Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Một số vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công tác thanh tra nhà nước

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • M T S V N Đ XÂY D NG N N KINH T TH
  TR NG Đ NH H NG XÃ H I CH NGHĨA VÀƯỜ ƯỚ
  CÔNG TÁC THANH TRA NHÀ N CƯỚ
  PTS. HOÀNG NG C KIM
  Phó Giám đ c Trung tâm Thông tin - T li u ư
  H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh
  Tr i qua m t th i gian dài trăn tr tìm tòi v i không ít th t b i, đôi khi r t
  nghi t ngã, chúng ta đã xác đ nh đ c con đ ng phát tri n kinh t - h i c a ượ ườ ế
  đ t n c. S kh i s c c a n n kinh t sau th i kỳ kh ng ho ng, trì tr , nh ng ướ ế
  b c ti n ban đ u đáng khích l đang ch ng c cho tính đúng đ n c a đ ngướ ế ườ
  l i Đ ng ta đã l a ch n. Đó xây d ng n n kinh t hàng hoá nhi u thành ế
  ph n theo đ nh h ng h i ch nghĩa, v n hành theo c ch th tr ng s ướ ơ ế ườ
  qu n lý c a Nhà n c b ng pháp lu t, k ho ch, chính sách và các công c khác. ướ ế
  Quá trình đ i m i này mang tính cách m ng sâu s c, con đ ng đi lên ườ
  không d dàng đ y chông gai. đây, vai trò c a Nhà n c: ch đ o, đi u ướ
  ti t, ki m tra có ý nghĩa quy t đ nh đ đ t m c tiêu xã h i ch nghĩa. Ho t đ ngế ế
  c a Nhà n c ph i phù h p v i nh ng đ c tr ng, nh ng đi u ki n c th c a ướ ư
  đ t n c ta tuân theo nh ng quy lu t phát tri n khách quan c a n n kinh t ướ ế
  th tr ng. ườ
  I. N N KINH T TH TR NG M T S Đ C TR NG CH ƯỜ Ư
  Y U C A N N KINH T TH TR NG VI T NAM. ƯỜ
  1- M y v n đ v kinh t th tr ng ế ườ
  Trong quá trình phát tri n c a mình, h i loài ng i đã đi t m t n n ườ
  kinh t t nhiên, t cung, t c p. Khi s n xu t đã s phát tri n nh t đ nh, đãế
  ph n s n ph m d th a c a m i gia đình, b t c đ trao đ i, mua bán, loài ư ộ ộ
  ng i b c vào n n kinh t hàng hoá. Tuy nhiên, ch khi đ n th i kỳ ch nghĩaườ ướ ế ế
 • t b n, các hàng rào cát c phong ki n b phá b , s n xu t phát tri n cung c pư ế
  m t kh i l ng hàng hoá ngày càng l n thì n n kinh t th tr ng m i th c s ượ ế ườ
  hình thành phát tri n. ràng, kinh t th tr ng - kinh t hàng hoá s n ế ườ ế
  ph m c a c h i, nó là b c đi t t y u khách quan c a loài ng i g n v i s ướ ế ườ
  phát tri n c a s n xu t. không ph i giai đo n l ch s tr c ch nghĩa ướ
  h i, càng không ph i ch c a ch nghĩa t b n nh m t s ng i quan ni m. ư ư ườ
  Trong h i giai c p, nhi u giai c p t ng l p h i khác nhau,
  v i nh ng l i ích khác nhau thì n n kinh t hàng hoá không th thu n nh t. G n ế
  v i m i giai c p, m i t ng l p h i m t thành ph n kinh t nh ng đ c ế
  thù, quá trình phát tri n riêng. B i v y, n n kinh t th tr ng nhi u thành ế ườ
  ph n cũng m t t t y u khách quan c a l ch s . Đi u đó không ph thu c vào ế
  ý chí ch quan c a giai c p hay t ng l p nào.
  Tuy nhiên, ph m trù kinh t th tr ng, kinh t hàng hoá nhi u thành ph n ế ườ ế
  không ph i là ph m trù vĩnh vi n mà nó mang tính l ch s . Tr c h t, m i giai ướ ế
  đo n l ch s , m i ph ng th c s n xu t khác nhau, kinh t th tr ng nh ng ươ ế ườ
