Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 11:14

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng nhập khẩu uỷ thác

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 106 | Loại file: DOC
 • Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
  Khoa Th¬ng m¹i
  L I M Đ U
  Tr c xu h ng t do hoá th ng m i, khi Vi t Nam đã trướ ướ ươ
  thành thành viên c a T ch c th ng m i th gi i, Đ ng Nhà ươ ế
  n c ta đã quan tâm khuy n khích các doanh nghi p trong n cướ ế ướ
  đ y m nh ho t đ ng xu t nh p kh u. Trong đó ho t đ ng nh p
  kh u gi vai trò quan tr ng đ m b o vi c cung c p các
  trang thi t b hi n đ i, các s n ph m thi t y u trong n cế ế ế ướ
  không s n xu t đ c ho c s n xu t không hi u qu . Bên c nh đó ượ
  nh p kh u còn cho phép Vi t Nam ti p thu khoa h c công ngh ế
  k năng qu n t các n c trên th gi i. Tuy v y không ph i ướ ế
  doanh nghi p nào cũng kh năng nh p kh u các m t hàng
  h nhu c u, do v y h đã u thác cho doanh nghi p khác th c
  hi n. Đ có th đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh di n ra thu n
  l ian toàn m t nghi p v quan tr ng đ i v i các doanh nghi p
  xây d ng các h p đ ng. Song trên th c t do nhi u nguyên ế
  nhân quá trình th c hi n h p đ ng nh p kh u v n g p ph i
  m t s v ng m c, nh h ng đ n hi u qu vi c th c hi n h p ướ ưở ế
  đ ng. V n đ đ t ra ph i hoàn thi n h n n a quá trình th c ơ
  hi n h p đòng nh p kh u nói chung h p đ ng nh p kh u u
  thác nói riêng nh m gi m thi u r i ro cho các doanh nghi p.
  Trong th i gian v a qua ho t đ ng nh p kh u c a Xí nghi p
  th ng m i xây d ng công trình ch y u ho t đ ng nh pươ ế
  kh u u thác đ t đ c k t qu kh quan. Tuy v y trong quá ượ ế
  NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt
  TMQT – QN45
  0
 • Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
  Khoa Th¬ng m¹i
  trình th c hi n h p đ ng nh p kh u u thác không tránh kh i
  v ng m c. v y qua quá trình th c t p t i nghi pướ
  th ng m i và xây d ng công trình và đ c s h ng d n c aươ ượ ướ
  giáo Nguy n Th Xuân H ng, em đã ch n đ tài lu n văn t t ươ
  nghi p M t s gi i pháp nh m hoàn thi n ho t đ ng th c
  hi n h p đ ng nh p kh u u thác t i nghi p th ng m i ươ
  và xây d ng công trình "
  Qua đây em xin chân thành c m n giáo viên h ng d ngiáo - ơ ướ
  PGS. TS. Nguy n Th Xuân H ng ươ cùng các cán b phòng xu t
  nh p kh u c a nghi p th ng m i xây d ng công trình đã ươ
  t n tình ch b o t o đi u ki n thu n l i cho em hoàn thành chuyên
  đ th c t p t t nghi p này.
  Ch ng I- Nh ng v n đ c b n c a h p đ ng nh p kh u ươ ơ
  u thác
  I -Khái ni m chung v h p đ ng nh p kh u u thác s
  c n thi t c a h p đ ng nh p kh u u thác ế
  1. Khái ni m chung v h p đ ng nh p kh u u thác
  Nh p kh u ho t đ ng th ng m i,mua hàng hoá d ch v t ươ
  n c ngoài v ph c v cho nhu c u tiêu dùng trong n c ho c táiướ ướ
  s n xu t nh m m c đích thu l i nhu n.
  NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt
  TMQT – QN45
  1
 • Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
  Khoa Th¬ng m¹i
  Theo quy t đ nh s 1172-TM/XNK c a B tr ng B Th ngế ưở ươ
  m i thì ho t đ ng nh p kh u u thác đ c đ nh nghĩa nh sau : ượ ư
  Nh p kh u u thác ho t đ ng d ch v th ng m i d i hình ươ ướ
  th c thuê nh n làm d ch v nh p kh u. Ho t đ ng này đ c ượ
  th c hi n trên c s h p đ ng u thác nh p kh u gi a các doanh ơ
  nghi p phù h p v i nh ng quy đ nh c a Pháp l nh h p đ ng kinh
  t .”ế
  hai hình th c nh p kh u : nh p kh u tr c ti p nh p ế
  kh u u thác( gián ti p). Trong đó nh p kh u u thác có th đ c ế ượ
  hi u nh sau:ế ư
  H p đ ng nh p kh u u thác h p đ ng th ng m i qu c t ươ ế
  đ c hình thành gi a m t doanh nghi p trong n c v n ượ ướ
  ngo i t riêng, nhu c u nh p kh u m t s lo i hàng hoá d ch
  v đã u thác cho doanh nghi p kinh nghi m ch c năng tr c
  ti p giao d ch ngo i th ng, ti n hành đàm phán, ký k t h p đ ngế ươ ế ế
  v i n c ngoài, làm th t c nh p hàng hoá theo yêu c u c a bên ướ
  u thác và đ c h ng m t kho n thù lao g i là phí u thác. ượ ưở
  th nói r ng h p đ ng nh p kh u u thác c s đ các ơ
  bên th c hi n quy n nghĩa v c a mình. Bên xu t kh u
  trách nhi m giao hàng nh n ti n hàng, còn bên nh p kh u u
  thác nh n hàng bàn giao cho ng i u thác và nh n phí u thác. ườ
  NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt
  TMQT – QN45
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 16:53

Mô tả tài liệu:

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng nhập khẩu uỷ thác

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng nhập khẩu uỷ thác tại Xí nghiệp thương mại và xây dựng công trình

Tin mới nhất

Trang