Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:53

Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự Việt Nam

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 58 | Loại file: DOC
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  Lª ThÞ HuyÒn
  M Đ U
  1. Tính c p thi t c a vi c nghiên c u đ tài ế
  Quy n yêu c u ng i khác b i th ng thi t h i do hành vi sai trái c a ườ ườ
  ng i gây thi t h i (v tài s n, s c kh e…..) cho b n thân mình là m t quy nườ
  đ c áp d ng t n su t l n nh t trong các quy n v yêu c u b i th ngượ ườ
  thi t h i quy đ nh b i lu t dân s t i h i hi n đ i. T i Nh t, s v yêu
  c u đòi b i th ng thi t h i do hành vi sai trái (b i th ng thi t h i ngoài ườ ườ
  h p đ ng (BTTHNHĐ)) chi m 61% trong t ng s v vi c tranh ch p dân s . ế
  Con s này nói lên m c đ quan tr ng c a quy n yêu c u b i th ng thi t ườ
  h i do hành vi sai trái trong đ i s ng dân s .
  Khi nghiên c u v h th ng pháp lu t Dân s Vi t Nam Ông John
  Gillespie giáo s th nh gi ng c a Tr ng Đ i h c Lu t Deakin - m t trongư ườ
  nh ng tr ng Đ i h c Lu t danh ti ng c a Úc ườ ế đã nh n đ nh r ng: “Ng i ườ
  dân Vi t Nam không bi t đ n quy n yêu c u nhà s n xu t, nhà cung c p d ch ế ế
  v b i th ng thi t h i cho mình do hành vi sai trái c a nhà s n xu t nói ườ
  riêng quy n yêu c u ng i khác b i th ng thi t h i do hành vi sai trái ườ ườ
  c a ng i đó nói chung” ườ
  (1)
  .
  Vi t Nam quy n yêu c u b i th ng thi t h i do hành vi sai trái tuy ườ
  đã đ c lu t hóa t i B lu t dân s , t i ch ng ượ ươ Trách nhi m b i th ng ườ
  thi t h i ngoài h p đ ng (t Đi u 604 đ n 630 BLDS năm 2005) ế m t s
  văn b n pháp lu t d i BLDS khác. Tuy nhiên, v n đ xác đ nh năng l c ch ướ
  th trong trách nhi m BTTHNHĐ luôn luôn đ t ra cho các nhà làm lu t,
  nh ng ng i th a hành pháp lu t cũng nh các nhà nghiên c u lu t pháp ườ ư
  nh ng v n đ nan gi i khi ti p c n. ế
  .Xu t phát t đó tôi ch n đ tài: Năng l c b i th ng thi t h i ườ
  ngoài h p đ ng c a nhân theo pháp lu t dân s Vi t Nam” đ làm
  khoá lu n t t nghi p.
  1
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  Lª ThÞ HuyÒn
  (1) Theo bài: Quy n c a nhân trong th ng m i (dân s ) Vi t Nam: Phân tích d i ph ng pháp so sánh ươ ự ở ướ ươ )
  đăng trên t p chí Pháp lu t qu c t Đ i h c Stanford ( ế Stanford Journal of International Law) s 30 năm 1994 (30 Stan. J
  Int’l L. 325) t i các trang 347, 348 và 349
  2. Tình hình nghiên c u đ tài
  Hi n nay trên các di n đàn nghiên c u lu t pháp n c ta đã xu t hi n ướ
  khá nhi u các bài vi t, các công trình nghiên c u v Trách nhi m BTTHNHĐ, ế
  nh “nh ng v n đ c b n v trách nhi m BTTHNHĐ trong B lu t dân s ư ơ
  c a Ti n s Mai Anh… Tuy nhiên, đ i v i v n đ v “Năng l c ch th ế
  c a nhân trong BTTHNHĐ” theo quy đ nh c a pháp lu t dân s Vi t Nam
  thì còn khá khiêm t n trong v n đ nghiên c u chuyên sâu vàtính khoa h c
  th c ti n.
  3. M c đích, ph m vi nghiên c u c a đ tài
  Đ tài ch đi sâu nghiên c u quy đ nh v trách nhi m BTTHNHĐ mà c
