Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 9 29, 2016 - 05:07
2 Tran Thanh Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 22:30

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B T PHÁP Ư
  TR NG Đ I H C LU T HÀ N IƯỜ
  NGUY N TH DUNG
  KT29G
  M T S V N Đ PHÁPV HO T Đ NG NH NG ƯỢ
  QUY N TH NG M I D I GÓC Đ PHÁP LU T C NH ƯƠ ƯỚ
  TRANH VI T NAM
  Chuyên ngành: Pháp lu t kinh t ế
  KHOÁ LU N T T NGHI P
  Ng i h ng d n: Th c s Vũ Đ ng H i Y nườ ướ ế
  HÀ N I – 2008
 • M C L C
  L I NÓI Đ U .................................................................................................1
  CH NG I: KHÁI QUÁT V HO T Đ NG NH NG ƯƠ ƯỢ
  QUY N TH NG M I VÀ PHÁP LU T V NH NG ƯƠ ƯỢ
  QUY N TH NG M I ƯƠ ...............................................................................2
  1.1. Khái quát chung v ho t đ ng nh ng quy n th ng m i ượ ươ ....................2
  1.1.1. Khái l c v l ch s hình thành và phát tri n c a ho t đ ng ượ
  nh ng quy n th ng m i trên th gi iượ ươ ế ........................................................2
  1.1.2. Khái ni m và đ c đi m c a ho t đ ng nh ng quy n th ng m i ượ ươ 4
  a. Khái ni m nh ng quy n th ng m i ượ ươ ..................................................4
  b. Đ c đi m c a nh ng quy n th ng m i ượ ươ ...........................................6
  1.1.3. Đánh giá v mô hình kinh doanh theo ph ng th c nh ng ươ ượ
  quy n th ng m i ươ ...........................................................................................8
  a. Đ i v i bên nh ng quy n ượ ....................................................................8
  b. Đ i v i bên nh n quy n .......................................................................11
  c. Đ i v i n n kinh t th tr ng ế ườ ............................................................14
  1.2. Khái quát v pháp lu t v nh ng quy n th ng m i ượ ươ .........................16
  1.2.1. Khái ni m và vai trò c a pháp lu t v nh ng quy n th ng m i ượ ươ 16
  1.2.2. M i quan h gi a pháp lu t v nh ng quy n th ng m i và pháp ượ ươ
  lu t c nh tranh ...............................................................................................18
  CH NG II: M T S V N Đ PHÁP LÝ V HO T Đ NG ƯƠ
  NH NG QUY N TH NG M I D I GÓC Đ PHÁP LU T ƯỢ ƯƠ ƯỚ
  C NH TRANH ..............................................................................................22
  2.1. Nh ng quy n th ng m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh m t sượ ươ ướ
  n c trên th gi iướ ế ..........................................................................................22
  2.1.1. Nh ng quy n th ng m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh c a ượ ươ ướ
  Liên minh Châu Âu EU...................................................................................24
  2.1.2. Nh ng quy n th ng m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh Mượ ươ ướ 31
  2.2. Th c tr ng pháp lu t v nh ng quy n th ng m i d i góc đ pháp ượ ươ ướ
  lu t c nh tranh Vi t Nam ...........................................................................34
 • 2.2.1. Khái l c s hình thành và phát tri n c a pháp lu t c nh tranhượ
  Vi t Nam ...................................................................................................34
  2.2.2. Nh ng n i dung c b n c a pháp lu t v nh ng quy n th ng ơ ượ ươ
  m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh Vi t Nam ướ ...................................36
  a. Đ i v i các tho thu n h n ch c nh tranh ế .....................................36
  b. Đ i v i hành vi l m d ng v trí th ng lĩnh, v trí đ c quy n ............44
  CH NG III: M T S KI N NGH NH M NÂNG CAO HI U ƯƠ
  QU TH C THI PHÁP LU T V NH NG QUY N TH NG ƯỢ ƯƠ
  M I D I GÓC Đ PHÁP LU T C NH TRANH VI T NAM ƯỚ ...49
  3.1. Quan đi m đ xu t ki n ngh nh m hoàn thi n và nâng cao hi u qu th c ế
  thi pháp lu t nh ng quy n th ng m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh ượ ươ ướ 49
  3.1.1. Tình hình th c t ế...............................................................................49
  3.1.2. Yêu c u c a vi c hoàn thi n pháp lu t v nh ng quy n th ng ượ ươ
  m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh ướ ......................................................51
  3.2. Nh ng gi i pháp c b n nh m hoàn thi n và nâng cao hi u qu th c ơ
  thi pháp lu t v nh ng quy n th ng m i d i góc đ pháp lu t c nh tranh ượ ươ ướ
  Vi t Nam .....................................................................................................52
  3.2.1. Nh ng gi i pháp v phía Nhà n c ướ .................................................52
  a. Ti p t c hoàn thi n pháp lu t v nh ng quy n th ng m i và phápế ượ ươ
  lu t c nh tranh ..........................................................................................52
  b. Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a b máy th c thi pháp lu t v
  nh ng quy n th ng m i và pháp lu t c nh tranhượ ươ ..............................57
  c. Tăng c ng công tác tuyên truy n và ph bi n pháp lu t v nh ng ườ ế ượ
  quy n th ng m i cũng nh pháp lu t c nh tranh ươ ư .................................59
  3.2.2.Nh ng gi i pháp đ i v i các bên tham gia h p đ ng nh ng ượ
  quy n th ng m i ươ .......................................................................................60
  a. Tìm hi u k pháp lu t v nh ng quy n th ng m i, pháp lu t c nh ượ ươ
  tranh tr c khi ký k t h p đ ngướ ế .............................................................60
  b. Thành l p hi p h i v nh ng quy n th ng m i c a Vi t Nam ượ ươ ....61
  K T LU N ....................................................................................................64

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:57

Mô tả tài liệu:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B T PHÁPỘ Ụ Ạ Ộ ƯTR NG Đ I H C LU T HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ậ ỘNGUY N TH DUNGỄ ỊKT29GM T S V N Đ PHÁP LÝ V HO T Đ NG NH NGỘ Ố Ấ Ề Ề Ạ Ộ ƯỢQUY N TH NG M I D I GÓC Đ PHÁP LU T C NHỀ ƯƠ Ạ ƯỚ Ộ Ậ ẠTRANH VI T NAMỞ ỆChuyên ngành: Pháp lu t kinh tậ ếKHOÁ LU N T T NGHI PẬ Ố ỆNg i h ng d n: Th c s Vũ Đ ng H i Y nườ ướ ẫ ạ ỹ ặ ả ếHÀ N I – 2008Ộ

Tin mới nhất

Trang