Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 08:16
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 08:16
3 Nguyễn Vi Thứ năm, Tháng 10 11, 2018 - 21:15
4 Nguyễn Vi Thứ sáu, Tháng 10 12, 2018 - 18:44

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Hoa Trà

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 62 | Loại file: DOC
 • L I M Đ U
  1. Tính c p thi t c a đ tài ế
  Quy lu t ph bi n c a c c u kinh t th gi i đã ch ra r ng, t tr ng ế ơ ế ế
  nông nghi p t chi m v chí quan tr ng d n đã nh ng ch cho công nghi p ế ườ
  và cu i cùng là vai trò c a d ch v s chi m v trí quan tr ng, trong đó du l ch ế
  đ c xác đ nh là ngành kinh t có ti m năng tăng tr ng cao.ượ ế ưở
  Đi đôi v i s phát tri n c a du l chs phát tri n h t s c nhanh chóng ế
  c a kinh doanh khách s n. Đ t trong t ng th kinh doanh du l ch, kinh doanh
  khách s n công đo n ph c v khách du l ch đ h hoàn thành ch ng trình ươ
  du l ch đã l a ch n. Tuy nhiên, kinh doanh khách s n cũng mang tính đ c l p
  t ng đ i c a nó. Hi n nay trong th tr ng kinh doanh khách s n đang di nươ ườ
  ra s c nh tranh găy g t và kh c li t do có quá nhi u khách s n đ c m c lên ượ
  d n đ n cung v t quá c u. Do v y, đ doanh nghi p c a mình đ ng v ng ế ượ
  trên th tr ng thì các doanh nghi p khách s n ph i tăng c ng các n l c ườ ườ
  marketing, đ c bi t chú tr ng đ n chính sách s n ph m, nh m t o ra đ c ế ượ
  s n ph m tính khác bi t giành l i th c nh tranh. M t chính sách s n ế
  ph m đúng đ n cùng v i s nhi t tình, yêu ngh , s quý m n tôn tr ng ế
  khách, trình đ chuyên môn nghi p v c a cán b công nhân viên khách s n
  m t thành công l n c a doanh nghi p.
  Khách s n Hoa T m t doanh nghi p t nhân, v i g n 15 m ho t ư
  đ ng, bên c nh nh ng v n đ khách s n đã làm đ c trong th i gian qua thì ượ
  v n còn không ít nh ng v n đ còn t n t i trong vi c thu hút khách xây
  d ng chính sách s n ph m hoàn ch nh. Nh n th c đ c v n đ này trong ượ
  th i gian th c t p t i khách s n Hoa T em đã ch n đ tài: M t s gi i
  pháp nh m hoàn thi n chính sách s n ph m t i khách s n Hoa T làm
  đ tài nghiên c u cho chuyên đ t t nghi p c a mình.
  2. V i m c đích nghiên c u:
  + T p h p và h th ng hoá các n i dung c s lý lu n đ xây d ng chính ơ
  sách s n ph m.
  + Trên c s k t h p phân tích, đánh giá th c trang trong quá trình ho tơ ế
  đ ng th c hi n chính sách s n ph m t i khách s n Hoa Trà, ch ra nh ng
 • u đi m h n ch đ làm c s cho vi c hoàn thi n chính sách s n ph mư ế ơ
  c a khách s n trong th i gian t i.
  + Đ a ra m t s gi i pháp mang tính kh thi đ gi i quy t nh ng v nư ế
  đ còn t n t i và hoàn thi n chính sách s n ph m.