  th “năng l c BTTHNHĐ c a nhân” không đi vào nghiên c u trách
  nhi m b i th ng theo h p đ ng năng l c BTTHNHĐ c a các ch th ườ
  khác.
  Đ tài h ng t i làm các quy đ nh c a pháp lu t v năng l c b i ướ
  th ng thi t h i c a cá nhân trong t ng tr ng h p c th . Trên c s đó đ aườ ườ ơ ư
  ra nh ng ki n ngh đ hoàn thi n các quy đ nh c a pháp lu t v v n đ này. ế
  4. Ph ng pháp nghiên c u đ tàiươ
  Đ tài nghiên c u d a trên c s ph ng pháp lu n c a ch nghĩa Mác ơ ươ
  - Lênin, t t ng H Chí Minh v nhà n c pháp lu t. K t h p gi a quanư ưở ướ ế
  đi m c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng Ch nghĩa duy v t l ch s . Quá
  trình nghiên c u đ tài tác gi đã s d ng nhi u ph ng pháp nghiên c u ươ
  nh : Ph ng pháp phân tích, t ng h p, ph ng pháp so sánh, ph ng phápư ươ ươ ươ
  ch ng minh.
  5. K t c u c a khóa lu nế
  Ngoài ph n m đ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, n i dung ế
  c a khóa lu n g m hai ch ng: ươ
  Ch ng 1: Khái quát v trách nhi m dân s ngoài h p đ ngươ
  2
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  Lª ThÞ HuyÒn
  Ch ng 2: Năng l c b i th ng thi t h i c a nhân theo B lu t dânươ ườ
  s Vi t Nam 2005
  CH NG IƯƠ
  KHÁI QUÁT V TRÁCH NHI M DÂN S NGOÀI H P Đ NG
  1.1.Khái ni m các đi u ki n phát sinh trách nhi m dân s ngoài h p
  đ ng
  1.1.1.Khái ni m trách nhi m dân s ngoài h p đ ng
  h i luôn luôn t ng hoà c a các m i quan h đa d ng ph c t p
  và c n đ n s đi u ch nh c a pháp lu t. Chính t s đa d ng và ph c t p c a ế
  các quan h h i nên yêu c u pháp lu t cũng c n m t c ch đi u ch nh ơ ế
  đa d ng phù h p, xu t phát t đây nhi u quan h pháp lu t đã ra đ i
  trong đó quan h v nghĩa v dân s . Trong quan h này khi ch th tham
  gia không th c hi n ho c th c hi n không đúng nghĩa v đã cam k t k c ế
  th c hi n không đúng nghĩa v do pháp lu t quy đ nh thì ph i gánh ch u v
  mình nh ng h u qu b t l i. H u qu b t l i này th hi n thông qua vi c
  gi i quy t “trách nhi m dân s gi a ng i quy n v i ng i nghĩa v ế ườ ườ
  đ c th c hi n theo nguyên t c bên hành vi vi ph m gây ra thi t h iượ
  s ph i b i th ng. ườ Theo T¹p chÝ d©n chñ ph¸p luËt cña T
  ph¸p, sè chuyªn ®Ò vÒ Bé luËt d©n sù ViÖt Nam 2005, t¹i phÇn
  thuËt ng÷ ph¸p luËt d©n sù cã ®a ra kh¸i niÖm vÒ tr¸ch nhiÖm
  d©n sù nh sau: “Trách nhi m dân s (theo nghĩa r ng) là các bi n pháp có
  tính c ng ch đ c áp d ng nh m khôi ph c l i tình tr ng ban đ u c a m tưỡ ế ượ
  quy n dân s b vi ph m. Tr¸ch nhiÖm d©n (theo nghĩa h p) các
  bi n pháp c ng ch áp d ng đ i v i ng i có hành vi vi ph m pháp lu t gây ưỡ ế ườ
  ra thi t h i cho ng i khác, ng i gây ra thi t h i ph i ch u trách nhi m kh c ườ ườ
  ph c nh ng h u qu x u x y ra b ng tài s n c a mình”.[tr. 249]
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:17

Mô tả tài liệu:

Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự Việt Nam

Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự Việt Nam

Tin mới nhất

Trang