Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tommy tommy Thứ bảy, Tháng 5 6, 2017 - 21:26

Nghiên cứu an toàn mạng cục bộ không dây

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 141 | Loại file: PDF
 • 1
  Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  Trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi
  -----------------------------------------
  LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc
  Nghiªn cøu vÊn ®Ò an toµn
  m¹ng côc bé kh«ng d©y
  Ngµnh: Xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ng.
  M Sè:
  Ph¹M ThÞ Thanh Thñy
  Ngêi híng dÉn khoa häc: Ts. Ph¹m huy hoµng
  Hµ NéI 2006
 • 2
  Môc lôc
  Môc lôc
  2
  Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t
  6
  Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh 7
  Më ®Çu
  9
  ch¬ng 1: m¹NG CôC Bé KH¤NG D©Y wlan –
  NH÷NG VÊN §Ò TæNG QUAN.
  11
  1.1. Tæng quan m¹ng côc bé kh«ng d©y WLAN hä 802.11
  11
  1.1.1. KiÕn tróc m¹ng WLAN.
  1.1.2. C¸c thµnh phÇn WLAN.
  1.1.3. Ph¹m vi phñ sãng.
  1.1.4. B¨ng tÇn sö dông.
  14
  15
  19
  20
  1.1.4.1. B¨ng tÇn ISM.
  1.1.4.2. B¨ng tÇn UNII.
  20
  21
  1.1.5. C¸c chuÈn chÝnh trong hä 802.11
  22
  1.1.5.1. ChuÈn 802.11.
  22
  1.1.5.2. ChuÈn 802.11b.
  22
  1.1.5.3. ChuÈn 802.11a.
  22
  1.1.5.4. ChuÈn 802.11g
  23
  1.1.5.5. ChuÈn 802.11e
  23
  1.2. C¬ chÕ truy nhËp m«i trêng tÇng MAC 802.11.
  23
  1.2.1. Ph¬ng ph¸p truy nhËp c¬ së – chøc n¨ng phèi hîp
  ph©n t¸n DCF.
  25
  1.2.2. Ph¬ng ph¸p ®iÓu khiÓn truy nhËp m«i trêng: chøc
  n¨ng phèi hîp ®iÓm PCF.
  28
 • 3
  1.2.3. Ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn truy nhËp m«i trêng: chøc
  n¨ng phèi hîp lai HCF.
  28
  1.3. C¸c kü thuËt tÇng vËt lý 802.11.
  30
  1.3.1. Tr¶i phæ chuçi trùc tiÕp DSSS
  31
  1.3.2. §a ph©n chia tÇn sè trùc giao OFDM.
  31
  Ch¬ng 2: An toµn m¹ng WLAN – Nguy c¬ vµ gi¶i
  ph¸p.
  33
  2.1. Nh÷ng c¬ chÕ an toµn m¹ng WLAN.
  33
  2.1.1. §é tin cËy.
  35
  2.1.2. TÝnh toµn vÑn.
  36
  2.1.3. X¸c thùc.
  37
  2.1.3.1. X¸c thùc më vµ nh÷ng lç hæng.
  37
  2.1.3.2. X¸c thùc kho¸ chia sÎ vµ nh÷ng lç hæng.
  38
  2.1.3.3. X¸c thùc ®Þa chØ MAC vµ nh÷ng lç hæng.
  39
  2.1.4. TÝnh s½n sµng.
  39
  2.1.5. §iÒu khiÓn truy cËp.
  40
  2.1.6. M ho¸/Gi¶i m.
  40
  2.1.7. Qu¶n lý kho¸.
  40
  2.2. Nh÷ng mèi ®e däa an toµn WLAN vµ nh÷ng læ hæng an
  toµn.
  41
  2.2.1. TÊn c«ng thô ®éng.
  43
  2.2.2. TÊn c«ng chñ ®éng.
  47
  2.3. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn WLAN.
  59
  2.3.1. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý.
  59

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 23:54

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu an toàn mạng cục bộ không dây

1Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi ----------------------------------------- LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc Nghiªn cøu vÊn ®Ò an toµn m¹ng côc bé kh«ng d©y Ngµnh: Xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ng. M∙ Sè: Ph¹M ThÞ Thanh Thñy Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: Ts. Ph¹m huy hoµng Hµ NéI 2006

Tin mới nhất

Trang