  3. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ượ
  - Đ i t ng nghiên c u nh ng v n đ lu n th c ti n v chính ượ
  sách s n ph m trong kinh doanh khách s n trong c ch th tr ng đ nh ơ ế ườ
  h ng XHCN.ướ
  - Ph m vi nghiên c u: T i khách s n Hoa Trà t năm 2005 đ n nay. ế
  4. Ph ng pháp nghiên c u:ươ
  Ph ng pháp nghiên c u c th là ph ng pháp phân tích t ng h p,ươ ươ
  ph ng pháp th ng kê, ph ng pháp phân tích toán kinh t s d ng th cươ ươ ế ướ
  đo l i nhu n đ đánh giá th c tr ng ho t đ ng th c hi n chính sách s n
  ph m.
  5. K t c u chuyên đ g m 3 ch ng:ế ươ
  Ch ng 1ươ : M t s lu n chung v chính sách s n ph m trong kinh
  doanh khách s n.
  Ch ng 2:ươ Th c tr ng chính sách s n ph m t i khách s n Hoa Trà th i
  gian qua.
  Ch ng 3ươ : M t s gi i pháp nh m hoàn thi n chính sách s n ph m t i
  khách s n Hoa Trà.
 • CH NG 1ƯƠ
  M T S LÝ LU N CHUNG V CHÍNH SÁCH S N PH M
  TRONG KINH DOANH KHÁCH S N
  1.1. KHÁI QUÁT V S N PH M VÀ CHÍNH SÁCH S N PH M
  1.1.1 M t s khái ni m s n ph m khách s n
  a) Khái ni m
  Theo quan ni m c đi n thì s n ph m là t p h p các đ c tính v t lý, hoá
  h c th quan sát đ c trong m t hình th c đ ng nh t, th mang l i giá ượ
  tr s d ng trong n n s n xu t hàng hoá, ch a đ ng thu c tính c a hàng hoá,
  s th ng nh t c a hai thu c tính đó là giá tr và giá tr s d ng.
  Đ nh nghĩa t ng quát c a Philip Kotler v s n ph m: S n ph m đ c ượ
  hi u b t kỳ cái th đ c cung ng chào hàng cho m t th tr ng đ ượ ườ
  t o s chú ý, đ t t i vi c mua tiêu dùng nh m tho mãn m t nhu c u
  ho c mong mu n nào đó”.
  Khái ni m khác v s n ph m d ch v : “D ch v m i ho t đ ng, k t ế
  qu m t bên có th cung c p cho bên kia ch y u là vô hình và không d n ế
  đ n quy n s h u m t cái đó. S n ph m c a th hay không g nế
  li n v i m t s n ph m v t ch t”.
  Ngày nay, cùng v i s phát tri n c a các ngành kinh t khác, thì ngành ế
  kinh doanh khách s n cũng nh ng b c phát tri n. Khách s n c s ướ ơ
  ph c v l u trú ph bi n đ i v i m i khách du l ch. Khách s n n i s n ư ế ơ
  xu t bán trao đ i cho khách du l ch nh ng d ch v , nh ng hàng hoá nh m
  đáp ng nhu c u c a h v ch ng , ngh ng i, ăn u ng, ch a b nh, vui ch i ơ ơ
  gi i trí…phù h p v i m c đích đ ng c c a chuy n đi. Ch t l ng s đa ơ ế ượ
  d ng c a d ch v hàng hoá trong kinh doanh khách s n s xác đ nh th h ng
  c a nó. M c đích c a ho t đ ng là thu hút đ c l i nhu n. ượ
  S n ph m khách s n d ch v t ng th c a h th ng d ch v trong
  khách s n, trong đó d ch v c b n d ch v l u trú các d ch v ngo i vi ơ ư
  khác nh d ch v ăn u ng, gi t là, massage, vui ch i gi i trí …D ch vi ngo iư ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 10:14

