Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:51
2 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 9 29, 2016 - 05:04
3 tran danh Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 00:57

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 70 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  Đ u t m t nh v c quan tr ng trong chi n l c phát tri n kinh t ư ế ượ ế
  c a m i qu c gia. Nh t là trong giai đo n hi n nay, khi mà m c tiêu phát tri n
  kinh t tr ng tâm, xây d ng Đ ng là then ch t đ c đ t lên hàng đ u, cùngế ượ
  v i s c nh tranh gay g t gi a các qu c gia, v n đ là làm sao đ thu hút đ u
  t , đ c bi t FDI phát huy m i ti m l c trong ngoài n c v n đư ướ
  s ng còn. Nh n th c vai t c a FDI, t t c các n c trên th gi i đ u ướ ế
  nghiên c u đ đ ra m t ch đ pháp v FDI cho phù h p. Nhà n c v i ế ướ
  vai trò thi t k qu n m i m t c a đ i s ng xã h i đã s d ng pháp lu tế ế
  - m t công c r t h u hi u đ th ng nh t đ nh h ng cho ho t đ ng FDI. ụ ấ ướ
  M t môi tr ng đ u t h p d n ngoài các y u t kinh t còn các y u t ườ ư ế ế ế
  chính tr , pháp lu t ph i n đ nh đ ng b . th , pháp lu t đóng m t vai ả ổ ế
  trò r t quan tr ng trong các ho t đ ng FDI, công c thi t y u tiên quy t ế ế ế
  cho ho t đ ng này di n ra có hi u qu .
  Vi t Nam sau th i kỳ c i cách m c a, cùng nh ng đ i m i căn b n
  trong nh n th c đ ng l i chính sách ĐTNN nh t FDI đã đ t đ c ườ ượ
  nhi u thành tích. Lu t Đ u t năm 2005 ra đ i đúng lúc v i nh ng quy đ nh ư
  v FDI h p d n cùng m t th tr ng đ u t giàu ti m năng đã đ y nhanh t c ườ ư
  đ phát tri n đ t n c. Đ ng th i v i đ ng l i đ i ngo i c a Nhà n c ta ướ ườ ướ
  đa ph ng hóa, đa d ng hóa trong các quan h , h i nh p v i c ng đ ngươ
  qu c t trên c s gi v ng đ c l p ch quy n, ý chí t l c t c ng, nh ế ơ ườ
  m t ph n ngo i l c đ h tr cho n i l c phát huy. Vì th , ngoài vi c ph i có ế
  các bi n pháp b o đ m FDI, nhà n c cũng ph i dành cho FDI nh ng u đãi, ướ ư
  khuy n khích nh m t n d ng m i ngu n l c bên ngoài, góp ph n phát tri nế
  kinh t h i, s nghi p dân giàu, n c m nh, h i công b ng dân chế ướ
  văn minh…
  Tuy v y trên th c t , ngu n FDI n c ta hi n nay v n ch a đáp ng ế ướ ư
  đ c nhu c u xây d ng đ t n c h i nh p qu c t cũng nh ch a t ngượ ướ ế ư ư ươ
  x ng v i ti m l c v thu hút FDI c a Vi t Nam. Ph i chăng nh ng bi n pháp
  1
 • b o đ m khuy n khích FDI c a nhà n c ta v n ch a th c s h p d n, ế ướ ư
  ch a lôi kéo các nhà ĐTNN, ch a t o ra đ c m t sân ch i bình đ ng v nư ư ượ ơ
  còn phân bi t đ i x đ u t trong n c ĐTNN, đ c bi t FDI? Đây ư ướ
  cũng chính là do em ch n đ tài “M t s v n đ lu n th c ti n v
  các bi n pháp b o đ m khuy n khích đ u t tr c ti p n c ngoài t i ế ư ế ướ
