Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen linh Thứ hai, Tháng 4 18, 2016 - 08:46
2 Ho thi ha ngoc ha Chủ nhật, Tháng 11 5, 2017 - 22:26

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN TẠO SỰ TỰ TIN , MẠNH DẠN TRONG GIAO TIẾP CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 112
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: DOC
 • PHÒNG GIÁO D C QU N 3
  TR NG M M NON 8
  ____________
  Sáng Ki n Kinh Nghi m
  M T S BI N PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN T O S
  T TIN , M NH D N TRONG GIAO TI P C A
  TR TR NG M M NON 
  Ng i Vi t  : NGUY N TH LAN ANH.
  Ch c V : HI U PHÓ CHUYÊN MÔN
  Đ n V : TR NG M M NON 8
  NĂM H C 2010 – 2011
  0
 • PHÒNG GIÁO D C QU N 3
  TR NG M M NON 8
  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  -----o0o----
  SÁNG KI N KINH NGHI M
  M T S BI N PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN T O S
  T TIN, M NH D N TRONG GIAO TI P C A TR
  TR NG M M NON 
  Ng i vi t  : Nguy n Th Lan Anh.
  Ch c v : Hi u Phó Chuyên Môn D y.
  Đ n v : Tr ng M m Non 8.
  I/Đ t v n đ :
  - Tu i th u c a con ng i là m t giai đo n tràn đ y h nh phúc trong vòng tay c a ơ ườ
  ông bà, cha m . Song do s phát tri n c a h i nên tr đã đ c g i t i tr ng ượ ườ
  M m non đ h c t p nh m giúp cha m , các b c ph huynh làm vi c, tham gia vào
  lao đ ng h i. Đi u này cho th y th i gian s ng các tr ng c a tr r t lâu, ườ
  b ng 2/3 s th i gian tr th c trong ngày. Làm th nào đ giúp tr s ng trong m t ế
  t p th đông đúc n n p, ngoan ng n, hi u bi t v n h n nhiên, m nh d n, ế ế
  linh ho t nh gia đình, đó nhi m v r t khó khăn c a m t giáo viên ph trách ư ụ ấ
  nhóm l p.
  - Thông th ng giáo viên tuy đã đi h c tr ng S ph m v s c n thi t ph i xâyườ ườ ư ề ự ế
  d ng, phát tri n nhân cách t n di n cho tr phù h p v i vi c phát tri n tâm sinh
  l a tu i nh ng trong th c t h u h t giáo viên hay chú tr ng t i vi c rèn n n p ư ế ế ế
  l p, n n p tr đ luôn tr t t , yên tĩnh, ngoan ng n. Song m t trái c a vi c đó ế
  tr m t đi s t tin, m nh d n, sáng t o c a b n thân chính đi u này đã nh ự ự
  h ng r t l n tr ng ph thông sau này.ưở ườ
  - Đ kh c ph c v n đ này – chúng tôi đ ra m t s bi n pháp c th , yêu c u giáo
  viên th c hi n đ giúp các cháu phát tri n đ c tính h n nhiên, ch đ ng, m nh ượ
  d n, t tin đúng nh l a tu i mình c n ph i th . ư ế
  II/ NGUYÊN NHÂN S TH Đ NG, KÉM M NH D N TR :
  - Th c t hi n nay cho th y chúng ta ph i th a nh n m t đi u tr con ngày nay ế
  đã thông minh h n, ho t bát h n, lém lĩnh h n. Nhơ ơ ơ ng ư khi cháu vào l p h c thì các
  cháu không dám nói lên nh ng đi u tr thích, không dám m nh d n sinh ho t trong
  t p th , giao ti p v i ng i l n theo suy nghĩ c a mình. Ch m t s cháu dám nói ế ườ
  lên nh ng suy nghĩ, trò chuy n cùng khách đ n l p.M t câu h i l n đ c đ t ế ượ
  ra?
  1
 • - Các nguyên nhân: Trong khi d y giáo viên không s giao ti p g n gũi gi a ế
  tr , th ng d y r p khuôn theo giáo án. Giáo viên luôn nghĩ r ng n u vui ve ườ ế ̉
  d dãi thì s m t n n p gây n ào m t tr t t . m t trong nh ng nguyên nhân ế
  gây nên s th đ ng tr n a đó là:
  + Giáo viên ch a bi t đi u khi n cái thông minh linh ho t m t s tr gi i đangư ế
  trong l p c a mình.
  + Cô ít cùng cháu chuy n trò nh ng đ tài ng i ch ng trình, đàm tho i bàn b c ươ
