Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trịnh Thị Đào Thứ bảy, Tháng 12 26, 2015 - 04:46
2 Nguyen Hoang Phuong Thứ bảy, Tháng 7 30, 2016 - 12:55
3 Nguyen Hoang Phuong Thứ bảy, Tháng 7 30, 2016 - 12:55
4 Nguyen Hoang Phuong Thứ bảy, Tháng 7 30, 2016 - 12:55
5 Nguyen Hoang Phuong Thứ bảy, Tháng 7 30, 2016 - 12:55
6 Tran Van Tran Thứ bảy, Tháng 9 3, 2016 - 15:19
7 lee trịnh Chủ nhật, Tháng 10 16, 2016 - 22:32

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 19

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 100
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: PPT
 • Gi i thi u
  Đ t mua m u đ y đ t i link: http://www.powerpointdep.net/product/ chien-luoc-kinh-doanh/ Tác gi : Nguy n Tô Qu c Thái
  Chi n L c Kinh Doanh m u PowerPoint r t phù h p đ thi t k bài thuy t ế ượ ế ế ế
  trình trên m i lĩnh v c, đ c bi t lĩnh v c kinh doanh. M u đ c thi t k theo ượ ế ế
  phong cách 3D l n 2D. M u này th đ c dùng đ trình bày, minh h a ượ
  nh ng n i dung v vi c phân tích tri n khai chi n l c, ho ch đ nh chi n l c ế ượ ế ượ
  theo t ng m c th i gian, v ch ra ti n trình d n đ n m c tiêu c th ,... ế ế
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
 • Tiêu đ
  Ý chính t i đây
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  A
  B
  C
  D
  E
  Ý chính t i đây
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  Ý chính t i đây
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  Ý chính t i đây
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  Ý chính t i đây
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
 • Tiêu đ
  Ý chính
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  Ý chính
  Đây là văn b n m u. Thay th văn b n m u b ng văn b n c a b n ế
  A
  Ch
  Chú thích
  t i đây
  B
  Ch
  C
  Ch
  D
  Ch
  Chú thích
  t i đây
  Chú thích
  t i đây
  Chú thích
  t i đây
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2015 , 16:28

Mô tả tài liệu:

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 19

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 19

Tin mới nhất

Trang