Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:15
2 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:40
3 hoangoanh phanthi Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 22:51

Một số giải pháp làm công tác chủ nhiệm lớp 5 ở Trường tiểu học Hương Lộc

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 224
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 24 | Loại file: DOC
 • BM 01
  PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HY N
   …………............................................……….
  Mã s : ................................
  (Do HĐ xét SKKN ghi)
   
  ………………………………………………………………………
  (Ghi đ y đ tên g i c a SKKN)
  ngh công nh n danh hi u:….ghi c th danh hi u đ ngh )
  PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HUY N NAM ĐÔNG
   …TR NG TI U H C H NG L CƯỜ ƯƠ
    
       
       
  Ng i th c hi n: Võ Th Bé C mườ
  Lĩnh v c nghiên c u:
  - Qu n lý giáo d c
  - Ph ng pháp d y h c b môn: ............................. ươ
  (Ghi rõ tên b môn)
  - Lĩnh v c khác: .......................................................
  (Ghi rõ tên lĩnh v c)
  Có đính kèm: Các s n ph m không th hi n trong b n in SKKN
  Mô hình Đĩa CD (DVD) Phim nh Hi n v t khác
  (các phim, nh, s n ph m ph n m m)
  Năm h c: 2014- 2015
  BM 01
 • Ng i th c hi n: ườ
  …………………………........................
  Lĩnh v c nghiên c u:
  - Qu n lý giáo d c
  - Ph ng pháp d y h c b ươ
  môn: .............................
  (Ghi rõ tên b môn)
  - Lĩnh v c
  khác: .......................................................
  (Ghi rõ tên lĩnh v c)
  S L C LÝ L CHƠ ƯỢ
   !"# !$
  1. H và tên: Võ Th Bé C m
  2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1974
  3. Nam, n : N
  4. Đ a ch : Tr ng ti u h c H ng L c ườ ươ
  5. Đi n tho i: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ:
  6. Fax: E-mail:
  7. Ch c v : Giáo viên
  8. Nhi m v đ c giao ượ (qu n lý, đoàn th , công vi c hành
  chính, công vi c chuyên môn, gi ng d y môn, l p, ch nhi m l p,…) :
  9. Đ n v công tác: Tr ng ti u h c H ng L cơ ườ ươ
  %& '( (
  - Chuyên ngành đào t o: Giáo d c ti u h c
  - Trình đ : Cao đ ng ti u h c
 •  
  - Lĩnh v c chuyên môn có kinh nghi m: Gi ng d y
  S năm có kinh nghi m: 20 năm
  - Các sáng ki n, kinh nghi m đã có trong 3 năm g n đây:ế
  M t s bi n pháp nâng cao ch t l ng d y h c T p làm văn l p ượ
  4.
  IV. Lý do chọn đề tài:
  Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục được xem là quốc
  sách hàng đầu cũng chính là nền tảng để phát triển đất
  nước, tạo tiền đề cho tương lai đang trên đà hội nhập với
  nền kinh tế thế giới. Nói như vậy có nghĩa là để có một
  đất nước phát triển về mọi lĩnh vực, nhất là phát triển về
  kinh tế trong thời đại bùng nổ thông tin, thì ngành giáo
  dục là ngành đầu tiên khai trương mở lối. Bởi thế ngành
  giáo dục chúng ta cần chú trọng việc đào tạo năng lực
  cho đất nước, việc đào tạo này bắt đầu từ đâu? Tất nhiên
  có ngôi nhà vững chắc thì cần có một nền móng kiên cố.
  Ngay từ trường tiểu học, học sinh phải được học đầy đ
  các môn học để phát triển toàn diện, đặc biệt là phải biết
  sáng tạo trong quá trình học tập để phát triển trí óc, tạo
  động cơ học tập tốt và vững chắc để phát triển sau này.
  Bởi vậy giáo viên là người tổ chức và điều khiển quá trình
  nhân cách của các em, là người chịu trách nhiệm về công
  tác giáo dục trẻ trước Nhà nước và nhân dân. Người giáo
  viên tiểu học có nhiệm vụ xây dựng tập thể, tổ chức các
  hoạt động khác của học sinh để mở rộng và khơi sâu trí
  thức, rèn luyện kỹ năng, giáo dục có ý thức và ứng xử,
  thỏa mãn nhu cầu và hứng thú, phát triển năng lực của
  học sinh. Học sinh tiểu học còn chưa biết hành động độc
  lập, giáo viên phải là người tổ chức hoạt động, làm sao
  cho từng em học sinh có được nhiệm vụ thích hợp và bộc
  lộ được khả năng của mình. Giáo viên tiểu học là tấm
  gương sáng để các em noi theo. Trong những giờ tới lớp

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2016 , 11:03

Mô tả tài liệu:

Một số giải pháp làm công tác chủ nhiệm lớp 5 ở Trường tiểu học Hương Lộc

Một số giải pháp làm công tác chủ nhiệm lớp 5 ở Trường tiểu học Hương Lộc

Tin mới nhất

Trang