  Vi t Nam” nh m đánh giá s phát tri n c a pháp lu t Vi t Nam trong các quy
  đ nh v nh ng bi n pháp b o đ m và khuy n khích FDI t i Vi t Nam, qua đó ế
  đ xu t nh ng gi i pháp, ki n ngh nh m làm cho ho t đ ng này đ t đ c ế ượ
  hi u qu cao h n. ơ
  Trong khóa lu n này, tác gi h ng t i nghiên c u m t cách c b n vướ ơ
  s hình thành, phát tri n c a các bi n pháp b o đ m khuy n khích FDI ế
  th c tr ng FDI t i Vi t Nam.Phân tích c s khách quan: bao g m c s lý ơ ơ
  lu n c s th c ti n c a các ho t đ ng FDI trong nh ng năm qua. Nh n ơ
  th c th c tr ng gi i pháp c n thi t thúc đ y s phát tri n kinh t đ t ế ế
  n c.ướ
  Đ i t ng và ph m vi nghiên c u c a Khóa lu n là: ượ
  - Nghiên c u c s pháp c a các bi n pháp b o đ m khuy n khích ơ ế
  FDI trong khuôn kh các quy đ nh c a Vi t Nam các cam k t qu c t ế ế
  Vi t Nam là thành viên.
  - Nghiên c u th c tr ng gi i pháp v các bi n pháp nh m thu hút FDI
  t i Vi t Nam.
  V i đ i t ng nghiên c u ph m vi nghiên c u nh v y, ph ng ượ ư ươ
  pháp nghiên c u ch đ o đ c tác gi s d ng trong Khóa lu n các ượ
  ph ng pháp t ng h p, phân tích, so sánh d a trên c s lu n c a chươ ơ
  nghĩa duy v t bi n ch ngch nghĩa duy v t l ch s . Trong quá trình nghiên
  c u, còn s d ng các s li u v phát tri n kinh t s li u v phát tri n ế
  FDI cũng nh các s ki n mang tính l ch s cho b c ngo t phát tri n kinh tư ướ ế
  c a Vi t Nam.
  2
 • V ý nghĩa khoa h c th c ti n, Khóa lu n s làm h n m t s v n ơ
  đ lu n th c ti n c a các bi n pháp b o đ m khuy n khích FDI. ế
  Giúp chúng ta hi u h n n a v b o đ m khuy n khích FDI t i Vi t Nam, ơ ế
  th y đu c th c tr ng thu hút s d ng FDI c a n c nhà, qua đó s cho ướ
  m t cái nhìn đúng đ n, t ng th v tình hình kinh t và đ ra chi n l c thích ế ế ượ
  h p v FDI trong th i gian t i.
  Khóa lu n còn nêu lên m t s v n đ đ t ra, ch ra m i liên h tác
  đ ng qua l i c a các bi n pháp b o đ m khuy n khích FDI v i th c tr ng ế
  FDI Vi t Nam, t đó đ a ra ý ki n đ xu t nh ng vi c c n thi t ph i ư ế ế
  làm trong th i gian t i nh m đ y m nh vi c thu hút FDI, đ a đ t n c phát ư ướ
  tri n.
  Trên c s đó, ngoài ph n M c l c, L i nói đ u, K t lu n, Danh m cơ ế
  tài li u tham kh o, n i dung chính c a Khóa lu n g m có 3 ch ng ươ
  Ch ng Iươ : Nh ng v n đ lu n chung v các bi n pháp b o đ m
  khuy n khích FDIế
  Ch ng II:ươ Th c tr ng c a pháp lu t Vi t Nam v các bi n pháp b o
  đ m và khuy n khích FDI. ế
  Ch ng III: ươ Tình hình đ u t FDI t i Vi t Nam trong nh ng năm g n ư
  đây, ph ng h ng gi i pháp ki n ngh nh m thu hút FDI t i Vi t Namươ ướ ế
  trong th i gian t i.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:21

Mô tả tài liệu:

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Tin mới nhất

Trang