Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ ba, Tháng 4 19, 2016 - 12:46
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
6 Ge Ge Thứ năm, Tháng 9 29, 2016 - 10:23
7 Ge Ge Thứ năm, Tháng 9 29, 2016 - 10:23
8 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 9 29, 2016 - 12:06
9 Huong Truong Thứ năm, Tháng 4 20, 2017 - 10:03
10 Huong Truong Thứ năm, Tháng 4 20, 2017 - 10:03

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho việc giảm thiểu chất thải tại công ty XNK Việt Phượng

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 99 | Loại file: DOC
 • L I M Đ U
  I.TÍNH C P THI T C A Đ TÀI
  Trong n n kinh t c a n c ta hi n nay s phát tri n ế ướ
  c nh tranh m nh m c a các doanh nghi p đã đang t o ra cho
  n n kinh t m t l c đ y m i , các doanh nghi p luôn ph i ch u ế
  nh ng s c ép l n đ t n t i. N u doanh nghi p không t đ i m i ế
  s c c nh tranh thì h s đ i m t v i nguy c tan rã. Đây cũng ơ
  đ ng l c đ cho các doanh nghi p ph i luôn luônthay đ i t o ra
  các s n ph m t t nh t đ n ng i tiêu dùng đ ng th i h cũng ế ườ
  ph i quan tâm đ n môi tr ng. Chính th bên c nh vi c t o ra ế ườ ế
  s n ph m t t h n doanh nghi p ph i b ra m t chi phí khá l n đ ơ
  kh c ph c môi tr ng mà h đã gây ra trong quá trình s n xu t. ườ
  Vi t Nam t khi c i cách kinh t chuy n t n n kinh t hóa ế ế
  t p trung bao c p sang n n kinh t th tr ng c a s đi u ti t ế ườ ế
  c a nhà n c. Các doanh nghi p đã nh ng bi n chuy n ướ ế
  m i nh m tao ra s c c nh tranh trong n c và qu c t . ướ ế
  Ngành d t may Vi t Nam cũng m t ngành tuân theo quy
  lu t kinh t nói trên , ngành m t trong nh ng ngành s n xu t ế
  quan tr ng ph c v cho nhu c u thi t y u đ i v i đ i s ng con ế ế
  ng i. Con ng i luôn nhu c u đ i m i c v s l ng l nườ ườ ượ
  ch t l ng. Vì th ngành d t may ph i luôn đ i m i đ đáp ng ượ ế
  nhu c u đó. Công ty XNK Vi t Ph ng là công ty s n xu t có quy ượ
  không l n nh ng cũng đã t o ra vi c làm cho hàng ngàn
  ng i, đáp ng m t s l ng nh t đ nh s n ph m cho ngành d tườ ượ
 • may Vi t Nam. Cũng nh nhi u doanh nghi p s n xu t khác công ư
  ty nh n th y đ c t m quan tr ng c a vi c b o v môi tr ng ượ ườ
  không nh ng nh h ng đ n môi tr òng hi n t i còn tác ưở ế ư
  đ ng lâu dài trong t ng lai. ươ
  Trong n l c kh c ph c b o v môi tr ng công ty đã th c ườ
  hi n nhi u ph ng pháp trong đó gi i pháp s n xu t s ch h n ươ ơ
  m t trong nh ng bi n pháp h u hi u v a b o v đ c môi ượ
  tr ng v a nâng cao đ c doanh thu.ườ ượ
  T nh ng nh n xét th y đ c t m quan tr ng c a v n đ s n ượ
  xu t s ch h n tôi đã ti n hành đ tài ơ ế nghiên c u áp d ng s n
  xu t s ch h n cho vi c gi m thi u ch t th i t i công ty XNK ơ
  Vi t Ph ng theo quan đi m tài chính”. ư
  II.M C TIÊU NGHIÊN C U:
  M c tiêu c a chuyên đ nghiên c u ho t đ ng t i
  nghi p nhu m c a công ty XNK Vi t Ph ng quy cách s n ượ
  xu t s ch h n c a công ty. T vi c nghiên c u đó nâng cao hi u ơ
  bi t c a mình đ a ra các đ xu t phân tích thêm các gi iế ư
  pháp trong quá trình s n xu t s ch h n. ơ
  III. PH M VI NGHIÊN C U:
  S n xu t s ch h n m t v n đ t ng đ i r ng, r t ơ ươ
  nhi u các gi i pháp đ c th c hi n ượ
  trong đó chuyên đ ch đi vào nghiên c u quá trình ho t đ ng
  s n xu t t i công ty ch y u nghiên c u t i nghi p nhu m ế
  và đ a ra các gi i pháp s ch h n trong xí nghi p.ư ơ
 • Trong kho ng th i gian th c t p chuyên đ ch y u phân ế
  tích m t gi i pháp c th
  đ đánh giá tính hi u qu khi nghi p th c hi n gi i pháp này
  đ c p đ n nh ng nguyên nhân gây ra t n th t v các dây chuy n ế
  thi t b s n xu t và xá đ nh nh ng nguyên nhân gây ra t n th t đó.ế
  IV. K T C U CHUYÊN Đ :
  G m có 4 ph n chính sau:
  Ch ngI: T ng quan v s n xu t s ch h n phân tíchươ ơ
  chi phí - l i ích.
  Ch ng II: Th c tr ng v ho t đ ng s n xu t t i ươ
  nghi p nhu m c a công ty XNK Vi t Ph ng. ượ
  Ch ng III: Nghiên c u áp d ng s n xu t s ch h n choươ ơ
  công ty XNK Vi t Ph ng. ượ
  Ch ng IV: Đánh giá hi u qu vi c đ u t cho gi i phápươ ư
  s n xu t s ch h n đu c l a ch n cho công ty XNK Vi t ơ
  Ph ng.ượ
  CH NG IƯƠ
  T NG QUAN V S N XU T S CH H N VÀ CHI PHÍ L I Ơ
  ÍCH.
  I. KHÁI NI M CHUNG V S N XU T SACH H N. Ơ
  1.1. Khái quát chung v s n xu t s ch h n ơ .