  đ c đi m riêng c a nó. Nh ng đ c đi m này b đi u ki n l ch s c th c a giai
  đo n đó, c a ph ng th c s n xu t đó quy đ nh. B i v y, nói đ n kinh t th ươ ế ế
  tr ng bao gi cũng ph i g n v i m t th ch , m t ch đ chính tr - h iườ ế ế
  nh t đ nh, không m t n n kinh t th tr ng chung cho m i h i, m i trình ế ườ
  đ phát tri n c a loài ng i. m i ch đ chính tr , giai c p th ng tr đ ng ườ ế
  c m quy n (c a giai c p đó) luôn s d ng kinh t th tr ng nh là m t ph ng ế ườ ư ươ
  ti n đ phát tri n kinh t - h i theo m c tiêu ph c v l i ích c a giai c p ế ụ ợ
  th ng tr . Ta có th nh n bi t đi u đó qua nh ng b ng ch ng l ch s . ế
  Trong h i phong ki n, th tr ng trao đ i, mua bán hàng hoá còn gi n ế ườ
  đ n b i s n xu t ch a cao. Th tr ng đó b h p trong ph m vi cát c c aơ ư ườ
  các lãnh chúa phong ki n.ế
  Th i kỳ đ u c a ch nghĩa t b n, khi ch nghĩa t b n còn t do c nh ư ư
  tranh thì th tr ng cũng mang đ y đ tính ch t t do c nh tranh đó. Các nhà ườ
 • lu n th i đó, tiêu bi u A.Smith đòi h i m t “th tr ng t do”, kêu g i Nhà ườ
  n c đ ng nhúng tay vào, “không c n k ho ch, không c n có quy t c, thướ ế
  tr ng s gi i đáp t t c ”. Đó là th i kỳ g n li n v i n n chính tr c ng hoà, v iườ
  Nhà n c dân ch t s n đang còn ph i đ ng đ u v i th l c quân ch chuyênướ ư ươ ế
  ch .ế
  Kinh t th tr ng ch u s tác đ ng, đi u hành c a Nhà n c th hi n ế ườ ướ
  trong n n th ng tr phát xít. đó, ho t đ ng c a n n kinh t ph i răm r p tuân ế
  theo m nh l nh c a Nhà n c trong m t c ch h t s c nghiêm ngh t. ướ ơ ế ế
  Trong l ch s , đ c bi t t sau chi n tranh th gi i l n th hai đ n nay, ế ế ế
  r t nhi u hình kinh t th tr ng khác nhau, tuỳ thu c vào ch đ chính tr ế ườ ế
  c a t ng n c, tuỳ thu c vào giai c p nào n m quy n trong đó. Song, nét n i ướ
  b t t t c các mô hình đó là s k t h p ch t ch gi a kinh t và chính tr , gi a ế ế
  kinh t v i dân t c, kinh t th tr ng bao gi cũng là n n kinh t th tr ng h nế ế ườ ế ườ
  h p, nhi u thành ph n v n đ ng, phát tri n không th thi u s can thi p ế
  c a Nhà n c. ướ
  Nh ng đi u khái quát trên đây cho th y vi c Đ ng ta đ nh ra đ ng l i ườ
  xây d ng m t n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n theo đ nh h ng h i ế ướ
  ch nghĩa, ho t đ ng theo c ch th tr ng s qu n c a Nhà n c ơ ế ườ ướ
  đúng v i quy lu t khách quan, phù h p v i t t y u l ch s . N n kinh t đó ph i ế ế
  đi lên t đi u ki n l ch s c th c a Vi t Nam, g n v i khoa h c, k thu t hi n
  đ i truy n th ng dân t c. S l a ch n đó không ph i do ý mu n ch quan
  c a ai đó cho thi n chí, mong mu n đi u t t lành. Đi u đó càng không
  ph i m t s chuy n h ng đi theo ch nghĩa t b n, xu t phát t quan đi m ướ ư
  cho r ng kinh t hàng hoá, kinh t th tr ng ch là c a ch nghĩa t b n. ế ế ườ ư
  2- M t s đ c tr ng c a n n kinh t th tr ng Vi t Nam hi n ư ế ườ
  nay.
  Khi nghiên c u v n n kinh t th tr ng và v n đ xây d ng n n kinh t ế ườ ế
  th tr ng c a Vi t Nam hi n nay th nêu nhi u đ c tr ng khác nhau tuỳ ườ ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015 , 09:40

