Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 13:51
2 Tranthu Phuong Thứ tư, Tháng 4 4, 2018 - 11:08

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 75 | Loại file: DOC
 • L i m đ u
  Ho t đ ng ngân hàng trong n n kinh t th tr ng tác ế ườ
  đ ng m nh m t i đ i s ng con ng i h i. S ra đ i ườ
  phát tri n c a NHTM c v quy s l ng, ch t l ng các ượ ượ
  d ch v . Cho đ n nay ngành ngân hàng đóng m t vai trò h t s c ế ế
  quan tr ng trong n n kinh t v i s hình thành c a h th ng ngân ế
  hàng hai c p: NHTW NHTM. Bên c nh đó n n kinh t th ế
  tr ng phát tri n đã thúc đ y quá trình Doanh nghi p và phát tri nườ
  c a t t ng tác phong kinh doanh m i trong các ngân hàng ư ưở
  đ c th hi n b ng s có m t c a t t c các chi nhánh ngân hàngượ
  ngoài n c và ngân hàng liên doanh.ướ
  Trong các ho t đ ng c a ngân hàng, tín d ng ho t đ ng
  quan tr ng nh t, chi m t tr ng quan tr ng nh t trong t ng tài ế
  s n, t o thu nh p ti n lãi l n nh t cũng ho t đ ng mang l i
  nhi u r i ro nh t. v y đ m b o nâng cao ch t l ng tín ượ
  d ng luôn nhi m v m c tiêu hàng đ u c a các NHTM. Đ
  đ a ra đ c m t quy t đ nh tài tr , các ngân hàng ph i cân nh cư ượ ế
  k l ng, c l ng kh năng r i ro sinh l i d a trên quy ưỡ ướ ượ
  trình phân tích tín d ng. Phân tích tài chính là m t trong nh ng n i
  dung đó…
  Phân tích tài chính ý nghĩa đ c bi t quan tr ng trong vi c
  đánh giá s c m nh tài chính, kh năng t ch tài chính trong kinh
  doanh, nhu c u tài tr kh năng hoàn tr n c a khách hàng.
  Nh ng ho t đ ng này trong các NHTM v n còn nhi u b t c pư
  d n đ n hi u qu cho vay ch a cao. Chính l đó vi c ế ư
  nghiên c u tìm ra các gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng công ượ
  tác này góp ph n quy t đ nh t i hi u qu kinh doanh c a ngân ế
  1
 • hàng. Qua qúa trình th c t p t i NHCT thành ph Nam
  Đ nh:” Nâng cao ch t l ng phân tích tài chính đ i v i Doanh ượ
  nghi p vay v n t i chi nhánh Ngân hàng Công Th ng Thành ươ
  ph Nam Đ nh ” Cho chuyên đ th c t p t t nghi p c a mình v i
  mong mu n áp d ng nh ng ki n th c đã h c đ a ra m t s gi i ế ư
  pháp góp ph n nâng cao ch t l ng phân tích tài chính Doanh ượ
  nghi p vay v n t i ngân hàng.
  Trong ph m vi bài vi t này không tránh kh i nh ng thi u ế ế
  sót, em mong đ c s đóng góp c a th y. Em xin chân thành c mượ
  n th y.ơ
  2
 • Ch ng 1ươ
  Lý lu n chung v tín d ng ngân hàng và ho t đ ng phân tích
  tài chính đ i v i doanh nghi p vay v n
  1.1/T ng quan v tín d ng ngân hàng
  1.1.1/Khái ni m v ngân hàng th ng m i ươ
  Ngân hàng m t trong nh ng t ch c tài chính quan tr ng
  nh t c a n n kinh t .Nó l ch s hình thành phát tri n g n ế
  li n v i l ch s hình thành phát tri n c a n n s n xu t hàng
  hoá.Quá trình phát tri n c a n n kinh t là đi u li n và đ i h i s ế
  phát tri n c a ngân hàng.Và s phát tri n c a ngân hàng đã tr
  thành đ ng l c thúc đ y s phát tri n c a n n kinh t .Nhu c u ế
  phát tri n c a n n kinh t đã thúc đ y ho t đ ng c a ngân hàng ế
  không ng ng phát tri n t m c thô s cho đ n đa d ng ph cư ơ ế
  t p nh ngày nay.Tuỳ t ng qu c gia,lãnh th ,dân t c khác nhau ư
  mà lu t pháp và t p quán cũng khác nhau.T đó d n đ n m t cách ế
  nhìn nh n quan ni m v ngân hàng th ng m i khác ươ
  nhau.Riêng Vi t Nam,theo lu t các t ch c tín d ng c a n c ướ
  C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam:’Ngân hàng th ng m i ươ
  t ch c kinh t ho t đ ng kinh doanh trong lĩnh v c ti n t ế
  d ch v ngân hàng v i n i dung th ng xuyên nh n ti n g i ườ
  s d ng s ti n này đ c p tín d ng cung ng các d ch v
  thanh toán”.Nh ng theo cách hi u nào thì ngân hàng th ngư ươ
  m i m t t ch c kinh t ho t đ ng kinh doanh trong lĩnh v c ế
  ti n t v i hai n i dunh chính nh n ti n g i cho vay.Đây
  đi m đ c tr ng đ phân bi t ngân hàng th ng m i v i các lo i ư ươ
  hình ngân hàng và t ch c tín d ng khác.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 17:01

Mô tả tài liệu:

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định

Tin mới nhất

Trang