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016 , 11:57

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho việc giảm thiểu chất thải tại công ty XNK Việt Phượng

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ CHI PHÍ LỢI ÍCH. I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SẢN XUẤT SACH HƠN. 1.1. Khái quát chung về sản xuất sạch hơn. Thông thường đối với việc xử lý chất thải ta thường quen xử lý chất thải khi chúng đã có. Đây được coi là giải pháp cuối đường ống , khi chất thải đã thải ra rồi mới tìm cách khắc phục, xử lý và đó được xem như trách nhiệm bắt buộc phải xử lý. Các doanh nghiệp khi xử lý phải bỏ ra những chi phí rất tốn kém để xây dựng các nhà máy. Việc xây dựng các nhà máy xử lý chất thải, các nhà máy lọc khí, các lò đốt chất thải các thiết bị khử độc và chôn lấp cùng với chi phí để vận hành chúng.Chất thải ra sau khi sản xuất thường được hủy đi mặc dù trong đó vẫn còn có những nguyên liệu có khả năng tái sản xuất bởi vì do thói quen của các doanh nghiệp. Nhưng đối với các nhà quản lý môi trường thì các chất thải đó có thể sử dụng lại được bởi vậy ở một số doanh nghiệp, ngành công nghiệp họ đã nhận ra được khả năng cần thiết, đi ngược trở lại dây chuyền sản xuất của họ và từ đó xuất hiện khái niệm giải pháp chủ động ngăn ngừa giảm thiểu chất thải tại nơi phát sinh trong quản lý chất thải. Khái niệm này rất hợp lý đối với thời đại. Sản xuất sạch hơn đi từ nguồn gốc của vấn đề, nơi phát sinh ra vấn đề,nó không để sự việc xảy ra rồi mới giải quyết mà xử lý từ trước khi sự việc xảy ra.Để làm được điều đó không phải là dễ vừa phải tính toán làm sao tối ưu hóa trong chi phí sản xuất vừa phải kết hợp việc tạo ra năng xuất lao động cao đồng thời không được bỏ qua tiềm năng phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất. Sản xuất sạch hơn là một hướng khá mới mẻ và cũng rất đươc ủng hộ đó là kết quả của những cố gắng giảm thiểu chất thải cho môi trường. 1.2. Định nghĩa về sản xuất sạch hơn. “Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục, một chiến lược môi trường phòng ngừa tổng hợp đối với quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ, để tăng hiệu quả tổng thể và giảm thiểu nguy cơ cho con người và môi trường. Đối với quá trình sản xuất: Sản xuất sạch hơn bao gồm bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại và giảm lượng cũng như tính độc hại của tất cả các chất thải ngay tại nguồn thải. Đối với sản phẩm: Sản xuất sạch hơn bao gồm việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm, từ khâu thiết kế đến thải bỏ. Đối với dịch vụ: Sản xuất sạch hơn đưa các yếu tố môi trường vào trong thiết kế và phát triển các dịch vụ. Sản xuất sạch hơn đòi hỏi phải thay đổi quan điểm, thực hiện quản lý môi trường có trách nhiệm và đánh giá các giải pháp lựa chọn về công nghệ. II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN. 2.1. Các kỹ thuật sản xuất sạch hơn. Những biện pháp sản xuất sạch hơn được chia ra theo các nhóm sau: *Giảm chất thải tại nơi phát sinh

Tin mới nhất

Trang