.2.1 Bản chất tuyên truyền quảng bá du lịch Tuyên truyền quảng bá du lịch nói chung thể hiện ở việc nâng cao hình ảnh của một quốc gia, một vùng, một miền, một khu vực hay nói cách khác là hình ảnh của một điểm đến nhất định nào đó và đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch. Như vậy, tuyên truyền quảng bá du lịch có thể được hiểu là hoạt động giới thiệu, cung cấp các thông tin liên quan tới hình ảnh của điểm đến hoặc hình ảnh của sản phẩm du lịch nâng cao hình ảnh của điểm đến hoặc, của sản phẩm du lịch và kích hoạt nhu cầu đi du lịch và nhu cầu tiêu dùng, mua sắm sản phẩm du lịch. 1.1.2.2 Các nguyên tắc trong tuyên truyền quảng bá du lịch • Đảm bảo tính chân thực của thông tin. • Nội dung của thông tin phải ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. • Đảm bảo sự lôi cuốn hấp dẫn và tạo được ấn tượng. • Đảm bảo tính phù hợp với đối tượng của tuyên truyền quảng bá. 1.1.2.3 Quy trình chung của tuyên truyền quảng bá du lịch. Xác định mục tiêu tuyên truyền quảng bá du lịch: Cung cấp thông tin chung, thông tin về tiềm năng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật. Phục vụ điểm đến: quốc gia, khu vực. Khả năng có thể lựa chọn hình thức du lịch. Nâng cao hình ảnh (thương hiệu của) điểm đến. Mục tiêu của doanh nghiệp hướng vào các vấn đề sau đây: - Tăng số lượng hàng tiêu thụ trên thị trường truyền thống - Mở ra thị trường mới - Giới thiệu sản phẩm mới - Xây dựng và củng cố uy tín (sản phẩm, thương hiệu) của doanh nghiệp. - Xác định ngân sá

Tin mới nhất

Trang