Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Một số nhận xét ghi học bạ tiểu học theo thông tư 30

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • M t s nh n xét ghi h c b ti u h c theo thông t 30 ư
  I. Các môn h c và ho t đ ng giáo d c:
  C t nh n xét:
  1) Đ i v i h c sinh n i b t, có ti n b : ế
  * Ghi đi m n i b t v s ti n b ho c năng khi u c a h c sinh trong h c kì I ng v i ế ế
  môn h c. Ví d :
  + Môn Ti ng Vi t:ế
  - Đ c khá l u loát ; ch vi t còn y u c n rèn vi t nhi u h n; n m v ng ki n th c đ ư ế ế ế ơ ế
  áp d ng th c hành khá t t. Bi t dùng t đ t câu. ế
  - Đ c ch trôi ch y và di n c m, ch vi t đúng và đ p. ế
  - Đ c t t, có nhi u sáng t o trong bài văn.
  - Đ c to, rõ ràng h n so v i đ u năm, ch vi t đ p, đ u nét. ơ ế
  - H c có ti n b , đã kh c ph c đ c l i phát âm r/d…. ế ượ
  - Vi t đ c câu có đ thành ph n, di n đ t đ c ý c a mình.ế ượ ượ
  - Ch vi t có ti n b h n so v i đ u năm h c. Đ c l u loát, di n c m ( đ i v i l p 4,5 ế ế ơ ư
  )
  - Vi t có ti n b nhi u, nh t là đã vi t đúng đ cao con ch .ế ế ế
  - Đ c bài l u loát, di n c m. Có năng khi u làm văn. ư ế
  - V n t phong phú, vi t câu có đ thành ph n. ế
  - K chuy n t nhiên, có ti n b nhi u trong vi t chính t . ế ế
  + Môn Toán:
  - N m v ng ki n th c và áp d ng th c hành t t . C n b i d ng thêm toán có l i văn. ế ưỡ
  - N m v ng ki n th c. K năng tính toán t t. ế
  - Có sáng t o trong gi i toán có l i văn và tính nhanh.
  - Th c hi n thành th o các phép tính, có năng khi u v tính nhanh. ế
  - Có năng khi u v gi i toán có y u t nh h c.ế ế
  - Có ti n b h n trong th c hi n phép tính chia.ế ơ
  - Có ti n b h n v đ c và vi t s ( l p 1 )ế ơ ế
  - Có ti n b nhi u trong th c hi n phép tính c ng, tr . ( l p 1,2 )ế
  + Môn khoa h c, L ch s và Đ a lí:
  D a vào chu n ki n th c k năng cùng v i bài ki m tra đ nh n xét. Ví d : ế
  - Chăm h c. Tích c c phát bi u xây d ng bài.
  - Chăm h c. Ti p thu bài nhanh. H c bài mau thu c. ế
  - Có ti n b trong tr l i câu h i.ế
  - H c có ti n b , có chú ý nghe gi ng h n so v i đ u năm. ế ơ
  - Tích c c, ch đ ng ti p thu bài h c. ế
  - N m đ c ki n th c, k năng c b n c a môn h c. ượ ế ơ
  + Môn Ngo i ng :
  - Có tinh th n h c t p nh ng kĩ năng ti p thu ki n th c còn h n ch ư ế ế ế
  - Có thái đ h c t p tích c c, ki n th c ti p thu có ti n b . ế ế ế
  - Ki n th c ti p thu còn h n ch ,k năng v n d ng đ giao ti p còn ch mế ế ế ế
  - Có thái đ h c t p tích c c,ki n th c ti p thu bi t v n d ng,k năng s d ng vào giao ế ế ế
  ti p t ng đ i t t.ế ươ
  - Ti p thu ki n th c t t, k năng s d ng ngôn ng trong các ho t đ ng t t.ế ế
  + Môn Đ o đ c:
  D a vào m c tiêu chu n KTKN t ng kh i l p mà th y cô ghi cho phù h p.
  - Bi t l phép, vâng l i th y giáo, cô giáo.ế
  - Ngoan ngoãn, yêu th ng, chăm sóc ông bà.ươ
