Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 11:24
2 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 20:26

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhà chung cư cao tầng ở khu đô thị mới của Hà Nội.

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 12
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 89 | Loại file: DOC
 • Đ tài: M t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng nhà chung c cao ượ ư
  t ng khu đô th m i c a Hà N i.
  L i m đ u.
  N i đang trong cao trào xây d ng nh ng khu đô th m i,
  trong đó các chung c cao t ng nh ng tr ng đi m đã t o raư
  cho đô th N i m t dáng v m i, đ ng th i cũng t o nên m t
  hình nh s ng đ ng v s phát tri n, đi lên. Trong nh ng năm
  qua N i đang đ a ph ng d n đ u c n c v t c đ ươ ướ ề ố
  ph m vi tri n khai xây d ng các khu đô th m i. Ch a bao gi ư
  N i l i đ c "Thiên th i - Đ a l i - Nhân hòa", đ c t o m i ượ ượ
  đi u ki n trong vi c xây d ng các khu đô th m i nh bây gi ư
  nên t c đ xây d ng nhanh đ n chóng m t không ai th ế
  ph nh n đ c s đóng góp to l n v qu nhà các khu đô ượ
  th m i đem l i cho N i trong th i gian ng n qua. Tuy nhiên
  bên c nh nh ng k t qu đ t đ c thì hàng lo t v n đ đ c đ t ế ượ ượ
  ra ch t l ng c a nhà chung c cao t ng các khu đô th m i ượ ư
  c a N i tr thành nh ng bài toán khó làm đau đ u nh ng nhà
  qu n lý, nh ng ch đ u t và c ng i dân đô th . ư ườ
  V i m c đích tìm hi u h n th c tr ng ch t l ng nhà ơ ượ
  chung c cao t ng trên c s đó đ a ra m t s gi i pháp ư ơ ư
  đ nh h ng nh m nâng cao ch t l ng nhà chung c cao t ng ướ ượ ư
  em xin ch n đ tài: "M t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng ượ
  nhà chung c cao t ng khu đô th m i c a N i" làm chuyênư
  đ c a mình.
  Ngoài ph n m đ u và k t lu n, đ tài g m các ch ng l n. ế ươ
  SV: Lý ThÞ KiÒu Linh
  1
 • Đ tài: M t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng nhà chung c cao ượ ư
  t ng khu đô th m i c a Hà N i.
  Ch ng I: Lý lu n chung v nhà chung c cao t ng.ươ ư
  Ch ng II: Th c tr ng chung v nhà chung c caoươ ư
  t ng khu đô th m i c a Hà N i.
  Ch ng III: M t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ngươ ượ
  nhà chung c cao t ng khu đô th m i c a Hà N i.ư
  kh năng, th i gian h n , ngu n s li u h n ch ế
  trên th c t em không đi u ki n tham gia tr c ti p vào các ế ế
  khâu c a m t d án v khu đô th m i . Do v y em ch đ a ra ư
  nh n đ nh v m t s hi n tr ng đ a ra m t s gi i pháp theo ư
  ý ki n nhân b n thân nên không th tránh kh i thi u sót ế ế
  ch quan .Em r t mong nh n đ c nh n xét ượ , qóp ý c a cô giáo
  đ chuyên đ c a em đ c hoàn thi n h n .Em xin chân thành ượ ơ
  c m n s giúp đ nhi t tình c a giáo ThS. Bùi Th Hoàng ơ
  Lan các các bác, anh ch trong phòng Xây D ng Đô Th
  qu n C u Gi y đã giúp em hoàn thành chuyên đ t t ngi p .
  SV: Lý ThÞ KiÒu Linh
  2
 • Đ tài: M t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng nhà chung c cao ượ ư
  t ng khu đô th m i c a Hà N i.
  CH NG IƯƠ
  Lý lu n chung v nhà chung c cao t ng khu đô th ư
  m i
  1.1. T ng quan v nhà theo d án khu đô th m i
  1.1.1. Khái ni m chung và đ c đi m nhà đô th .
  1.1.1.1. Khái ni m chung
  r t nhi u cách quan ni m khác nhau v nhà . Theo
  nghĩa h p, nhà ph n ki n trúc k thu t đ các đi u ki n t i ế
  thi u đ th s d ng m ch , sinh ho t cho m t ho c m t
  s ng i trong m t kho ng th i gian không gian nh t đ nh. ườ
  Theo nghĩa r ng, nhà đ c hi u ch , bao g m ph n ki n ượ ế
  trúc k thu t c a ngôi nhà (k c các ti n nghi công trình k
  thu t g n li n v i ngôi nhà), các k t c u h t ng k thu t ế
  đi u ki n môi tr ng c a khu v c ườ (Giáo trình qu n lý đô th )
  1.1.1.2 Đ c đi m nhà đô th
  * Nhà đô th n i c trú c a các h gia đình,t p trung v i ơ ư
  m t đ cao
  Nhu c u v s thu n ti n d dàng liên h v i bên ngoài d n
  đ n hi n t ng nhà t p trung trong các thành ph v i m t đế ượ ở ậ
  dân c cao.Con ng i mu n thu n ti n khi đi làm khi đi h c,ư ườ
  mua s m..,c quan, tr ng h c c a hàng th ng t p trung t ng ơ ườ ườ
  SV: Lý ThÞ KiÒu Linh
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 16:48

Mô tả tài liệu:

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhà chung cư cao tầng ở khu đô thị mới của Hà Nội.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhà chung cư cao tầng ở khu đô thị mới của Hà Nội.

Tin mới nhất

Trang