Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Một số mẫu hợp đồng quảng cáo dịch vụ google Adwords

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Công Ty C Ph n Truy n Thông B t Đ ng S n
  Tr nh Gia
  Đ a ch : 77/460, Kh ng Đình, Thanh Xuân, Hà N i ươ
  Tel: 043.557.8058
  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c L p - T Do - H nh Phúc
  Hà N i, ngày … tháng … năm 2012
  H P Đ NG QU NG CÁO TRÊN GOOGLE
  S : GG10/12/HDKT
  Các bên tham gia.
  (Bên A):
  Ng i đ i di n: ườ
  Ch c v :
  Đ a ch :
  Đi n tho i: Fax:
  Mã s thu : ế
  Email: Website:
  (Bên B): Công Ty C Ph n Truy n Thông B t Đ ng S n Tr nh Gia
  Ng i đ i di n:ườ
  Ch c v :
  Đ a ch : S 77/460, Kh ng Đình, Thanh Xuân, Hà N i ươ
  Đi n tho i: 043.557.8058 Fax:
  S tài kho n: 0021001746954 M t i: Ngân hàng công th ng Vi t Nam (VCB) ươ
  Mã s thu : ế 0104353948
  Email: Website:
  Sau khi bàn b c, hai bên th ng nh t ký k t h p đ ng qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr v i ế
  các đi u kho n sau:
  ĐI U 1 . N I DUNG
  1.1 Bên A yêu c u qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr cho site sau:
  V i t khoá nh sau ư :
  1.2 Các t khoá trên n m v trí:
  1.3 Qu ng cáo này có giá tr trong vòng tháng.
  1.4 Bên A trách nhi m đóng phí qu ng cáo trên Google theo thông báo c a bên B. Tr ng h p ườ
  bên A không đóng phí qu ng cáo trên Google đúng h n, thì bên B quy n t m ng ng qu ng cáo ư
  mà không c n thông báo tr c. ướ
  ĐI U 2 . GIÁ TR H P Đ NG VÀ PH NG TH C THANH TOÁN ƯƠ
  2.1 Chi phí qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr cho tên mi n nói trên trong 1 tháng là:
  N i dung Chi phí Th i gian Thành ti n
  (VND)
  . . . .
  B ng ch : .....................................
  2.2 Bên A thanh toán cho Bên B 100% t ng tr giá h p đ ng ngay t i th i đi m ký k t. ế
 • 2.3 Qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr ch đ c ti n hành khi bên A hoàn thành th t c ượ ế
  thanh toán cho bên B.
  ĐI U 3 . TRÁCH NHI M C A BÊN A
  3.1 Bên A ph i cung c p đ y đ thông tin v website, mô t , t khoá qu ng cáo c a bên A cho bên
  B.
  3.2 Bên A trách nhi m thông báo, c p nh t b ng email ho c văn b n cho Bên B toàn b thông
  tin thay đ i (n u có) liên quan đ n vi c qu ng cáo trên Google, thông s k thu t đ m b o ế ế
  thông tin chính xác nh t v vi c qu ng cáo trên Google.
  3.3 Tuân th theo đúng các quy đ nh c a Nhà n c Vi t Nam v s d ng d ch v Internet, không ướ
  đ c s d ng website đã đăng vào các m c đích gây r i tr t t h i, phá ho i an ninhượ
  qu c gia, làm t n h i thu n phong m t c, đ o đ c hay kinh doanh b t h p pháp; N u vi ế
  ph m, tùy theo m c đ bên A t ch u trách nhi m tr c pháp lu t. ướ
  3.4 Bên A trách nhi m thanh toán đ y đ phí qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài tr cho bên
  B theo đi u 2 tr c th i gian m c h p đ ng c a tháng ti p theo là 1 đ n 3 ngày ho c trong ướ ế ế
  qu tài kho n ch còn 10USD (N u bên A mu n hi n th qu ng cáo tháng ti p theo) ế ế
  ĐI U 4 . TRÁCH NHI M C A BÊN B
  4.1 Bên B trách nhi m tri n khai s m nh t ph n m m qu ng cáo trên Google v i v trí nhà tài
  tr cho bên A và th i gian s m nh t k t khi 2 bên ký h p đ ng.
  4.2 Bên B có trách nhi m thông báo l i cho bên A b ng Email ho c b ng văn b n n u có thông báo ế
  c a Google v b t kỳ v n đ gì làm nh h ng đ n qu ng cáo c a bên A. ưở ế
  4.3 Nhanh chóng h tr , gi i quy t các khi u n i c a Bên A v ch t l ng d ch v trong ph m vi ế ế ượ
  trách nhi m c a Bên B trong đi u ki n s m nh t.
  4.4 Bên B đ m b o qu n qu ng cáo c a bên A ph i đ c hi n th liên t c 24/7. N u gián đo n ượ ế
  ph i ch y bù vào nh ng ngày còn thi u cho bên A. ế
  4.5 Bên B có trách nhi m gi bí m t thông tin đã trao đ i gi a 2 bên không ti t l cho bên th 3. ế
  ĐI U 5 . ĐI U KHO N CHUNG
  5.1 Hai bên cam k t th c hi n đúng các đi u kho n c a h p đ ng, bên nào vi ph m s ph i ch uế
  trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t .
  5.2 Trong quá trình th c hi n, n u nh ng v ng m c hai bên ch đ ng th ng l ng gi i ế ướ ươ ượ
  quy t trên tinh th n h p tác, tôn tr ng l n nhau. N u hai bên không đ t đ c k t qu thoế ế ượ ế
  đáng, s chuy n đ n Tòa án Kinh t t i Tp.Hà N i đ gi i quy t. Quy t đ nh c a T cu i ế ế ế ế
  cùng và b t bu c đ i v i c hai bên.
  5.3 H p đ ng này đ c l p thành 02 b n: Bên A gi 01 b n, Bên B gi 01 b n. ượ
  H p đ ng có hi u l c k t ngày qu ng c o c a bên A đ c hi n th trên Google ượ
  Đ I DI N BÊN A NG I L P H P Đ NG Đ I DI N BÊN B ƯỜ
  (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2017 , 11:34

Mô tả tài liệu:

Một số mẫu hợp đồng quảng cáo dịch vụ google Adwords

Một số mẫu hợp đồng quảng cáo dịch vụ google Adwords

Tin mới nhất

Trang