 • - Th c hi n t t nh ng hành vi đ o đ c đã h c.
  - Bi t áp d ng các n i dung bài h c vào th c ti n.ế
  - Th c hi n t t nh ng hành vi đ o đ c đã h c.
  - Bi t áp d ng các hành vi đ o đ c vào th c ti n.ế
  + Môn TNXH:
  D a vào m c ti u chu n KTKN t ng kh i l p mà th y cô ghi cho phù h p.
  - Chăm h c, ti p thu bài nhanh. ế
  - Hoàn thành n i dung các bài h c HKI.
  - Bi t gi v sinh và phòng b nh cho mình và ng i khác.ế ườ
  + Môn Th công / Kĩ thu t:
  - Bi t g p đ c các đ v t, con v t theo m u.ế ượ
  - Có năng khi u v g p gi y.ế
  - R t khéo tay trong g p gi y.
  - N m đ c ki n th c, k năng c b n c a môn h c. ượ ế ơ
  - V n d ng t t các ki n th c vào trong th c hành. ế
  - Bi t v n d ng các ki n th c đ m đ c s n ph m yêu thích.ế ế ượ
  - Hoàn thành s n ph m đ t yêu c u.
  + Môn Th d c:
  T p h p đ c theo hàng d c và bi t cách dàn hàng ượ ế .
  Th c hi n đ c các t th c a tay khi t p Rèn luy n t th c b n. ượ ư ế ư ế ơ
  Th c hi n đ c các t th c a chân và thân ng i khi t p Rèn luy n t th c b n. ượ ư ế ườ ư ế ơ
  Bi t cách ch i và tham gia đ c các Trò ch i.ế ơ ượ ơ
  T p h p đúng hàng d c và đi m s đúng.
  Bi t cách ch i, tham gia đ c các Trò ch i và ch i đúng lu t.ế ơ ượ ơ ơ
  Th c hi n đ c bài Th d c phát tri n chung ượ
  Hoàn thi n bài Th d c phát tri n chung
  Th c hi n đ ng nghiêm, ngh và quay ph i, quay trái đúng h ng. ướ
  Gi đ c thăng b ng khi làm đ ng tác ki ng gót và đ a 1 chân sang ngang. ượ ư
  Tham gia đ c vào các trò ch i. Ch i đúng lu t c a trò ch i.ượ ơ ơ ơ
  Bi t h p tác v i b n trong khi ch i.ế ơ
  Sáng t o, linh ho t trong khi ch i. ơ
  Th c hi n các đ ng tác theo đúng nh p hô.
  Thu c bài Th d c phát tri n chung.
  Th c hi n bài Th d c phát tri n chung nh p nhàng và đúng nh p hô.
  Tích c c t p luy n, đoàn k t, k lu t, tr t t . ế
  X p hàng và t th đ ng nghiêm, ngh đúng.ế ư ế
  Th c hi n đ c nh ng đ ng tác Đ i hình đ i ngũ. ượ
  Bi t chào, báo cáo và xin phép khi ra vào l p.ế
  Th c hi n đ c đi th ng theo nh p. ượ ườ
  Bi t cách ch i và tham gia đ c Trò ch i.ế ơ ượ ơ
  Bi t cách đi th ng theo hàng d c.ế ườ
  Th c hi n đ c các đ ng tác Th d c rèn luy n t th c b n. ượ ư ế ơ
  Tích c c tham gia t p luy n.
  Th c hi n đ c các bài t p rèn luy n k năng v n đ ng c b n. ượ ơ
  Th c hi n đ c nh ng bài t p ph i h p và khéo léo. ượ
  Tham gia đ c các trò ch i đúng lu t.ượ ơ
  Tích c c, sáng t o trong khi ch i. ơ
  T p h p đúng hàng d c, đi m s chính xác và bi t cách dàn hàng, d n hàng theo hàng ế
  d c.
  Bi t cách t p h p hàng ngang, cách dóng hàng và đi m s theo hàng ngang.ế
 • Đ ng nghiêm, ngh đúng. Th c hi n quay ph i, trái đúng.
  Th c hi n đ c đi chuy n h ng ph i, trái. ượ ướ
  Th c hi n đ c các bài Rèn luy n k năng v n đ ng c b n. ượ ơ
  Linh ho t, sáng t o trong h c t p.
  Th c hi n đ y đ các bài t p trên l p.
