Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 11:19

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị viễn thông

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 130 | Loại file: DOC
 • Trường Đại học KTQD Hà Nội Luận
  văn tốt nghiệp
  L i Nói Đ u
  Khi n n kinh t th tr ng phát tri n, khi nh p đ p c a th ng ế ườ ươ
  tr ng ngày càng tr nên h i h thì cũng lúc s n ph m “thôngườ
  tin” lên ngôi. Nhu c u v thông tin ngày càng tr nên đa d ng
  phong phú. Thông tin c n thi t cho m i ng i, t nh ng ng i dân ế ườ ườ
  bình th ng cho đ n các nhà kinh doanh trong n c qu c t , hayườ ế ướ ế
  th m chí các chính tr gia. Đ t ng thích v i làn sóng đó, ngành ươ
  B u chính vi n thông - Tin h c trong h n m t th p k qua đã ư ơ
  nh ng b c phát tri n m nh đ t phá đ c đánh giá ngang t m ướ ượ
  v i nhi u n c phát tri n. M ng l i các d ch v b u chính ướ ướ ư
  vi n thông - tin h c phát tri n nhanh, đóng góp tích c c vào s
  nghi p phát tri n kinh t h i c a đ t n c đ m b o an ninh ế ướ
  qu c gia, phòng ch ng bão l t gi m nh thiên tai đáp ng các
  nhu c u thông tin c a h i. H p tác qu c t đ c m r ng ế ượ
  tăng c ng, góp ph n phát tri n hi n đ i hóa nâng cao v th c aườ ế
  ngành Vi n thông - Tin h c Vi t Nam trên tr ng qu c t . S thành ườ ế
  công c a ngành ph n l n do hi u qu ho t đ ng nh p kh u các
  thi t b chuyên ngành t o d ng m t c s h t ng tiên ti n.ế ơ ế
  m t công ty đ c thành l p đ kinh doanh các v t t thi t ượ ư ế
  b vi n thông - tin h c, m c đích c a Công ty c ph n t v n ư
  chuy n giao công ngh ITC cũng không n m ngoài vi c th c hi n
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Lớp TMQT 40B
  1
 • Trường Đại học KTQD Hà Nội Luận
  văn tốt nghiệp
  chi n l c hi n đ i hóa ngành Vi n thông - Tin h c, t o công ănế ượ
  vi c làm cho ng i lao đ ng. ườ
  Chính v y, sau m t th i gian ng n th c t p công ty, v i
  s h ng d n c a th y giáo Tr n Chí Thành cùng các anh ch phòng ướ
  Kinh doanh, em đã ch n đ tài: " M t s gi i pháp nh m thúc đ y
  ho t đ ng kinh doanh nh p kh u thi t b vi n thông - tin h c t i ế
  Công ty c ph n t v n chuy n giao công ngh ITC ư ".
  N i dung chính c a đ tài g m:
  Ch ng I -ươ lu n chung v ho t đ ng kinh doanh
  nh p kh u
  Ch ng II - Th c tr ng ho t đ ng nh p kh u c a Côngươ
  ty c ph n t v n chuy n giao công ngh ITC ư
  Ch ng III - M t s gi i pháp nh m thúc đ y ho t đ ngươ
  nh p kh u t i Công ty c ph n t v n chuy n giao công ngh ư
  ITC
  Em xin chân thành c m n s giúp đ t n tình ý ki n đóng ơ ỡ ậ ế
  góp c a các th y trong Khoa, đ c bi t Th y giáo PGS.TS Tr n
  Chí Thành, ban lãnh đ o anh ch Công ty c ph n t v n ư
  chuy n giao công ngh ITC đã giúp đ em hoàn thành đ tài này.
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Lớp TMQT 40B
  2
 • Trường Đại học KTQD Hà Nội Luận
  văn tốt nghiệp
  Do h n ch v th i gian cũng nh v ph m vi nghiên c u, đ ế ư
  tài không tránh kh i nh ng thi u sót nh t đ nh. Vì v y em r t mong ế
  nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a th y cán b h ng ượ ế ướ
  d n đ đ tài c a em s đ c hoàn thi n h n. ượ ơ
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Lớp TMQT 40B
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 16:50

Mô tả tài liệu:

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị viễn thông

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị viễn thông

Tin mới nhất

Trang