Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:09
2 Hoàng Sơn Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 - 17:16
3 Hoàng Sơn Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 - 17:16

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động NQTM dưới góc độ PLCT ở Việt Nam

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 70 | Loại file: DOC
 • Nguy n Th Dung Kinh t 29G ế
  L I NÓI Đ U
  Theo đánh giá c a các chuyên gia, ph ng th c kinh doanh thông qua ươ
  hình NQTM m t c h i kinh doanh m i cho các doanh nghi p Vi t Nam, ơ
  nh t nh ng doanh nghi p tham v ng song ch a đ s c t n công vào các ư
  th tr ng l n nh M , Nh t, Châu Âu. Mô hình NQTM s giúp h xâm nh p ườ ư
  m t cách gián ti p vào các th tr ng này v i chi phí th p nh t. Tuy nhiên, tr ế ườ
  ng i đ i v i các doanh nghi p này chính là t tr c t i nay, do hình ướ
  NQTM không xu t hi n nhi u t i Vi t Nam, nên ph n l n các doanh
  nghi p s ph i t m m h c h i v y, h r t d tr thành n n nhân
  c a m t trái c a hình này nh b “nhái” nhãn hi u, ho c đ b o v quy n ư
  s h u đ i v i các m t kinh doanh c a mình nh ng quy đ nh trong
  h p đ ng NQTM vi ph m PLCT c a các qu c gia khác doanh nghi p
  ho t đ ng nh ng quy n. Chính th ngoài vi c quan m đ n ph m ượ ế ế
  ch t đ o đ c c a các đ i t ng mình trao quy n, các doanh nghi p c n ượ
  r t th n tr ng trong khâu làm h p đ ng đ tránh nh ng sai ph m không đáng
  có, tránh “t m” đi u ch nh c a PLCT c a các qu c gia này. V i mong mu n
  tìm hi u hành lang pháp cho ho t đ ng NQTM, đ c bi t là các quy đ nh
  pháp lu t v NQTM nh ng liên quan đ n các lĩnh v c lu t khác, trong đó ư ế
  bao g m Lu t c nh tranh, em đã quy t đ nh ch n đ tài: ế “M t s v n đ
  pháp lý v ho t đ ng NQTM d i góc đ PLCT Vi t Nam” ướ làm khoá lu n
  t t nghi p c a mình. Ngoài l i nói đ u, k t lu n, khoá lu n g m 3 ế
  ch ng:ươ
  - Ch ng 1: Khái quát v ho t đ ng NQTM và pháp lu t v NQTM.ươ
  - Ch ng 2: M t s v n đ pháp v ho t đ ng NQTM d i góc đươ ướ
  PLCT.
  - Ch ng 3: M t s ki n ngh nh m nâng cao hi u qu th c thi phápươ ế
  lu t v
  1
 • Nguy n Th Dung Kinh t 29G ế
  NQTM d i góc đ PLCT.ướ
  CH NG IƯƠ
  KHÁI QUÁT V HO T Đ NG NQTM VÀ PHÁP LU T V
  NQTM
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V HO T Đ NG NQTM
  1.1.1. Khái l c v l ch s hình thành phát tri n c a ho t đ ngượ ề ị
  NQTM
  trên th gi iế
  Trong nh ng năm qua NQTM (Franchise) đã phát tri n r t m nh m
  trên th gi i, nh ng đ i v i Vi t Nam thì đây v n là m t khái ni m còn nhi uế ư
  xa l .
  Đi tìm ngu n g c c a ho t đ ng này nhi u ý ki n khác nhau trong ế
  đó quan đi m cho r ng ho t đ ng NQTM b t đ u xu t hi n t n c M vào ướ
  kho ng nh ng năm 1850 l ph bi n h n c [11]. S phát tri n c a ế ơ
  NQTM tăng t c trong nh ng năm 30 c a th k XX, khi b t đ u ti n hành ế ế
  nh ng quy n các lo i hình khách s n bên đ ng qu c l dành cho khách điượ ườ
  ôtô. Nh ng năm 50 c a th k XX ch ng ki n s bùng n c a h th ng ế ế
  nh ng quy n cùng v i s phát tri n c a h th ng đ ng cao t c n i li nượ ườ
