Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ bảy, Tháng 10 8, 2016 - 17:50
2 Thương mại Quốc tế Thứ ba, Tháng 1 3, 2017 - 22:09
3 Thương mại Quốc tế Thứ ba, Tháng 1 3, 2017 - 22:09

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu của chính phủ cho các doanh nghiệp Đà Nẵng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 128 | Loại file: DOC
 • Chuyên đ t t nghi p
  Danh m c các ký hi u, các ch vi t t t ế
  XK : Xu t kh u
  XTXK : Xúc ti n xu t kh uế
  XTTM : Xúc ti n th ng m iế ươ
  DN : Doanh nghi p
  ITC : Trung tâm th ng mai qu c tươ ế
  WTO : T ch c th ng m i th gi i ươ ế
  ICC : Phòng th ng m i qu c tươ ế
  TSIs : Các t ch c h tr th ng m i ươ
  GATT : T ch c hi p đ nh chung v thu quan ế
  th ng m i ươ
  UN : Liên h p qu c
  UNDP : C quan đi u hành c a ch ng trình phát tri nơ ươ
  c a Liên h p qu c
  UNCTAD : H i ngh c a Liên h p qu c v th ng m i ươ
  phát tri n
  JETRO : T ch c ngo i th ng Nh t B n ươ
  KOTRA : T ch c XTTM và đ u t Hàn Qu c ư
  DEP : C c XTXK Thái Lan
  KH : K ho chế
  CN-TTCN : Công nghi p và ti u th công nghi p
  SVTH: Ph m Th Thanh Thuý - L p 30k01.1 1
 • Chuyên đ t t nghi p
  UBND : U ban nhân dân
  VPĐD : Văn phòng đ i di n
  WEF : Di n đàn Kinh t th gi i ế ế
  DNNN : Doanh nghi p nhà n c ướ
  Danh m c các b ng bi u, các hình v đ th
  Ch ng 1:ươ
  Hình 1.1 Tác đ ng c a XTXK t i s phát tri n kinh t ế
  Hình 1.2 Các giai đo n c a quá trình xu t kh u
  Hình 1.3 Vai trò c a các t ch c XTXK
  Hình 1.4 C c u t ch c c a JETROơ
  Hình 1.5 C c u t ch c c a DEP(c c XTXK Thái Lan)ơ
  Hình 1.6 Khuy n khích XK Đông và Đông Nam Áế
  Ch ng 2:ươ
  Hình 2.1 C c u th tr ng xu t kh u năm 2007ơ ườ
  Hình 2.2 B máy t ch c s th ng m i ơ ươ
  Hình 2.3 Quy mô ho t đ ng t v n phân theo đ a bàn ư
  Hình 2.4 C c u các lo i hình doanh nghi p x d ng d ch v t v nơ ư
  Hình 2.5 Danh sách 10 t nh đ ng đ u v các ch s thành ph n ỉ ố
  SVTH: Ph m Th Thanh Thuý - L p 30k01.1 2
 • Chuyên đ t t nghi p
  Ch ng 3:ươ
  Hình 3.1 Kim ng ch xu t kh u theo th tr ng ườ
  Hình 3.2 Ma tr n c u trúc th ng m i đi n t ươ
  L I M Đ U
  N n kinh t c a th gi i đang t ng ngày t ng gi phát tri n ế ế
  nhanh nh bão, cùng v i s xu t hi n ngày càng nhi u các thư
  tr ng xu t kh u m i, các t ch c xu t kh u m i. Th gi i chúng taườ ế
  đang ph i tr i qua m t giai đo n h t s c gay go khi đang d u hi u ế
  c a m t cu c kh ng ho ng tài chính-ti n t , l ng th c d u ươ
  hi u b ch ng l i sau m t th i gian dài phát tri n quá nóng, nhu c u thì
  ngày càng nhi u nh ng vi c đáp ng thì l i có h n. ư
  SVTH: Ph m Th Thanh Thuý - L p 30k01.1 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016 , 23:11

Mô tả tài liệu:

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu của chính phủ cho các doanh nghiệp Đà Nẵng

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu của chính phủ cho các doanh nghiệp Đà Nẵng

Tin mới nhất

Trang