Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ chinh Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 15:16
2 MASK THE Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 19:02
3 MASK THE Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 19:02
4 MASK THE Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 19:02
5 MASK THE Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 19:02
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:42
7 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:42
8 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:42
9 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:42
10 ngoc ngoc Thứ năm, Tháng 5 11, 2017 - 15:32

Trang

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 50
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 69 | Loại file: DOC
 • M C L C
  M C L C .....................................................................................................................1
  DANH M C CÁC
  B NG...............................................................................................3
  DANH M C CÁC HÌNH
  V .....................................................................................................4
  L I M
  Đ U..............................................................................................................................5
  PH N I: T NG QUAN TÀI LI U ...............................................................................7
  I. Tình hình s n xu t và tiêu th n m trên th gi i và t i Vi t Nam. ế ......................7
  I.1. Tình hình s n xu t và tiêu th n m trên th gi i ế ............................................7
  I.2. Tình hình s n xu t n m t i Vi t Nam .............................................................8
  II. Nguyên li u n m m . ..........................................................................................13
  II.1. N m m ........................................................................................................13
  II.2. Đ c tính sinh h c c a n m m . ...................................................................14
  II.3. Th i v nuôi tr ng n m m .........................................................................15
  II.4. Giá tr dinh d ng và giá tr d c li u c a n m ưỡ ượ .........................................15
  II.4.1. Giá tr dinh du ng c a n m ...................................................................15
  II.4.2. Giá tr làm thu c c a n m .....................................................................21
  III. Nh ng bi n đ i c a rau qu trong quá trình b o qu n ế .....................................25
  III.1. Quá trình hô h p ..........................................................................................25
  III.2. S thoát h i n c c a rau qu ơ ướ ....................................................................26
  III.3. S gi m kh i l ng t nhiên ượ ......................................................................27
  III.4. Ph n ng nâu hóa ........................................................................................27
  IV. Các ph ng pháp b o qu n n m ănươ ..................................................................28
  IV.1. Ph ng pháp b o qu n t iươ ươ ........................................................................28
  IV.1.1. Các y u t ch y u nh h ng t i đ t i c a n m ăn.ế ế ưở ươ ...................28
  IV.1.2. Bi n pháp gi t i cho n m ươ .................................................................29
  IV.2. B o qu n b ng ph ng pháp s y ươ ...............................................................31
  IV.3. B o qu n b ng ph ng pháp mu i n m ươ ....................................................31
  IV.4. B o qu n l nh đông ....................................................................................32
  V. Ph m vi nghiên c u .............................................................................................32
  PH N II: V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U ƯƠ ...................................33
  I. Nguyên v t li u ....................................................................................................33
  I.1. N m m nguyên li u .....................................................................................33
  I.2. Các tác nhân s ...........................................................................................33
  I.3. Bao bì:.............................................................................................................33
  I.4. Thi t b s d ngế ............................................................................................33
  II. Ph ng pháp nghiên c uươ .....................................................................................33
  1
 • II.1. Ph ng pháp xác đ nh màu s cươ ....................................................................33
  II.2. Ph ng pháp xác đ nh đ hao h t kh i l ngươ ượ .............................................34
  II.3. Ph ng pháp xác đ nh hàm l ng Vitamin Cươ ượ ...............................................34
