Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trương Thị Mai TRI THUC TRE GROUP Thứ năm, Tháng 9 7, 2017 - 09:39
2 Hà Nguyễn Thứ năm, Tháng 12 21, 2017 - 09:54
3 nguyen nhat Thứ ba, Tháng 2 6, 2018 - 15:50
4 Cưới Nữ Trang Thứ ba, Tháng 5 29, 2018 - 13:59
5 KIEN BÙI Thứ ba, Tháng 1 29, 2019 - 09:28
6 Nguyen Nha Thứ bảy, Tháng 2 2, 2019 - 10:11

Một số mẫu hợp đồng quảng cáo dịch vụ google Adwords

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 188
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Công Ty C Ph n Truy n Thông B t Đ ng S n
  Tr nh Gia
  Đ a ch : 77/460, Kh ng Đình, Thanh Xuân, Hà N i ươ
  Tel: 043.557.8058
  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c L p - T Do - H nh Phúc
  Hà N i, ngày … tháng … năm 2012
  H P Đ NG QU NG CÁO TRÊN GOOGLE
  S : GG10/12/HDKT
  Các bên tham gia.
  (Bên A):
  Ng i đ i di n: ườ
  Ch c v :
  Đ a ch :
  Đi n tho i: Fax:
  Mã s thu : ế
  Email: Website:
  (Bên B): Công Ty C Ph n Truy n Thông B t Đ ng S n Tr nh Gia
  Ng i đ i di n:ườ
  Ch c v :
  Đ a ch : S 77/460, Kh ng Đình, Thanh Xuân, Hà N i ươ
  Đi n tho i: 043.557.8058 Fax:
  S tài kho n: 0021001746954 M t i: Ngân hàng công th ng Vi t Nam (VCB) ươ
  Mã s thu : ế 0104353948
  Email: Website:
  Sau khi bàn b c, hai bên th ng nh t ký k t h p đ ng qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr v i ế
  các đi u kho n sau:
  ĐI U 1 . N I DUNG
  1.1 Bên A yêu c u qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr cho site sau:
  V i t khoá nh sau ư :
  1.2 Các t khoá trên n m v trí:
  1.3 Qu ng cáo này có giá tr trong vòng tháng.
  1.4 Bên A trách nhi m đóng phí qu ng cáo trên Google theo thông báo c a bên B. Tr ng h p ườ
  bên A không đóng phí qu ng cáo trên Google đúng h n, thì bên B quy n t m ng ng qu ng cáo ư
  mà không c n thông báo tr c. ướ
  ĐI U 2 . GIÁ TR H P Đ NG VÀ PH NG TH C THANH TOÁN ƯƠ
  2.1 Chi phí qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr cho tên mi n nói trên trong 1 tháng là:
  N i dung Chi phí Th i gian Thành ti n
  (VND)
  . . . .
  B ng ch : .....................................
  2.2 Bên A thanh toán cho Bên B 100% t ng tr giá h p đ ng ngay t i th i đi m ký k t. ế
 • 2.3 Qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr ch đ c ti n hành khi bên A hoàn thành th t c ượ ế
  thanh toán cho bên B.
  ĐI U 3 . TRÁCH NHI M C A BÊN A
  3.1 Bên A ph i cung c p đ y đ thông tin v website, mô t , t khoá qu ng cáo c a bên A cho bên
  B.
  3.2 Bên A trách nhi m thông báo, c p nh t b ng email ho c văn b n cho Bên B toàn b thông
  tin thay đ i (n u có) liên quan đ n vi c qu ng cáo trên Google, thông s k thu t đ m b o ế ế
  thông tin chính xác nh t v vi c qu ng cáo trên Google.
  3.3 Tuân th theo đúng các quy đ nh c a Nhà n c Vi t Nam v s d ng d ch v Internet, không ướ
  đ c s d ng website đã đăng vào các m c đích gây r i tr t t h i, phá ho i an ninhượ
  qu c gia, làm t n h i thu n phong m t c, đ o đ c hay kinh doanh b t h p pháp; N u vi ế
  ph m, tùy theo m c đ bên A t ch u trách nhi m tr c pháp lu t. ướ
  3.4 Bên A trách nhi m thanh toán đ y đ phí qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr cho bên
  B theo đi u 2 tr c th i gian m c h p đ ng c a tháng ti p theo là 1 đ n 3 ngày ho c trong ướ ế ế
  qu tài kho n ch còn 10USD (N u bên A mu n hi n th qu ng cáo tháng ti p theo) ế ế
  ĐI U 4 . TRÁCH NHI M C A BÊN B
  4.1 Bên B trách nhi m tri n khai s m nh t ph n m m qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài
  tr cho bên A và th i gian s m nh t k t khi 2 bên ký h p đ ng.
  4.2 Bên B có trách nhi m thông báo l i cho bên A b ng Email ho c b ng văn b n n u có thông báo ế
  c a Google v b t kỳ v n đ gì làm nh h ng đ n qu ng cáo c a bên A. ưở ế
  4.3 Nhanh chóng h tr , gi i quy t các khi u n i c a Bên A v ch t l ng d ch v trong ph m vi ế ế ượ
  trách nhi m c a Bên B trong đi u ki n s m nh t.
  4.4 Bên B đ m b o qu n qu ng cáo c a bên A ph i đ c hi n th liên t c 24/7. N u gián đo n ượ ế
  ph i ch y bù vào nh ng ngày còn thi u cho bên A. ế
  4.5 Bên B có trách nhi m gi bí m t thông tin đã trao đ i gi a 2 bên không ti t l cho bên th 3. ế
  ĐI U 5 . ĐI U KHO N CHUNG
  5.1 Hai bên cam k t th c hi n đúng các đi u kho n c a h p đ ng, bên nào vi ph m s ph i ch uế
  trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t .
  5.2 Trong quá trình th c hi n, n u nh ng v ng m c hai bên ch đ ng th ng l ng gi i ế ướ ươ ượ
  quy t trên tinh th n h p tác, tôn tr ng l n nhau. N u hai bên không đ t đ c k t qu thoế ế ượ ế
  đáng, s chuy n đ n Tòa án Kinh t t i Tp.Hà N i đ gi i quy t. Quy t đ nh c a T cu i ế ế ế ế
  cùng và b t bu c đ i v i c hai bên.
  5.3 H p đ ng này đ c l p thành 02 b n: Bên A gi 01 b n, Bên B gi 01 b n. ượ
  H p đ ng có hi u l c k t ngày qu ng c o c a bên A đ c hi n th trên Google ượ
  Đ I DI N BÊN A NG I L P H P Đ NG Đ I DI N BÊN B ƯỜ
  (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2017 , 11:34

Mô tả tài liệu:

Một số mẫu hợp đồng quảng cáo dịch vụ google Adwords

Một số mẫu hợp đồng quảng cáo dịch vụ google Adwords

Tin mới nhất

Trang