Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Nghị định 109/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • M C L C
  A. M Đ U
  B. N I DUNG
  I. KHÁI NI M LIÊN QUAN
  II. Đ I T NG VÀ ĐI U KI N ÁP D NG ƯỢ
  1. Đ i t ng áp d ng ượ
  2. Đi u ki n áp d ng
  III. Đ I T NG Đ C MUA DOANH NGHI P ƯỢ ƯỢ
  IV. NGUYÊN T C BÁN
  V. TRÌNH T , TH T C BÁN
  1. V n đ xác đ nh giá tr doanh nghi p, x lý tài s n và các kho n n
  2. Ph ng th c bánươ
  3. Gi i quy t v n đ ng i lao đ ng khi bán ế ườ
  4. Chính sách c a nhà n c đ i v i doanh nghi p, ng i mua doanh ướ ườ
  nghi p
  5. M t s quy đ nh khác c a pháp lu t sau khi bán
  C. K T LU N
  1
 • A. M Đ U
  Hi n nay v i s phát tri n ngày càng nhanh c a n n kinh t th ế
  tr ng ườ
  cũng nh s tác đ ng c a n n kinh t trên th gi i. Vi c ngày càng hình ư ế ế
  thành nhi u các công ty, các doanh nghi p là v n đ h t s c nh y c m. Đ ế
  qu n lý n n kinh t , tránh đ c các r i ro đáng ti c x y ra, pháp lu t n c ta ế ượ ế ướ
  đã quy đ nh c th t ng lo i hình c th , trong đó có Ngh đ nh
  109/2008/NĐ-CP c a Chính ph v vi c bán, giao doanh nghi p 100% v n
  nhà n c. Sau đây em xin đi vào nghiên c u tìm hi u rõ h n v nh ng quy ướ ơ
  đ nh này.
  B. N I DUNG
  I. KHÁI NI M LIÊN QUAN
  Theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh 109/2008/NĐ-CP v vi c gi i thích
  t ng có gi i thích v bán doanh nghi p nh sau: ư
  - Bán doanh nghi p là bán toàn b hay b ph n doanh nghi p 100%
  v n nhà n c, công ty thành viên h ch toán đ c l p quy đ nh t i ướ
  kho n 1 và bán đ n v ph thu c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a ơ
  Ngh đ nh này là chuy n s h u có thu ti n c a toàn b doanh
  nghi p ho c b ph n doanh nghi p sang s h u t p th , cá nhân
  ho c pháp nhân khác.
  - Doanh nghi p 100% v n nhà n c, bao g m: Công ty nhà n c đ c ướ ướ
  l p, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà
  n c do B , c quan ngang B , UBND c p t nh là đ i di n ch s ướ ơ
  h u.
  II. Đ I T NG VÀ ĐI U KI N ÁP D NG ƯỢ
  2
 • 1. Đ i t ng áp d ng ượ
  Đi u 1 Ngh đ nh 109/2008/NĐ-CP v giao bán doanh nghi p
  100% v n nhà n c xác đ nh ph m vi đi u ch nh c a Ngh đ nh. Ngh đ nh ướ
  quy đ nh vi c bán doanh nghi p 100% v n nhà n c, công ty thành viên h ch ướ
  toán đ c l p và đ n v ph thu c doanh nghi p 100% v n nhà n c, công ty ơ ướ
  thành viên h ch toán đ c l p.
  - Doanh ngi p 100% v n nhà n c thu c di n bán, ướ bao g m: Công ty
  nhà n c đ c l p, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n ướ
  nhà n c do B , c quan ngang B , c quan Chính ph (goi chung là B ), ướ ơ ơ
  y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ng là đ i di n ch s ươ
  h u.
  Ví d: Nhà Xu t b n xây d ng thu c B Xây d ng ( theo danh m c doanh
  nghi p 100% v n nhà n c thu c B Xây d ng th c hi n s p x p giai đo n ướ ế
  2007-2010, ban hành kèm theo quy t đ nh s 1493/QĐ-TTg ngày 08/11/200ế 7).
  - Công ty thành viên h ch toán đ c l p thu c di n bán, bao g m: Công ty
  thành viên h ch toán đ c l p, công ty trách nhi m h u h n m t thành
  viên do t ng công ty nhà n c, công ty m thu c t ng công ty nhà ướ
  n c, t p doàn kinh t , công ty m trong mô hình công ty m -công ty ướ ế
  con làm ch s h u.
  Ví d: Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Bình Minh, công ty Xây
  d ng s 2 thu c t ng công ty Sài Gòn (theo danh m c doanh nghi p 100%
  v n
  nhà n c thu c UBND TP.HCM th c hi n s p x p giai đo n 2007-2010, ban ướ ế
  hành kèm theo QDD1057/QĐ-TTg).
  Công ty thành viên h ch toán đ c l p là đ n v thành viên do nhà n c ơ ướ
  quy t đ nh đ u t và thành l p. Đây là công ty do nhà n c n m gi toàn b ế ư ướ
  v n đi u l , có t cách pháp nhân, đ c t ng công ty phân c p h ch toán ư ượ
  riêng, t ch u trách nhi m v k t qu ho t đ ng kinh doanh, ch u trách nhi m ế
  trong ph m vi s v n c a mình. Th c ch t v n đi u l c a công ty thành
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2015 , 01:03

Mô tả tài liệu:

Nghị định 109/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hiện nay với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế thị trường cũng như sự tác động của nền kinh tế trên thế giới. Việc ngày càng hình thành nhiều các công ty, các doanh nghiệp là vấn đề hết sức nhạy cảm. Để quản lý nền kinh tế, tránh được các rủi ro đáng tiếc xảy ra, pháp luật nước ta đã quy định cụ thể từng loại hình cụ thể, trong đó có Nghị định 109/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Sau đây em xin đi vào nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về những quy định này. B. NỘI DUNG I. KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 109/2008/NĐ-CP về việc giải thích từ ngữ có giải thích về bán doanh nghiệp như sau: - Bán doanh nghiệp là bán toàn bộ hay bộ phạn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập quy định tại khoản 1 và bán đơn vị phụ thuộc quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này là chuyển sở hữu có thu tiền của toàn bộ doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp sang sở hữu tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác. - Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bao gồm: Công ty nhà nước độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 1. Đối tượng áp dụng Điều 1 Nghị định 109/2008/NĐ-CP về giao bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước xác định phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Nghị định quy định việc bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập và đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập. - Doanh ngiệp 100% vốn nhà nước thuộc diện bán, bao gồm: Công ty nhà nước độc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn

Tin mới nhất

Trang