  nh ng v n đ x y ra xung quanh tr .
  + Còn m nh l nh ra l nh cho tr . Th m chí mu n cháu vào n n p nhanh hay ế
  r y la gò bó tr .
  + Trong m t s ti t h c nh : tìm hi u môi tr ng xung quanh, văn h c, âm nh c, ế ư ườ
  vui ch i ít t o đi u ki n cho tr h i nhi u nêu nh ng th c m c c a mình b ngơ
  chính ngôn ng ngây th c a tr . ơ
  III/ M T S BI N PHÁP C TH :
  * Ph ng án 1 : Giúp c m giác thích thú m i khi đ t câu h i v i cô, h c ! " # $ %
  đ c nhi u đi u hay sau m i câu tr l i c a cô& " ! ' :
  + Cô giáo là ng i b n là ng i m đ cháu tin yêu g n gũi khi nói chuy n:ườ ườ
  - Hàng tháng trong nh ng bu i h p chuyên môn tôi th ng đ a ra nh ng vi c ch a ườ ư ư
  thành công đ các cùng th o lu n, h ng d n g i ý các mu n cháu m nh ướ
  d n t tin, thông minh các cô nên g n gũi trò chuy n cùng tr , đ ng r y la khi cháu
  làm sai. ng c l i ph i tôn tr ng cháu không xem th ng nh ng th c m cượ ườ
  nh ng câu h i c a cháu. Th m chí quan tâm c nh ng l i méc v v n c a cháu.
  - không ch g i ý cho các b ng l i, tôi đã nh đ ng đ các n m v ng
  cách : th ng xuyên vào nhóm l p ho c nh ng gi sinh ho t ng i tr i, gi vui ch i,ườ ơ
  nói chuy n v i tr bình th ng g n gũi... d nh b n Kim m i c t tóc ph i ườ ư
  không, đ p quá nha.Mi sáng đi h c ngoan không, hôm nay Mi áo đ m xinh
  quá...
  - S d ng nh ng câu chuy n đ n gi n b ng cách g i cho cháu tr l i b ng nh ng ơ
  ngôn ng bình th ng, d n d n các cháu h t b bó, không còn nhút nhát n a ườ ế
  còn th y r ng “ cô Hi u tr ng, Phó Hi u tr ng nói chuy n cũng r t gi ng m nói ưở ưở
  chuy n v i con”.
  + Nh ng thông tin nh ng nh n xét c a ng i thân trong gia đình: ườ
  - M t trong nh ng bi n pháp giáo d c t t thông tin cho bi t nh ng đi u ế
  ng i thân trong gia đình nghĩ v mình, nh n xét mình. giáo ng i t ch cườ ườ
  truy n đ t l i qua bu i sinh ho t ch nhi m đ c th c hi n nh sau: trong su t ư ư
  m t năm h c ba m đ n tr ng ti p xúc v i qua s ngoan nh ng nh n ế ườ ế
  xét cho gia đình. Giáo viên ch n m t bu i sinh ho t trong tu n ho c lúc sinh ho t
  ng i tr i k l i nh ng gì cô bi t v bé m t cách th t tình c m, th t t nh . Đ c bi t ế ế
  l u ý nh ng bi t c a l p, nêu nh ng u đi m r t nh đ ng viên, tránhư ư
  tr ng h p ch khen nh ng bé gi i; chê bai nh ng tr kém làm cho tr chán và thêmườ
  m c c m.
  - nên h n ch phân tích nh ng đi u ch a t t trên m t nhân nào đó tr c l p ế ư ướ
  ch nên giáo d c cháu trên nh ng nhân v t trong truy n... đ giúp m nh
  d n cô m i bé đ ng lên – xác nh n nh ng gì cha m k cho cô nghe và đ ng viên bé
  k nh ng vi c làm t t nhà. M c đích c a s đ t r t nhanh, s r t t tin ẽ ấ
  nh ng đi u cô nói v mình.
  + Xây d ng gi tìm hi u môi tr ng xung quanh t t đ cung c p ki n th c v thiên ư ờ ế
  nhiên và xã h i cho tr :
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015 , 14:17

Mô tả tài liệu:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN TẠO SỰ TỰ TIN , MẠNH DẠN TRONG GIAO TIẾP CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

PHÒNG GIÁO D C QU N 3 TR NG M M NON 8 ____________ Sáng Ki n Kinh Nghi m M T S BI N PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN T O S    T TIN , M NH D N TRONG GIAO TI P C A    TR TR NG M M NON    Ng i Vi t   : NGUY N TH LAN ANH. Ch c V   : HI U PHÓ CHUYÊN MÔNĐ n V   : TR NG M M NON 8 NĂM H C 2010 – 20110

Tin mới nhất

Trang