  II.4. Xác đ nh hàm l ng axit b ng ph ng pháp chu n đ ki m. ượ ươ ....................35
  II.5. Xác đ nh đ ng kh t ng s ườ ........................................................................35
  PH N III: K T Q ATH O LU N ....................................................................35
  I. Kh o sát ch t l ng nguyên li u n m m . ượ .........................................................36
  II. Nghiên c u các ph ng pháp b o qu n n m m ươ ...............................................37
  II.1. Nghiên c u nh h ng c a nhi t đ đ n ch t l ng c a n m m b o ưở ế ượ
  qu n. .....................................................................................................................37
  II.2. Nghiên c u nh h ng c a đ tu i thu hái đ n ch t l ng n m m b o ưở ế ượ
  qu n. .....................................................................................................................44
  II.3. Nghiên c u nh h ng c a các ch t ch ng oxy hóa đ n ch t l ng n m ưở ế ượ
  m b o qu n. .......................................................................................................49
  II.3.1. nh h ng c a n ng đ các ch t ch ng oxy hóa. ưở ................................49
  II.3.2. nh h ng c a các ch t ch ng oxy hóa ưở ................................................53
  II.3.3. Nghiên c u nh h ng c a vi c s d ng k t h p các hóa ch t ch ng ưở ế
  oxy hóa đ n ch t l ng n m m b o qu n.ế ượ ...................................................59
  II.3. Nghiên c u nh h ng c a ph ng pháp bao gói đ n ch t l ng c a n m ưở ươ ế ượ
  m.........................................................................................................................61
  II.4. M t s ph ng pháp không nên dùng trong b o qu n n m m t i ươ ươ .........62
  II.4.1. B o qu n n m m t i b ng ph ng pháp l nh đông ươ ươ ........................62
  II.4.2. B o qu n n m m b ng ph ng pháp s d ng màng chitosan. ươ ..........62
  III. Xây D ng qui trình công ngh b o qu n n m m ............................................63
  PH N IV: K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................65
  I. K t lu nế ................................................................................................................65
  II. Ki n nghế .............................................................................................................66
  PH N V: TÀI LI U THAM KH O ............................................................................67
  2
 • DANH M C CÁC B NG
  B ng 1. 1: S n l ng n m năm 2011 ượ ...........................................................................9
  B ng 1. 2: Thành ph n dinh d ng c a m t s lo i n m ăn ưỡ .....................................15
  B ng 1. 3: Hàm l ng axit amin c n thi t trong m t s lo i n m ăn ượ ế .......................16
  B ng 1. 4: Hàm l ng m t s vitamin trong n m ăn ượ ................................................19
  B ng 1. 5: Hàm l ng m t s nguyên t vi l ng trong n m ăn ượ ượ ..............................20
  .........................................................................................................................................
  B ng 3. 1: Kh o sát ch t l ng nguyên li u n m m ba vùng khác nhau ượ .............36
  B ng 3. 2: nh h ng c a nhi t đ đ n ch t l ng c a n m m b o qu n. ưở ế ượ ..........37
  B ng 3. 3: nh h ng c a đ tu i thu hái đ n ch t l ng n m m b o qu n. ưở ế ượ .......44
  B ng 3. 4: nh h ng c a n ng đ các ch t ch ng oxy hóa đ n ch t l ng n m ưở ế ượ
  m b o qu n 3
  0
  C trong 8 ngày.................................................................................50
  B ng 3. 5: n ng đ các hóa ch t thích h p đ b o qu n ...........................................53
  B ng 3. 6: Hao h t kh i l ng c a các m u x lý trong quá trình b o qu n nhi t ượ
  đ 3
  0
  C...........................................................................................................................54
  B ng 3. 7: Bi n đ i màu s c các m u x lý trong quá trình b o qu n nhi t đ ế
  3
  0
  C................................................................................................................................56
  B ng 3. 8: Hàm l ng VitaminC các m u x lý trong quá trình b o qu n nhi t ượ
  đ 3
  0
  .............................................................................................................................57
  B ng 3. 9: Hàm l ng đ ng kh t ng s các m u x lý trong quá trình b o qu n ượ ườ
  nhi t đ 3
  0
  ................................................................................................................58
  B ng 3. 10: . nh h ng c a vi c s d ng k t h p các hóa ch t ch ng oxy hóa đ n ưở ế ế
  ch t l ng n m m b o qu n. ượ ...................................................................................60
  B ng 3. 11: nh h ng c a ph ng pháp bao gói đ n ch t l ng c a n m m ưở ươ ế ượ .....61
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016 , 17:02

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường

Tin mới nhất

Trang