  Tích c c và siêng năng t p luy n.
  Th c hi n đúng các đ ng tác c bài Th d c phát tri n chung v i hoa ho c c .
  H p tác, đoàn k t v i b n trong khi ch i. ế ơ
  Linh ho t, sáng t o trong khi ch i các Trò ch i. ơ ơ
  Th c hi n các đ ng tác c a Bài th d c đúng ph ng h ng và biên đ . ươ ướ
  Ph i h p nh p nhàng các b ph n c th khi t p luy n. ơ
  Hoàn thành các đ ng tác, bài t p, k thu t các môn h c.
  B c đ u bi t ng d ng m t s đ ng tác vào ho t đ ng và t p luy n.ướ ế
  Th c hi n đ l ng v n đ ng c a nh ng bài t p, đ ng tác m i h c. ượ
  Th c hi n đ c m t s bài t p c a môn Th thao t ch n. ượ
  B c đ u bi t ph i h p các đ ng tác ném bóng đi xa ho c trúng đích.ướ ế
  T t ch c đ c nhóm ch i Trò ch i. ượ ơ ơ
  Th c hi n các đ ng tác đúng ph ng h ng và biên đ . ươ ướ
  Đi u khi n đ c ch i trò ch i đ n gi n trong nhóm. ượ ơ ơ ơ
  V n d ng đ c m t s đ ng tác vào ho t đ ng h c t p và sinh ho t. ượ
  T ch c đ c nhóm ch i trò ch i và h ng d n đ c nh ng trò ch i đ n gi n. ượ ơ ơ ướ ượ ơ ơ
  2) Đ i v i h c sinh còn h n ch c a môn h c: ế
  * Giáo viên ghi nh ng n i dung ch a hoàn thành c a môn h c c n đ c kh c ph c. ư ượ
  VD:
  - Đ c ch a l u loát , c n rèn đ c nhi u h n ; ch vi t còn y u ư ư ơ ế ế
  - Th c hi n nhân – chia còn y u c n c g ng theo dõi. ế
  - C n b i d ng thêm gi i toán có l i văn. ưỡ
  C t đi m KTĐK:
  - Ghi đi m KTĐK cu i HKI đ i v i nh ng môn h c đánh giá b ng đi m s .
  II. Các năng l c:
  Đánh d u x vào ô Đ t ho c Ch a đ t. N u đánh d u x vào ô Đ t thì các năng l c T ư ế
  ph c v , t qu n; Giao ti p, h p tác; T h c và gi i quy t v n đ không có h n ch . ế ế ế
  * T ph c v , t qu n: G i ý
  - Ch p hành n i qui l p h c, t hoàn thành công vi c đ c giao. ượ
  - Qu n áo, đ u tóc luôn g n gàng s ch s .
  - Bi t gi gìn v sinh thân th , ăn, m c h p v sinh.ế
  - B trí th i gian h c t p, sinh ho t nhà phù h p.
  - Chu n b t t đ dùng h c t p khi đ n l p. ế
  * Giao ti p, h p tác: G i ýế
  - M nh d n trong giao ti p, bi t trình bày ý ki n c a mình tr c đám đông. ế ế ế ướ
  - Bi t l ng nghe ng i khác, bi t chia s giúp đ v i b n bè.ế ườ ế
  - Bi t chia s v i m i ng i, ng x thân thi n.ế ườ
  - Trình bày rõ ràng, ng n g n; nói đúng n i dung c n trao đ i.
  * T h c và gi i quy t v n đ : ế
  - Có kh năng t th c hi n nhi m v h c cá nhân trên l p.
  - Bi t ph i h p v i b n khi làm vi c trong nhóm, l p.ế
  - Bi t chia s k t qu h c t p v i b n, v i c nhóm.ế ế
  - Bi t tìm ki m s tr giúp k p th i c a b n bè, th y cô ho c ng i khác.ế ế ườ
  - Bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ gi i quy t nhi m v trong h c t p, trong cu c ế ế
  s ng.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 00:29

Mô tả tài liệu:

Một số nhận xét ghi học bạ tiểu học theo thông tư 30

Một số nhận xét ghi học bạ tiểu học theo thông tư 30

Tin mới nhất

Trang