  các ti u bang c a Hoa Kỳ. H th ng các nhà hàng ăn nhanh, quán ăn r ti n và
  khách s n bên đ ng qu c l đua nhau m c lên. Năm 2000, NQTM chi m ườ ế
  kho ng 40% doanh thu bán l c a Hoa Kỳ [32]. Ch đ n nh ng năm 1980 ho t ế
  đ ng NQTM sau đó m i lan r ng di n ra m t cách m nh m các n c ướ
  khác [11], s lúc này các n c m i phát hi n đ c ti m năng đem l i ướ ượ
  l i nhu n cao c a lĩnh v c này.
  S phát tri n t c a NQTM đã d n t i s ra đ i c a Hi p h i
  Nh ng quy n qu c t IFA (International Franchise Association) vào nămượ ế
  1960, y ban Franchise th gi i (World Franchise Council WFC) năm 1994. ế
  S ra đ i c a IFA, WFC đã t o đi u ki n cho vi c phát tri n NQTM d n tr
  2
 • Nguy n Th Dung Kinh t 29G ế
  thành h th ng và ngày càng tr nên chuyên nghi p h n. B i v y mà hi n nay ơ
  kinh doanh theo ph ng th c NQTM đã có m t t i h u h t các châu l c, trongươ ế
  r t nhi u ngành ngh . Theo s li u c a phòng th ng m i M thì t năm ươ
  1974 đ n năm 2005 ế
  trung bình ch 5% s doanh nghi p nh thành theo hình nh ng quy n ượ
  kinh doanh t i M th t b i, trong khi con s này 30-65% cho các doanh
  nghi p không theo hình nh ng quy n. S phát tri n c a hình th c kinh ượ
  doanh này còn th hi n ngay vi c trong năm 2005 có t i 12/52 ti u bang c a
  M đ u lu t b t bu c b t kỳ công ty nào mu n tham gia vào th tr ng ườ
  ch ng khoán đ u ph i đăng nh ng quy n. Nh ng cái tên không h xa ượ
  l nh California, New York, Washington,…là m t trong s đó [12]. Hi n t i ư
  ho t đ ng NQTM di n ra ph bi n t i Châu Âu, B c M , Nh t B n đang ế
  ph n gia tăng các n c đang phát tri n [4]. Vi t Nam, phê Trung ướ
  Nguyên, Ph 24, bánh ng t Kinh Đô, hãng th i trang Foci (công ty d t may
  Nguyên Tâm), Công ty c ph n ki n trúc xây d ng Nhà Vui,… nh ngd ế
  v các doanh nghi p th c hi n ho t đ ng NQTM [14]. Tính đ n th i đi m ế
  năm 2004, Vi t Nam kho ng 70 th ng hi u áp d ng NQTM, v i t c đ ươ
  tăng tr ng c tính 15% - 20% / năm [42].ưở ướ
  T i M , lúc đ u NQTM đ c coi là nh ng tho thu n gi a các nhà s n ượ
  xu t, nh ng t ch c d ch v v i nh ng nhà kinh doanh đ c l p khác liên quan
  đ n vi c phân ph i s n ph m chính hình th c nh ng quy n phân ph iế ượ
  s n ph m sau này. Trong hình th c này BNhQ ch đ c s d ng nhãn hàng ượ
  hoá c a BNQ. d cho tr ng h p này Coca-Cola, hãng này đã th c hi n ườ
  bán Franchising l n đ u tiên cho nhà máy s n xu t v chai là Georgia vào năm
  1901. Phân ph i theo hình th c này, Coca-Cola đã gi m đ c đáng k chi phí ượ
  v n t i, b i thay v n chuy n nguyên c chai, gi đây Coca-Cola ch vi c
  v n chuy n n c ng t trong các thùng l n, khâu đóng chai s đ c th c hi n ướ ượ
  ngay t i c s s n xu t v chai, d i s ki m soát ch t ch c a Coca-Cola. ơ ướ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:56

Mô tả tài liệu:

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động NQTM dưới góc độ PLCT ở Việt Nam

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động NQTM dưới góc độ PLCT ở Việt Nam

Tin mới nhất

Trang