Mô tả tài liệu:

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Hoa Trà

Quy luật phổ biến của cơ cấu kinh tế thế giới đã chỉ ra rằng, tỷ trọng nông nghiệp từ chiếm vị chí quan trọng dần đã nhường chỗ cho công nghiệp và cuối cùng là vai trò của dịch vụ sẽ chiếm vị trí quan trọng, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng cao. Đi đôi với sự phát triển của du lịch là sự phát triển hết sức nhanh chóng của kinh doanh khách sạn. Đặt trong tổng thể kinh doanh du lịch, kinh doanh khách sạn là công đoạn phục vụ khách du lịch để họ hoàn thành chương trình du lịch đã lựa chọn. Tuy nhiên, kinh doanh khách sạn cũng mang tính độc lập tương đối của nó. Hiện nay trong thị trường kinh doanh khách sạn đang diễn ra sự cạnh tranh găy gắt và khốc liệt do có quá nhiều khách sạn được mọc lên dẫn đến cung vượt quá cầu. Do vậy, để doanh nghiệp của mình đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp khách sạn phải tăng cường các nỗ lực marketing, đặc biệt chú trọng đến chính sách sản phẩm, nhằm tạo ra được sản phẩm có tính khác biệt và giành lợi thế cạnh tranh. Một chính sách sản phẩm đúng đắn cùng với sự nhiệt tình, yêu nghề, sự quý mến và tôn trọng khách, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên khách sạn là một thành công lớn của doanh nghiệp. Khách sạn Hoa Trà là một doanh nghiệp tư nhân, với gần 15 năm hoạt động, bên cạnh những vấn đề khách sạn đã làm được trong thời gian qua thì vấn còn không ít những vấn đề còn tồn tại trong việc thu hút khách và xây dựng chính sách sản phẩm hoàn chỉnh. Nhận thức được vấn đề này và trong thời gian thực tập tại khách sạn Hoa Trà em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Hoa Trà” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Với mục đích nghiên cứu: + Tập hợp và hệ thống hoá các nội dung cơ sở lý luận để xây dựng chính sách sản phẩm. + Trên cơ sở kết hợp phân tích, đánh giá thực trang trong quá trình hoạt động và thực hiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Hoa Trà, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế để làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn trong thời gian tới. + Đưa ra một số giải pháp mang tính khả thi để giải quyết những vấn đề còn tồn tại và hoàn thiện chính sách sản phẩm. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lí luận và thực tiễn về chính sách sản phẩm trong kinh doanh khách sạn trong cơ chế thị trường định hướng XHCN. - Phạm vi nghiên cứu: Tại khách sạn Hoa Trà từ năm 2005 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu cụ thể là phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích toán kinh tế và sử dụng thước đo lợi nhuận để đánh giá thực trạng hoạt động thực hiện chính sách sản phẩm. 5. Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận chung về chính sách sản phẩm trong kinh doanh khách sạn. Chương 2: Thực trạng chính sách sản phẩm tại khách sạn Hoa Trà thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Hoa Trà. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1. KHÁI QUÁT VỀ SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 1.1.1 Một số khái niệm sản phẩm khách sạn a) Khái niệm Theo quan niệm cổ điển thì sản phẩm là tập hợp các đặc tính vật lý, hoá học có thể quan sát được trong một hình thức đồng nhất, có thể mang lại giá trị sử dụng trong nền sản xuất hàng hoá, chứa đựng thuộc tính của hàng hoá, sự thống nhất của hai thuộc tính đó là giá trị và giá trị sử dụng. Định nghĩa tổng quát của Philip Kotler về sản phẩm: “ Sản phẩm được hiểu là bất kỳ cái gì có thể được cung ứng chào hàng cho một thị trường để tạo sự chú ý, đạt tới việc mua và tiêu dùng nó nhằm thoả mãn một nhu cầu hoặc mong muốn nào đó”. Khái niệm khác về sản phẩm dịch vụ: “Dịch vụ là mọi hoạt động, kết quả mà một bên có thể cung cấp cho bên kia chủ yếu là vô hình và không dẫn đến quyền sở hữu một cái gì đó. Sản phẩm của nó có thể có hay không gắn liền với một sản phẩm vật chất”. Ngày nay, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế khác, thì ngành kinh doanh khách sạn cũng có những bước phát triển. Khách sạn là cơ sở phục vụ lưu trú phổ biến đối với mọi khách du lịch. Khách sạn là nơi sản xuất bán và trao đổi cho khách du lịch những dịch vụ, những hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu của họ về chỗ ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống, chữa bệnh, vui chơi giải trí…phù hợp với mục đích động cơ của chuyến đi. Chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ hàng hoá trong kinh doanh khách sạn sẽ xác định thứ hạng của nó. Mục đích của hoạt động là thu hút được lợi nhuận. Sản phẩm khách sạn là dịch vụ tổng thể của hệ thống dịch vụ trong khách sạn, trong đó dịch vụ cơ bản là dịch vụ lưu trú và các dịch vụ ngoại vi khác như dịch vụ ăn uống, giặt là, massage, vui chơi giải trí …Dịch vi ngoại vi có tác dụng tạo điều kiện dễ dàng sử dụng dịch vụ cơ bản, đồng thời là tăng giá trị của nó. Các dịch vụ khác như: giặt là, massage, giải trí, phương tiện vận chuyển… tạo ra sự thuận tiện, hấp dẫn thu hút được khách đến với khách sạn, nên kéo dài thời gian lưu trú, từ đó làm tăng lên giá trị của dịch vụ cơ bản. Khi khách tiêu dùng sản phẩm trong khách sạn thì họ không chỉ chú ý đến giá trị sử dụng chủ yếu của sản phẩm, mà còn quan tâm đến các khía cạnh khác như, tiện nghi, thoải mái, thẩm mỹ, các dịch vụ kèm theo…. Vì vậy các doanh nghiệp kinh doanh cần cung cấp sản phẩm của mình đáp ứng nhu cầu của khách. Với sản phẩm khách sạn thì các nhà kinh doanh chia sản phẩm ra làm 5 mức, các mức này là mục tiêu của doanh nghiệp, tìm cách đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, giành thắng lợi trong cạnh tranh. - Mức thứ nhất là lợi ích nòng cốt: Đây là

Tin mới nhất

Trang