Mô tả tài liệu:

Một số vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công tác thanh tra nhà nước

Trong quá trình phát triển của mình, xã hội loài người đã đi từ một nền kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp. Khi sản xuất đã có sự phát triển nhất định, đã có phần sản phẩm dư thừa của mỗi gia đình, bộ tộc để trao đổi, mua bán, loài người bước vào nền kinh tế hàng hoá. Tuy nhiên, chỉ khi đến thời kỳ chủ nghĩa tư bản, các hàng rào cát cứ phong kiến bị phá bỏ, sản xuất phát triển cung cấp một khối lượng hàng hoá ngày càng lớn thì nền kinh tế thị trường mới thực sự hình thành và phát triển. Rõ ràng, kinh tế thị trường - kinh tế hàng hoá là sản phẩm của cả xã hội, nó là bước đi tất yếu khách quan của loài người gắn với sự phát triển của sản xuất. Nó không phải là giai đoạn lịch sử trước chủ nghĩa xã hội, càng không phải chỉ của chủ nghĩa tư bản như một số người quan niệm. Trong xã hội có giai cấp, có nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, với những lợi ích khác nhau thì nền kinh tế hàng hoá không thể thuần nhất. Gắn với mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hội là một thành phần kinh tế có những đặc thù, có quá trình phát triển riêng. Bởi vậy, nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần cũng là một tất yếu khách quan của lịch sử. Điều đó không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của giai cấp hay tầng lớp nào. Tuy nhiên, phạm trù kinh tế thị trường, kinh tế hàng hoá nhiều thành phần không phải là phạm trù vĩnh viễn mà nó mang tính lịch sử. Trước hết, ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi phương thức sản xuất khác nhau, kinh tế thị trường có những đặc điểm riêng của nó. Những đặc điểm này bị điều kiện lịch sử cụ thể của giai đoạn đó, của phương thức sản xuất đó quy định. Bởi vậy, nói đến kinh tế thị trường bao giờ cũng phải gắn nó với một thể chế, một chế độ chính trị - xã hội nhất định, không có một nền kinh tế thị trường chung cho mọi xã hội, mọi trình độ phát triển của loài người. Ở mỗi chế độ chính trị, giai cấp thống trị và đảng cầm quyền (của giai cấp đó) luôn sử dụng kinh tế thị trường như là một phương tiện để phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu và phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị. Ta có thể nhận biết điều đó qua những bằng chứng lịch sử. Trong xã hội phong kiến, thị trường trao đổi, mua bán hàng hoá còn giản đơn bởi sản xuất chưa cao. Thị trường đó bị bó hẹp trong phạm vi cát cứ của các lãnh chúa phong kiến. Thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, khi chủ nghĩa tư bản còn là tự do cạnh tranh thì thị trường cũng mang đầy đủ tính chất tự do cạnh tranh đó. Các nhà lý luận thời đó, tiêu biểu là A.Smith đòi hỏi một “thị trường tự do”, kêu gọi Nhà nước đừng có nhúng tay vào, “không cần có kế hoạch, không cần có quy tắc, thị trường sẽ giải đáp tất cả”. Đó là thời kỳ gắn liền với nền chính trị cộng hoà, với Nhà nước dân chủ tư sản đang còn phải đương đầu với thế lực quân chủ chuyên chế. Kinh tế thị trường chịu sự tác động, điều hành của Nhà nước thể hiện rõ trong nền thống trị phát xít. Ở đó, hoạt động của nền kinh tế phải răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Nhà nước trong một cơ chế hết sức nghiêm nghặt. Trong lịch sử, đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, có rất nhiều mô hình kinh tế thị trường khác nhau, tuỳ thuộc vào chế độ chính trị của từng nước, tuỳ thuộc vào giai cấp nào nắm quyền ở trong đó. Song, nét nổi bật ở tất cả các mô hình đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế và chính trị, giữa kinh tế với dân tộc, kinh tế thị trường bao giờ cũng là nền kinh tế thị trường hỗn hợp, nhiều thành phần và nó vận động, phát triển không thể thiếu sự can thiệp của Nhà nước. Những điều khái quát trên đây cho thấy việc Đảng ta định ra đường lối xây dựng một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là đúng với quy luật khách quan, phù hợp với tất yếu lịch sử. Nền kinh tế đó phải đi lên từ điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, gắn với khoa học, kỹ thuật hiện đại và truyền thống dân tộc. Sự lựa chọn đó không phải do ý muốn chủ quan của ai đó cho dù có thiện chí, mong muốn điều tốt lành. Điều đó càng không phải là một sự chuyển hướng đi theo chủ nghĩa tư bản, xuất phát từ quan điểm cho rằng kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường chỉ là của chủ nghĩa tư bản. 2- Một số đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Khi nghiên cứu về nền kinh tế thị trường và vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay có thể nêu nhiều đặc trưng khác nhau tuỳ thuộc góc độ nghiên cứu. Ở đây, chúng tôi xin nêu một số đặc trưng cơ bản mà xét về nội dung, nó quan hệ nhiều đến công tác thanh tra của Nhà nước. - Đặc trưng thứ nhất: Nghiên cứu nền kinh tế thị trường của nhiều nước, đặc biệt là các nước đã và đang phát triển, chúng ta thấy ở đó đã có một lịch sử phát triển khá lâu. Nền kinh tế đó phát triển cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá với các thành phần kinh tế đã có sự trưởng thành nhất định qua một quá trình lâu dài (tới vài trăm năm ở các nước tư bản phát triển, chí ít cũng 4-5 thập kỷ ở các nước đang phát triển). Chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ, bước khởi đầu để xây dựng nền kinh tế thị trường từ một điểm xuất phát thấp, nền kinh tế hàng hoá chưa phát triển, sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên, tự cung, tự cấp thể hiện rất rõ ở những mặt sau: Một là, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, nguyên vật liệu, năng lượng, máy móc… không đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế nói chung và từng thành phần kinh tế nói riêng. Hai là, những năm qua, do sự đổi mới trong đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước ta, một số ngành, địa phương đã có được những yếu tố hiện đại, song đó mới là sự khởi đầu. Nhìn chung, sản xuất của chúng ta còn thủ công (100%), do đó năng suất thấp, khối lượng ít, chất lượng sản phẩm và tỷ suất hàng hoá thấp, không đáp ứng được nhu cầu trong nước và càng k

Tin mới nhất

Trang